FisBox / OravaFis / Fiscal printer / Fiskálna tlačiareň


# Komunikačný protokol - FisBox

31.03.2010 / posledná zmena 01.04.2015

#1. Komunikačný protokol FisBox TU.

#2. Zapojenie konektora LCD displeja FisBox TU.

#3. Zapojenie komunikačného konektora FisBox TU.

#4. FisBox - USB powered +5V via USB-RS232 cable.
For automatic data processing in e-invoice, e-signature and TimeStamp mode.

----------------------------------------------

Communication protocol FisBox ENG

Auto translate: Communication protocol FisBox ENG

Text popisu last update: 01.04.2015, expedovaná verzia firmware FisBox v1.23
----------------------------------------------

od Fw. 1.23: (01.04.2015)
- doplnenie sekúnd do tlačových zostáv, voliteľná tlač symbolu MF cez DirectGraph FC3032
- malá zmena v povele CT a FC0004, nový povel FY pre otvorenie dokladu,
- FC3003 definuje NCR7197 aj TextPrinter.
od Fw. 1.21: (02.11.2014)
- nové povely pre rýchle načítanie/tlač ktoréhokoľvek dokladu, povely Sa, Sg, Sb,
- identifikácia konca bloku prenášaných dát pri načítavaní dokladov, FW - +W?][?
- zmena > INFO TEXT > na /TEXT:
- zmena v TD 25 a 26, cena celkom sa tlačí len ak je rôzna od nuly, výpis potvrdení,
od Fw. 1.20: (20.11.2013)
- dual input port support FC0105 - obsluha dvoch PC/ECR jednou doskou FisBox bez datových prepínačov, možná dočasná a bezpečná zmena komunikačnej rýchlosti Fc3013,
- nové povely pre rýchly prehľad o denných SdNNNN a periodických SeNNNN uzávierkach,
od Fw. 1.17: (05.05.2013)
- minoritné vizuálne zmeny v riadkovej tlači dokladov povelu SR a štatistickom výpise FK,
- od verzie 1.16+ sú všetky expedované moduly FisBox vo verzii LowPower @72 MHz, typický príkon bez LCD je 0.18W, variant pre mobilné zariadenia 0.10W,
od Fw. 1.10: (17.03.2012)
- nový typ použitých pamätí zrýchlil tlač dokladu na 0,28 sekundy od uzatvorenia,
- statický text na displej (FT2000 - FT2049, FB2000 - FB2049), definovanie len po PU,
- DisplayClear (FHxxxx), Užívateľské premenné (FC3028 - FC3031), (Fh3028 - Fh3031),
- doplnenie presnejšieho popisu niektorých povelov,
od Fw. 1.08: (14.11.2011)
- rýchlosť tlačenia dokladu 0,5 sekundy od povelu pre uzatvorenia dokladu cTxxxx,
- informácia o poruche tlačiarne alebo chybajúcom papieri na displeji pri zapnutí,
- optimalizácia tvorby rýchlo po sebe nasledujúcich nových dokladov, max 1.5 sekundy,
- doplnené - FC3016, FC3017 - možnosť vyžívať prijímací buffer tlačiarne, default off,
- rozšírenie informatívnych stavových výpisov tak, že je možné ich využívať ako podklad resp. prílohu pre zápis do servisnej knihy pri servisnom zásahu, povely FK, FF, SF, FA, Ft,
- globálny prefix číslovania dokladov pre použitie čísla ako variabilný symbol, FC0003,
od Fw. 1.05: (01.01.2011)
- doplnený popis povelu FT7771 - variabilný záver dokladu, FT7772 var. záver aj pre DU,
- doplnený popis režimu pred uvedením do prevádzky, možnosti, obmedzenia, ukončenie,
- doplnený popis zhusteného odosielania parametrov povelov /zámena SPC na počet/,
- doplnený popis povelov s dynamicky zadanou dĺžkou parametra povely: DT, qX, wX,
- podpora kódových stránok CP_852 a CP_1250 vo všetkých COM kanáloch FisBox,

-------- FisBox Asociátor -------
Nasledujúci protokol je potrebný iba ak plánujete využívať niektorú tlačiareň
riadenú modulom FisBox ako "registračnú pokladnicu" bez PC riadenú snímačom čiarových kódov alebo externou klávesnicou podľa obrázka
Shared!

#2 Komunikačný protokol FisBox Asociátora 40 000 PLU - TU

Prílohy pre podporu činnosti Asociátora

Predloha pre využitie FisBox Asociátora ako registračnej pokladnice so snímačom.
EAN čiarové kódy využiteľné pre Asociátor.
EAN ukážka predlohy pre Asociátor.

------- FisTop -------

Nasledujúci vzorový program FisTop umožní plnohodnotne využívať všetky možnosti fiskálnej tlačiarne a demonštruje činnosť všetkých povelov popísaných v komunikačnom protokole.

FisTop popis inštalácie a download TU
Free riadiaci a skladový program FisTop DOWNLOAD TU

--------- Source Code Example ----------

Full EXAMPLE PASCAL - vzorový zdrojový kód použitia komunikačného protokolu TU

EXAMPLE source code for communication with FisBox for Firmware from 1.25 PASCAL - vzorový zdrojový kód pre Firmware 1.25 a vyššie, zhustené načítavanie dát z FisBox a zhusťovanie dát pred odoslaním TU

Short EXAMPLE PASCAL - vzorový zdrojový kód použitia komunikačného protokolu TU

Riadiace povely modula FisBox.

Ovládanie modula FisBox z nadradenej aplikácie je úplne jednoduché, v nasledujúcom príklade si môžete pozrieť ako sa dá účtovať pokladničný doklad z nadradenej aplikácie.

Modul FisBox je vďaka použitému
ARM Cortex M3 procesoru tak rýchly, že dokáže plynule spracovávať prichádzajúce dáta po sériovej linke, vysielanie dát z PC nie je nutné pozastavovať. Pripravený doklad môžete uložiť do textového súbora a tento jednoducho príkazom "COPY /B BLOCEK.TXT COM8" odoslať na fiskálnu tlačiareň FisBox.

V nasledujúcom riadku sú 3 povely, tieto stačia na vytvorenie, zaúčtovanie a vytlačenie daňového dokladu na fiskálnej tlačiarni riadenej modulom FisBox:


FO1111pR1111_Uhrada_faktury:__95523__________11.25_Fc@1111


Popis jednotlivých častí:

FO1111 - otvorí nový doklad
pR1111_Uhrada_faktury:__95523__________11.25_F - zaúčtuje položku v oddelení DPH (F)
c@1111 - uzatvorí a vytlačí daňový doklad

Pozn. vzorový príklad je vhodný len pre testovacie účely, v praxi je potrebné reagovať aj na odozvy, ktoré odosiela zariadenie FisBox a prispôsobiť činnosť prijatým odpovediam na povely.

Ak takúto postupnosť riadiacich FisBox povelov uložíte do textového súbora BLOCEK.TXT, potom spustením dávkového súbora TLAC.BAT pripravený doklad vytlačíte na fiskálnej tlačiarni. V dávkovom súbore TLAC.BAT budú tieto príkazy:

mode COM1 9600,N,8,1
copy /b BLOCEK.TXT COM1


Počet položiek v pripravenom textovom súbore by nemal prekročiť počet 100, pre vyšší počet položiek dokladu už odporúčame použiť duplexnú komunikáciu podľa protokolu uvedeného nižšie.

- Download DemoBat1.rar - vzorový príklad dávkového účtovania na FisBox-e TU /rar/

------------ KOMUNIKAČNÝ PROTOKOL ------------


- Komunikačný protokol FisBox: Download XLS súbora s popisom protokolu TU

Príklady komunikácie - zdrojový kód v jazyku PASCAL

- download EXAMPLE1 PAS - zdrojový kód TU

- download EXAMPLE2 PAS - zdrojový kód TU

- download cieľového EXE súbora po kompilácii Example1 TU

after run...

writeln(' Testovaci program pre komunikaciu s modulom FisBox.');
writeln(' Program vytvori a vytlaci jeden doklad s 15 polozkami');
writeln(' na fiskalnej tlaciarni pripojenej na COM1.');
writeln(' Created: Kompio, Namestovo, Slovakia. 27.02.2010');
writeln(' ... wait max 5 sec.');

----------------------------------------------

Nasledujúce programy sú určené len pre testovacie,
vývojové a programátorské účely

COM port toolkit /Win/

Pri testoch modulu FisBox alebo celej fiskálnej tlačiarne vám môže účinne pomôcť nasledujúci FREE software ktorý dokáže zobrazovať, odosielať a prijímať dáta cez sériový port /aj virtuálny cez USB - RS232 redukciu/ Týmto programom efektívne otestujete všetky odozvy modula FisBox.
- Com Port TOOLKIT 3.9 TU

-----------------------------------------

SPY - redukcia

Ak zapojíte nasledujúcu redukciu medzi PC a tlačiareň s modulom FisBox, môžete programom ComPortToolkit sledovať dáta ktoré posielate z PC alebo ktoré vám odosiela FisBox. Dáta sa vám môžu zobrazovať na tom istom PC cez sériový port /napr. COM2/ alebo USB-RS232 redukciu v reálnom čase. Takto zistíte kde sa komunikácia zablokovala, alebo aký povel ste v skutočnosti odoslali. Veľmi ľahko takto zistíte akú chybovú hlásku vám FisBox poslal alebo aký povel ste poslali vy. Prepínačom si prepnete či chcete zobrazovať dáta odosielané z PC alebo dáta ktoré odosiela modul FisBox. Rovnako môžete sledovať komunikáciu medzi FisBox-om a tlačiarňou.
- Zapojenie monitorovaciej redukcie TU

----------------------------------------------

- FBR!.EXE - samostane - prepojenie: [PC] <----> [FisBox] ----> [voliteľne: tlačiareň]

- (FisBox Reader) program umožňujúci načítavanie a archiváciu kompletného alebo inkrementálneho obsahu fiskálnej pamäte modula FisBox, kópií dokladov, kópií uzávierok a všetkých udalostí zaznamenávaných fiskálnou tlačiarňou. Zoznam oblastí fiskálnej pamäte FisBox, ktoré sa majú automaticky po spustení programu načítať, je definovaný v "script" súbore: fbr_def.txt. Ten je možné upraviť podľa potreby pred spustením a tak načítavať len to čo je nevyhnutné. Môžete mať nadefinovaných niekoľko rôznych script súborov a parametrom určiť ktorý sa má vykonať. Načítané dáta ukladá do indexovaných textových súborov. Tieto automaticky ukladá a delí do adresárov podľa sériového čísla fiskálnej pamäte, ktorú načítava a poradového čísla načítavania.

Program FBR.exe akceptuje pri spustení nasledujúce parametre:
FBR.exe 2 - načítavanie dát modula FisBox pripojeného na linke COM2
FBR.exe /F:fb_def2.txt - začne načítavať modul FisBox podľa definícií v určenom súbore

Pri spustení FBR.exe tento automaticky detekuje komunikačnú rýchlosť, ktorú FisBox používa. Dočasne, pre proces načítavania FBR.exe nastaví najvyššiu možnú komunikačnú rýchlosť 115200. Po ukončení načítavania vráti komunikačnú rýchlosť na pôvodnú. Ak sú načítané dáta rozsynchronizované alebo neúplné, spravidla je príčinou pomalý PC, vírusy alebo pomalý disk, ktorý nestíha počas načítavania ukladať dáta. Ak takýto stav nastane, môžete znížiť rýchlosť načítavania FBR.exe z rýchlosti 115200 na nižšiu v konfiguračnom súbore fbr_def.txt. Zmenu rýchlosti načítavania môžete urobiť v riadku 8; 4; ( 4 = 115200, ostatné viď. nižšie )
-;-------------------------------------------------------------------------
8; 4; Default rychlost nacitavania dat z FisBox, ktoru docasne
-; pouzije FBR.EXE, po dokonceni nacitavania vrati rychlost na povodnu
-;-------------------------------------------------------------------------
-; v prikazoch 7 a 8 su povolene parametre:
-; 0=9600, 1=19200, 2=38400, 3=57600, 4=115200
-;-------------------------------------------------------------------------

- Download FBR!.EXE - načítavanie FisBox TU#4 Zapojenie komunikačných káblov RS232 pre tlačiarne FisBox (režim retransmit - Default)

#5 Zapojenie komunikačných káblov RS232 pre tlačiarne FisBox (režim DUAL PC)

-------------------------------------------

- ComRD!.EXE - prepojenie: [PC1] <----> [FisBox] ----> [PC2 terminal]

- (PC COM terminal - FisBox Reader) program umožňujúci test modulu FisBox bez použitia fyzickej tlačiarne. Program spustite v druhom PC, ktorý bude fungovať ako textový terminál - zobrazovač textu - simulujúci tlačiareň. Program bude zobrazovať a umožní analyzovať výstup modulu FisBox tak, ako by bol tlačený na reálnej sériovej tlačiarni. Takto budete môcť reálne otestovať všetky funkcie modulu bez toho, aby ste potrebovali čo len jedinú rolku papieru. Navyše všetky prijaté texty automaticky ukladá do indexovaných textových súborov v ktorých môžete dáta dodatočne analyzovať alebo archivovať. Popis ovládania je v dolnom riadku obrazovky programu.

- Download ComRD!.EXE TU

------------ Externý programový modul ----------
pre odosielanie povelov do modula FisBox - FBCMD.EXE

FBCMD.exe PvlFile.txt COMx

Formát textového súbora s povelom (PvlFile.txt):

POVEL;MaxWaitMiliSec;MaxWaitBytes;LongParamFile.txt;

Príklad povelu v povelovom súbore: /vytlačenie kópie posledného dokladu zo žurnálu/

SBYYYYxxxxxxxxxxxxxx-1;1000;6;;

- prijatú odpoveď na odoslaný povel ukladá do súbora FB_OUT.TXT,
- ak sa FBCMD.EXE zavolá bez parametrov, vytvorí súbor FB_OUT.TXT do ktorého
uloží odpoveď na povel TestReady,
- parametrom určená COM linka môže byť len COM1 a COM2, default je COM1,

- Download FB_CMD!.RAR aj s príkladmi TU
-

 www.FisBox.eu info@FisBox.eu