FisBox / OravaFis / Fiscal printer / Fiskálna tlačiareň


Technické a konštrukčné informácie


Aktualizované - 02.04.2015

Informácie pre servisných technikov a programátorov nadradených, riadiacich aplikácií k zariadeniam FisBox
1.

Načítavanie kontrolného záznamu /kópií dokladov, uzávierok atď. / z pamäte FisBox je možné po jednom doklade ale aj v bloku po skupinách s udaním parametra OD - DO. Ak sa pri načítavaní stretnete so situáciou, že je načítaný text rozsynchronizovaný alebo chýbajú niektoré riadky, chybu je potrebné hľadať v riadiacom PC alebo vo vašej PC aplikácii. Najčastejšou príčinou "straty dát počas načítania" pamäte FisBox, je pomalý disk riadiaceho PC, veľké zaťaženie PC inými, spustenými aplikáciami alebo vírusmi vo vašom PC. Ak sa takáto situácia vyskytne, pokúste sa nájsť príčinu tak, že ukončite všetky nepotrebné aplikácie, antivirusové programy, otvorené okná WEB prehliadača, Flash aplikácie alebo "zastavte aktivitu vírusov" tak, že odpojíte PC od internetu. Veľkosť prijímacieho buffra v riadiacej aplikácii spravidla nemá vplyv na uvedenú "stratu dát" počas prenosu. Aj najpomalší PC 286 je dostatočne výkonný a rýchly k tomu, aby bezpečne bez straty prijal všetky dáta. Podmienkou úspešného prijatia dát je dostatočne rýchly disk, ktorý nezablokuje prijímanie dát zo sériovej linky počas zápisu na disk.
Poznámka:
Stretávame sa s pripomienkami programátorov, ktorí tvrdia, že na strane ich PC aplikácie ku strate dát nedochádza. Skutočnost je však taká, že chybu je naozaj potrebné hľadať v PC aplikácii. To, že ku strate dát dochádza vo vašom PC si môžete overiť monitorovaním komunikácie použitím programu ComPort toolkit, ktorý všetky dáta vysielané zariadením FisBox určite zachytí synchronizovane a bez narušenia ich integrity. FisBox požadované dáta odosiela správne. - Com Port TOOLKIT 3.9 TU

1a.

Pri načítavaní kontrolného záznamu /kópií dokladov, uzávierok atď. / z pamäte FisBox je potrebné mať na pamäti skutočnosť, že pri prenosovej rýchlosti 115200 prenos jedného bajtu trvá približne 80 ns. Prenos zvoleného bloku dát (OD - DO) nie je možné po spustení prenosu pozastaviť. Je možné proces načítavania optimalizovať tak že, načítavané dáta sa ukladajú len do RAM v blokoch OD - DO, k zápisu na disk potom dochádza v pauze po každom načítanom bloku. V prípade že je pronos na úrovni PC realizovaný cez prerušenie, pri nízkom výpočtovom výkone môže dochádzať k "prerušeniu v prerušení", čo následne vedie ku strate dát na strane prijímača. V prostredí FreeDOS/MSDOS odporúčame používanie maximálnej prenosovej rýchlosti 38400. V prostredí Win, Linux, Android. a.i. vo výkonnejších PC je prenos spoľahlivý aj pri 115200. Programátor musí sám zvážiť, či použije pre načítavanie dát z hardware USART do aplikácie pooling s buffrom, interrupt alebo DMA. V našej free aplikácii FisTop / (download) používame na prenos cez USART režim Interrupt, vzorová aplikácia (Pascal - prerušenie, ) je tu . Odporúčame počas vývoja vašej aplikácie vykonať test prenosu dát v programe FisTop a monitorovanie prenosu programom ComPort Toolkit.

2.

Dávkové automatizované nastavenie parametrov a systémového času fiskálnych tlačiarní FisBox po výmene fiskálnej pamäte za novú. Po nainštalovaní novej fiskálnej pamäte FisBox nemusíte pracne nastavovať jednotlivé parametre ale môžete nastaviť vami požadované parametre jednoduchým spustením dávkového súbora. Parametre tlačiarne sa nastavia podľa zvoleného typu a toho čo si v dávkach prednastavíte. Download TU
Do všetkých tlačiarní FisBox vo výrobe vkladáme len jeden typ riadiaceho modula FisBox. Nastavením konfiguračných parametrov (hlavne FC3003___________XX___) zvolíte konkrétny typ tlačiarne. Nastavenie výrobných parametrov konkrétneho typu tlačiarne FisBox (103, 150, 350, 88..) môžete vykonať spustením dávky _V_SET_FBxxx.bat podľa typu nastavovanej tlačiarne. Tieto dávkové súbory nastavuju len základné parametre modula FisBox, bližšie informácie o ďaľších parametroch nájdete popísané v komunikačnom protokole FisBox TU #1 alebo TU #2.

3.

Vo všeobecnosti platí, že USB-RS232 redukcia vnáša do prenosu dát medzi PC a zariadením FisBox oneskorenie. Toto oneskorenie je z hľadiska komunikácie zanedbateľné. Pohybuje sa od 10us do 1ms v závislosti od kvality USB-RS redukcie. Prenos dát cez USB-RS232 redukciu spoľahlivo funguje aj na rýchlosti 115200 bps.

4.

Ak Váš PC má štandartnú sériovú linku COM, použite ju na komunikáciu so zariadením FisBox. Vyhnite sa používaniu USB-RS232 redukcie ak je to možné.

5.

USB-RS232 redukcie od rôznych výrobcov sa kvalitatívne líšia, pri prvotnom vývoji riadiacej aplikácie preto odskúšajte všetky USB-RS232 redukcie, ktoré plánujete v praxi používať.

6.

Niektoré redukcie USB-RS232 pri zapnutí tlačiarne vypínačom "zblúdia", zapnite tlačiareň vopred, až potom pripojte sériový kábel od tlačiarne do USB. Odskúšajte, či je Vaša redukcia náchylná na takéto "zblúdenia" pri zapnutí a vypnutí tlačiarne. Niektoré USB RS232 redukcie majú konštrukčné vady alebo sú z dlodobého hľadiska nespoľahlivé a nestabilné, odporúčame používať tento typ USB-RS232 redukcie,
ST Labs USB to SERIAL adapter (U-350) - vzhľad
Download ovládača pre WIN pre podporu uvedenú redukciu USB - RS232 TU
Uvedený model sme testovali, prax ukázala, že vyhovuje náročným podmienkam, spoľahlivo funguje aj pri najvyššej rýchlosti COM linky 115200, je odolný napäťovým impulzom aj externému rušeniu.


7.

Pre uzatváranie tvorených dokladov odporúčame vždy používať povel DT, ktorý je univerzálny a nie je závislý na nastavení konfiguračného parametra FC0004. V kombinácii so zhustením dát pred odoslaním, je veľmi rýchly, efektívny a prenáša minimum dát.

8.

Pri uzatváraní tvorených dokladov je dĺžka vykonávania povelu k uzatvoreniu dokladu /DT, cT, CT/ závislá na počte položiek v účtovanom doklade. Napríklad doklad s 5 položkami sa štandartne uzatvorí do 0,3 sekundy, doklad so 100 položkami spravidla za 2 sekundy. Pri uzatvorení dokladu nastavte TimeOut hodnotu lineárne podľa počtu položiek dokladu.

9.

Výhodné je mať v riadiacom programe konfiguračný parameter /koeficient napr. -2.0 .. +5.0 X/, ktorým bude možné neskôr v prípade potreby upraviť globálne všetky prednastavené hodoty TimeOut.

10.

Rýchlosť činnosti modula FisBox nie je závislá na počte uložených dokladov, FisBox rovnako rýchlo pracuje ak je v pamäti 500 alebo 50 000 dokladov.

11.

Vstupná sériová linka FisBox pre "retransmit dát" používa takú istú komunikačnú rýchlosť ako je nastavená v kanáli FisBox <-> Tlačiareň - default 38400.

12.

Niektoré FLASH médiá majú pri zápise nežiadúcu "zotrvačnosť", do verzie fw. v1.15 sme toto nekompenzovali, preto odporúčame po uzatvorení dokladu povelom DT, cT alebo CT, počkať aspoň 0.3 sekundy, až potom odosielať nasledujúci povel. Od verzie fw. 1.16 (28.03.2013) je možné odosielať nasledujúce povely po uzatvorení dokladu okamžite, zotrvačnosť FLASH médií je už kompenzovaná interne v programe firmware FisBox.

13.

Pri komunikácii so zariadením FisBox sa využívajú len vodiče RX, TX a GND, (Pin 2, 3, 5). Ak prepojovací kábel PC - Tlačiareň (FisBox) má zapojené aj ostatné vodiče (RTS, CTS, RI, ...), potom tieto nepoužívané vodiče môžu v niektorých vyšších programovacích jazykoch vnášať do datového prenosu chyby. Taktiež sa môžu v prijatých dátach na strane PC objaviť nadbytočné dáta, ktoré sa v skutočnosti neprenášali ale vznikli interakciou signálnych vodičov a príznakov sériovej linky na strane PC. V niektorých vyšších programovacích jazykoch sa to môže prejaviť tak, že v komunikácii sa medzi prijatými dátami objavia aj dáta, ktoré sa fyzicky neprenášali. Napríklad po otvorení sériového portu sa pred skutočne prenesenými dátami objaví niekoľko nezmyselných bajtov /najčastejšie 00 alebo FF/. Riešením je jednoduché prerušenie /odlomenie kolíkov 6, 7, 8, 9 na konektore sériovej linky. Ak vodiče nebudú zapojené, nadbytočné dáta sa nebudú v prenášaných dátach objavovať. Tento problém sa najčastejšie prejavoval na tlačiarňach FB150, ku ktorým výrobca dodával štandarne kábel so všetkými vodičmi. Problém sa môže objaviť len ak čítate dáta zo sériovej linky vo vyšších programovacích jazykoch, kde nie je priamy prístup ku COM linke a príznakom prenosu dát na najnižšej úrovni. Ak váš program komunikuje priamo na úrovni COM portu, tento problém sa nevyskytuje a nie je potrebné sa ním zaoberať.

14.

Pre zrýchlenie činnosti celého systému FisBox v zdieľanom režime, odporúčame odoslaním nižšie uvedených povelov zmeniť nasledujúce konfiguračné nastavenie:

Komunikačná rýchlosť FisBox <--> PC, 57600,n,8,1
Povel pre nastavenie uvedenej rýchlosti:
FC3013________57600___

Komunikačná rýchlosť FisBox ---> LCD displej 57600,n,8,1
Povel pre nastavenie uvedenej rýchlosti:
FC3015________57600___
Nastavenie vyššej rýchlosti prepisu textu na LCD: FC3006___________1____

Načítavanie vytvorených dokladov a uzávierok odporúčame realizovať v zhustenom formáte. Povel pre aktivovanie zhusteného načítavania obsahu fiskálnej pamäte:
F.xxxx
Odosielané povely je možné spájať a odosielať naraz, príklad: cT1111F.xxxxSBxXxX____________-1__

Uvedené povely odoslané naraz uzatvoria otvorený doklad s číslom 1111 a ihneď ho načítajú do riadiaceho PC. Po nastavení uvedených parametrov dokáže FisBox tvoriť nový doklad s 5 položkami v zdieľanom režime každú sekundu. Doklady sa po vytvorení automaticky načítajú do riadiaceho PC, ktorý ich môže odoslať vzdialenému účtovnému zariadeniu.

15.

-- Len pre verzie do Fw 1.09 ---
Informácia o činnosti povelov s dynamickou dĺžkou parametra povely: DT, qX, wX,
info tu (txt)

-- OD verzie do Fw 1.10 --- (17.03.2012) už toto obmedzenie neplatí, povely DT, qX, wX fungujú bez obmedzenia rozsahu parametra.

16.

-- Len pre verzie do Fw 1.08 ---
Niekedy je potrebné vymazať predošlý text zo zákaznickeho displeja FisBox po ukončení dokladu. Najčastejšie preto, aby nedochádzalo k nesprávnemu chápaniu zobrazovanej predošlej celkovej hodnoty dokladu nasledujúcim klientom. Môžete použit nasledovnú sekvenciu troch povelov:
F.xxxxSSxxxxAAAAAAAAAAAAAA-2FWxxxx
následne je potrebné načítať a ignorovať blok dát, ktoré začne FisBox vysielať ako odpoveď na zadaný povel SS. Na displeji sa zobrazí: "OK, finished... ", "Hotovo, ukoncene". Uvedené bude fungovať vo FisBox od SW.1.05, Po uplynutí cca 10 minút sa automaticky začne zobrazovať reklamný text ale hodnota predošlého dokladu sa na displeji už nezobrazuje.

-- OD verzie do Fw 1.09 ---
Vo verzii FisBox od SW.1.09 (od 16.02.2012) vyššie je možné využiť povely FT2000 pre definovanie a FB2000 pre zobrazenie statického textu na zákazníckom displeji.

17.

Popis účtovnej logiky tovarových riadkov a dokladov FisBox: ZĽAVA a VRÁTENIE tovaru sú rozdielne účtovné operácie a navzájom spolu nesúvisia. Jediné spoločné je na nich to, že sú spočítané v zápornom obrate dennej uzávierky. Vo všeobecnosti platí, že storno (refundácia) tovaru (dokladu) sa vykonáva tak, že sa odošlú rovnaké účtovné riadky dokladu, pričom sa zmení znamienko pri účtovaných hodnotách, hodnoty sa vynásobia (H * -1). Ak v doklade ktorý sa má stornovať bola zľava, v storno doklade sa táto bude javiť ako prirážka, teda bude účtovaná ako kladná hodnota.

18.

Priebežné zobrazovanie účtovaných položiek dokladu a medzisúčtu na zákazníckom displeji je možné len tak, že riadiaci program odosiela položky dokladu priebežne už počas tvorby dokladu v riadiacom PC. FisBox po prijatí každej účtovanej položky povelami pR a pU zobrazuje názov tovaru, jeho cenu a medzisúčet na zákazníckom displeji automaticky. Väčšina riadiacich programov odosiela položky dokladu v dávke pri ukončení dokladu, preto klient nemusí vidieť účtované položky priebežne, ak je zobrazovanie textu na displeji príliš rýchle. Priebežné odosielanie účtovaných položiek dokladu má nevýhodu v tom, že prípadný omyl pri účtovaní je možné opraviť len stornovaním účtovného riadku pred ukončením dokladu.

19.

Modré alebo červené alfanumerické označenie na doske FisBox /napr. A2M, A2Q, MX16.../
je interného charakteru. Označujeme takto sériu Flash pamätí, ktoré sú v doske použité. Zistili sme totiž, že Flash pamäte od rovnakého výrobcu, rovnakého typového označenia, s rovnakou kapacitou ale odlišnej výrobnej série /dodávky/ sa líšia rýchlosťou. Rozdiel je v rozsahu 1-50 ms v doklade s 5 položkami. Preto už počas výroby dosky označujeme sériou Flash dodávky a rýchlejšie spravidla dávame do tlačiarní FisBox 350. Ani po 3 rokoch intenzívneho používania pamätí FisBox, nikto neprekročil obsadenie pamäte 4%, preto nie je reálna šanca, že niekto z používateľov pamäť FisBox skutočne zaplní. Pravdepodobne sa skôr mechanicky opotrebuje samotná tlačiareň.


20.

Symbolom V je od verzie Fw1.20 označený tkz. vizuálny overovací kód. Jedná sa o druhý elektronický podpis dokladu alebo tlačovej zostavy. Tento má iný matematický základ ako P, C a K. Má iný stupeň zabezpečenia a odlišným spôsobom matematicky reprezentuje dáta dokladov alebo tlačených zostáv. Kód V nie je možné priamo povelom overiť, ale existuje takáto možnosť. Sérivé číslo SN sa od verzie Fw1.20 stalo súčasťou načítavaných dát dokladov a tlačových zostáv. Takto je možné každú načítanú zostavu alebo načítaný súbor dát, identifikovať aj podľa SN fiskálnej pamäte.


21.

Pre naprogramovanie ďalšieho, firemného grafického loga môžete využiť synonymá #M a #N vo variabilnom úvode dokladu. Postup je taký, že tlačiareň sa musí odplombovať, následne je nutné naprogramovať :
-
logo 00 na MF /musí byť vizuálne presne zhodné s tým, ktoré definoval výrobca tlačiarne a v súlade so zákonom/
-
logo 01 podľa potreby pre #M - 1. firemné logo
-
logo 02 podľa potreby pre #N - 2. firemné logo
Všetky logá sa musia naprogramovať naraz použitím originálneho programu od výrobcu príslušnej tlačiarne. /Je nutné naštudovať tech. dokumentáciu príslušnej tlačiarne, časť definovanie grafického loga v NVM/ Počas programovania loga 0,1,2, sa modul FisBox musí odpojiť tak, že sa dočasne na proces programovania loga použije originálny pôvodný RS232 interface príslušnej tlačiarne alebo sa použije iný interface tlačiarne. Modul FisBox je pre ESC sekvencie, programovanie a binárne dáta loga nepriechodzí. Servisný technik po naprogramovaní loga musí umiestniť a zapojiť modul FisBox tak, ako je uvedené v dokumentácii výrobcu. Tlačiť na tlačiarni môže výhradne modul FisBox, všetky ostatné interface a prístupy musia byť zablokované. Za zapojenie modula FisBox a zabezpečenie tlačiarne pred zneužitím, zodpovedá servisný technik, ktorý tlačiareň plomboval.

22.

FreeDOS - USB bootable disk creator 1GB, with install FisTop software for FisBox
IMG súbor :
Obsahuje obraz disku (img), ktorý sa použitím Img_Writera zapíše na ľubovoľné USB vymeniteľné médium a vytvorí bootovateľny USB kľúč pre OS - FreeDos. Okrem nevyhnutných dát pre Boot FreeDos, obraz Img obsahuje aj užitočné podporné programy, ktoré je vhodné uložiť na cieľový pracovný disk PC. (VC, arj, rar, FisTop, Vyroba_Set ...)
Download tu (rar)

Img_Writer :
Program pre Win, ktorý vie zapísať IMG obraz na USB vymeniteľny disk. Prepísaním sa kompletne vymaže obsah zvoleného vymeniteľného média a zapíše sa obsah IMG súbora.
Download tu (zip)

Súbory RAR a ZIP je potrebné pred použitím extrahovať.
Ak sa rozhodnete používať program FisTop v prostredí FreeDos alebo MSDOS ako jednoúčelový stroj s rýchlym štartom, odporúčame v nastavení SETUP základnej dosky jednoúčelového počítača vypnúť /Disable/ periférie, ktoré sa nepoužívajú. Po nainštalovaní systému je vhodné vypnúť USB, LAN, a SOUND. Na niektorých základných doskách tieto periférie využívajú prerušenia alebo porty, ktoré využíva aj program FisTop v komunikácii s tlačiarňou FisBox. Vypnutím predídete nežiadúcim rušeniam komunikácie, zvýšite stabilitu systému a znížite energetickú spotrebu celého zariadenia. V prípade potreby si periférie kedykoľvek dočasne znova zapnete. V praxi sa vyskytli základné dosky, ktorých USB nežiadúco rušilo COM linku, vypnutím USB sa problémy odstránili.
Upozornenie: prostredie DOS alebo FreeDos funguje na základných doskách PC správne vtedy, ak je v nastavený IDE režim disku na: Standart alebo Compatible. Ak je nastavenie Enhanced alebo iné, pravdepodobne prostredie DOS nebude fungovať správne alebo OS z disku nebude správne štartovať a program FisTop sa nerozbehne. Režim Compatible je potrebné nastaviť ešte pred vytváraním FAT/FAT32 a pred formátovaním disku.

23.

Tlačiareň FisBox 350 štandartne používa papierové rolky so šírkou 80mm, je možnosť nastavením konfiguračného parametra FisBox prepnúť tlačiareň na papierové rolky so šírkou 57mm. Vtedy je potrebné upraviť interiér pre vkladanie rolky papieru tak, že sa prilepením asi 2 mm hrubého plastu obojstrannou lepiacou páskou vyrovná podklad na ktorom leží položená rolka. Táto musí byť po položení vyrovnaná vo vodorovnej polohe bez nežiadúceho sklonu spôsobeného výčnelkami na dne priestoru pre rolku. Pre stabilné uloženie 57 mm širokej rolky, sa voľný priestor z boku rolky vyplní valcovou plastovou redukciou s priemerom rolky a šírkou 32 mm. Túto je tiež možné prilepiť obojstrannou lepiacou páskou, čo zabezpečí jej stabilitu pri výmene papiera.
FC3003____________1___ - FisBox 350 nastavený na rolky šírky 80 mm
FC3003____________2___ - FisBox 350 nastavený na rolky šírky 57 mm

24.

Hodiny reálneho času (RTC), popis činnosti v zariadeniach FisBox.
- v procese výroby a následne spravidla v deň expedície tlačiarne alebo samostatnej dosky FisBox aktualizujeme v zariadení hodiny reálneho času podľa aktuálneho času,
- ak nie je pripojená batéria 3V k doske FisBox, hodiny RTC "stoja", dátum ani čas sa nevynuluje ani ak dlhodobo nie je pripojená batéria,
- po prvom pripojení batérie 3V a následnom zapnutí zariadenia sa hodiny RTC "znova rozbehnú" a pokračujú od času, kde zastali,
- ak bola batéria RTC odpojená, pri prvom zapnutí dosky FisBox, hlási systém výpisom na tlačiarni aj na LCD displeji informáciu "Zlyhanie batérie RTC", následne sa vykoná zápis o odpojení ak je zariadenie v daňovej prevádzke,
- v RPU ani RO móde sa zápisy o zlyhaní batérie RTC nevykonávajú, /viď záznamy o štarte/
- ak je všetko v poriadku, batéria je funkčná a je správne zapojená v konektore, hlásenie o zlyhaní batérie RTC sa už pri ďaľšom zapnutí tlačiarne nesmie zopakovať, systém už nesmie hlásiť chybu zlyhania batérie RTC, hlásenie sa môže vyskytnúť len jediný krát pri prvom zapnutí zariadenia po pripojení batérie k doske FisBox,
- ak sa takéto hlásenie o zlyhaní RTC opakuje, pravdepodobne ste zabudli zapojiť konektor batérie do dosky alebo je batéria úplne vybitá,
- životnosť batérie ja spravidla 10 rokov, ak sa systémový čas výrazne spomaľuje, napovedá to o končiacej sa životnosti batérie, oscilátor spravidla "kmitá pomalšie",
- batériu RTC je nutné meniť len ak systém opakovane pri zapnutí hlási "zlyhanie batérie",
- opakované hlásenie zlyhania batérie môže byť spôsobené aj inou technickou poruchou, vtedy odporúčame voltmetrom zmerať prítomnosť 3V priamo na doske FisBox, na konektore BAT, pri vypnutom napájaní dosky FisBox alebo pri vypnutej tlačiarni,
- presnosť hodín RTC je závislá od kvality kryštálu 32,768 KHz inštalovaného na doske FisBox a od teploty prostredia, povolená a akceptovateľná tolerancia odchýlky hodín RTC je max 5 minút za mesiac,

25.

Denné / Periodické uzávierky - analýza a odporúčanie.
Zákon 289/2008 definuje a pozná len denné uzávierky. /Taktiež sú definované intervalové uzávierky, tieto su generované "za pochodu" a v tejto analýze sa nimi nezaoberáme./ Periodické uzávierky sme do systému FisBox zaviedli dobrovoľne a z vlastnej iniciatívy. Dôvodom je zvýšenie prehľadnosti systému evidencie. Úlohou denných uzávierok je "donútiť používateľa" uzatvoriť účtovný deň, úlohou periodických uzávierkok je sprehľadniť účtovnú evidenciu na logickej a finančnej úrovni. Z účtovného hľadiska je častokrát výhodné a menej pracné spracovávať tržby v logických celkoch. Presne túto úlohu, "spojiť niekoľko dní" do jedného logického celku, rieši periodická uzávierka. Periodická uzávierka je v zariadení FisBox vykonávaná ako súčet N denných uzávierok od poslednej periodickej uzávierky. Je ponechané ja používateľovi ako často bude tieto uzávierky vykonávať. Ak chce používateľ znížiť počet účtovných dokumentov, môže do účtovnej agendy zaúčtovávať len periodické uzávierky, ktorých neoddeliteľnou súčasťou bude informatívny a overiteľný zoznam denných uzávierok, ktoré su v danej periodickej uzávierke zúčtované.

26.

LCD displej pre FisBox - technické informácie a odporúčanie.
FisBox podporuje prakticky každý bežne dostupný LCD alfanumerický (znakový) displej 2x16 alebo 2x20 znakov. Znakové LCD displeje majú štandartne rozhranie PIO 8 bit port. Pri štarte displeja, FisBox inštrukciou prepne displej do režimu 4 bity. Definovanie režimu displeja robí FisBox automaticky pri zapnutí a vždy pri povele Display Reinit (FHxxxx).
FisBox bity (4,5,6,7) nevyužíva a displej plnohodnotne funguje v režime 4 bity.
Zoznam podporovaných displejov 2x16 je napr. tu:
http://www.tme.eu/sk/katalog/#search=displej+16&s_field=accuracy&s_order=DESC&id_category=112282&page=1
Zoznam podporovaných displejov 2x20 je napr. tu:
http://www.tme.eu/sk/katalog/#search=displej+20&s_field=accuracy&s_order=DESC&id_category=112917&page=1
Väčšina displejov bude bez problémov fungovať. Pri vývoji sme skúšali asi 30 druhov displejov, všetky úspešne fungovali. Poz. na displeji je okrem dátových vodičov potrebné zapojiť rezistor pre kontrast a podsvietenie displeja podľa dokumentácie pre daný displej a
tohoto obrázka.

Rýchlosť zobrazovania textu na displeji je možné regulovať dvoma parametrami:
- komunikačnou rýchlosťou vysielacej linky - povel (FC3015 + paramter)
- sfotwérom riadenou pauzou medzi znakmi / riadkami - povel (FC3006 + paramter)
Ostatné parametere ovplyvňujúce činnosť zákazníckeho displeja:
- počet znakov na riadku LCD displeja - povel (FC0009 + parameter)
- troj fázové zobrazovanie účtovaných položiek - povel (FC0009 + parameter, bit 7)
- rýchlosť prepisovania reklamných textov - povel (FC0016 + parameter)
- a ďaľšie... (reklamné texty FT0100 až 0199, statické texty FT2000, FB2000, FHxxxx)

Zákon o ERP nezakazuje mať v pokladničnom systéme viac zákazníckych displejov. VFD môže byť ako druhý, externý displej.
Jeden z displejov musí riadiť fiskálne zariadenie, nie riadiaca aplikácia v PC. Trend v pokladničných systémoch je používanie malého napr. 7" farebného displeja pre zákazníka, na ktorom sa zobrazuje priebežne celý účtovaný bloček a medzisúčet. Použiť na zobrazovanie je možné klasický LCD monitor, fotorámček alebo smartfón.

27.

Porucha tlače - chýbajúce znaky. Vzor typického prejavu poruchy je TU.
Identifikácia poruchy a odporúčaný postup pri oprave (najčastejšie Bixolon STP103 ):
- Chybný teplocitlivý papier - je potrebné skúsiť použiť papier z iného zdroja alebo si jednu rolku od niekoho požičať na test.
- Vykonať test tlačiarne: pri zapnutí držať tlačidlo OnLine, mala by sa vytlačiť bezchybná testovacia stránka tlačiarne.
- Studený spoj na plochom kábli v tlačiarni.
Viď. foto FB103 - kontakty 2 a 3 . Je potrebné vyčistiť konektor kábla kontoxom alebo liehom. Túto opravu môže vykonať len servisný technik, tlačiareň sa musí odplombovať a následne oprava zapísať do servisnej knihy.
- Studený spoj na druhom konci plochého kábla v tlačiarni - na obrázku bod 3. Je potrebné vybrať samotnú mechaniku tlačiarne a opatrne z nej vytiahnúť plochý kábel, ktorý je interne v tlačiarni. Tento je vetvený, preto pri jeho vyťahovaní je nutná opatrnosť tak, aby sa vetva plochého kábla neodtrhla.
- Použitím inej tlačiarne rovnakého typu a zámenou dielov medzi sebou je potrebné identifikovať, či je chyba v základnej doske tlačiarne alebo v tepelnej mechanike tlačiarne.
- Chybná hlava tlačiarne - nutná výmena celej mechaniky tlačiarne.
- Chybná základná doska tlačiarne, spravidla je chyba v procesore, preto je nutná výmena celej dosky tlačiarne.

28.

Odporúčanie pre programátorov: ako selektovať /vyhľadávať/ číselné hodnoty v textoch zostáv a dokladoch tvorených zariadením FisBox.
Vzor typického textu s číselnou hodnotou:
DPH% brutto netto DPH
A 222467.23 185393.02 37074.2
1
Selekcia číselnej hodnoty napr. DPH by mala byť od poslednej číslice /1/ smerom dopredu dovtedy, pokiaľ sa v texte nevyskytne znak znamienka /- mínus/ alebo znak, ktorý nie je čislicou. Software FisBox je tvorený tak, aby pri zobrazovaní číselných hodnôt vždy vložil pred číselnú hodnotu aspoň jednu medzeru.

29.

Program FisTop v prostredi WinXP SP3 funguje cez štandartnú COM linku normálne a bez problémov pri všetkých komunikačných rýchlostiach. Ak používate FisTop v prostredí WinXP SP3 cez USB-RS232 redukciu, môže nastať stav, kedy WinXP zablokuje komunikáciu cez USB. Vtedy je nutné ukončiť program FisTop /ALT-X/. Po opätovnom spustení, je komunikácia obnovená a FisTop znova komunikuje. Častejšie sa toto stáva pri rýchlostiach vyšších ako 9600. Ak chcete mať stabilne fungujúce prostredie FisTop cez USB-RS232 redukciu, odporúčame používať WinXP s verziou SP2. Ak je to možné, ideálne je vyhnúť sa USB-RS232 reduckii úplne.

- doplnené: občasný problém v komunikácii cez sériovú linku pod WinXP SP3 sme odstránili od verzie
FisTop v1.12, download tu, / popis FisTop tu.


30.

Ak nastane udalosť typu: Zlyhanie batérie RTC!...

Spôsobila to pravdepodobne niektorá z nasledovných príčin:
1. ak bola tlačiaren v mraze, dočasne stratila batéria napätie, batéria má štandarnú životnosť 5 rokov, môže bez problémov vydržať aj 10 rokov,
2. počas prepravy tlačiereň utrpela náraz alebo pád, dočasne sa preušil kontakt na batérii
3. statický výboj pri rozbaľovaní tlačiarne alebo vzdialený úder blesku

Po každej takejto udalosti a následnom zapnutí tlačiarne FisBox vytlačí 3 informatívne servisné výpisy (1/3, 2/3, 3/3). Odoslaním povelu FKxxxx sa tlač výpisov zastaví, ak povel neodošlete, vytlačí sa 3 krát a už sa výpis nebude opakovať. Ak ku zlyhaniu dôjde znova, výpisy a celý proces sa zopakujú.

Pokiaľ takáto udalosť nastala výnimočne, nie je potrebné okrem nastavenia systémového času nič riešiť. Ku žiadnej strate dát neprišlo, nie je potrebné volať servisné stredisko ani vykonávať zápis do servisnej knihy. Ak sa zlyhanie a zápisy opakujú, je potrebné privolať servis. Ten vymení batériu za novú ak má menej ako 2.8V, opraví kontakt na konektore batérie, odstráni príčinu statických výbojov vhodným umiestnením komunikačných káblov RS232-PC alebo vhodne uzemní okolie tlačiarne.
POZOR: udalosť výmazu prevádzkovej pamäte /RTC/ môže nastať maximálne 100 krát, potom sa pamäť FisBox automaticky nevratne prepne do ReadOnly módu.

31.

Ak nastane udalosť typu:

Modul FisBox sa nerozbehne, zákaznícky displej svieti bez textu

Fiškálny modul nekomunikuje, nenaštartuje, displej sa len rozsvietil, nevytlačí žiadne chybové hlásenia. Po opakovanom pripojení batérie a reštarte sa zariadenie začalo správať normálne, následne už stále išlo v bez závad. Štart nebol úspešný kôli "neštandartnému stavu" hodín RTC v module.
Riešenie:
Nefunkčnosť hodín RTC spôsobila to, že sa FisBox ako celok nerozbehol. Vtedy by potencionálne pomohlo zoskratovanie kryštálu RTC malým skrutkovačom (ten kovový valčekový kryštál na doske). Tento jav už ale po úspešnom rozbehnutí RTC normálne nikdy viac nemôže nastať. Ak to nastane, zrejme je slabá batéria 3V pre RTC. Ak sa totiž táto vybije alebo inak zablokuje RTC, môže sa tento jav vyskytnúť. Odporúčam skontrolovať časť "Media monitor záznamy", či sú tam nejaké záznamy o chybách Flash média a prípadne pozrieť, kedy záznamy nastali.
Ak sa jav so zablokovaním zopakuje, odporúčam vymeniť batériu RTC za novú. Ak sú v časti "Media monitor záznamy" opakujúce sa zápisy alebo sa na LCD zákazníckom displeji zobrazí informácia "sERR ......XXX", zrejme sa blíži koniec životnosti Flash média. Odporúčam načítať kompletný obsah pamäte na CD a vymeniť pamäť za novú.

32.

Odporúčanie pre programátorov riadiacich aplikácií:
Na koniec každého pokladničného dokladu je možné doplniť maximálne 10 riadkov textu
po 40 znakov (spolu 400 znakov) príkazom FT7771. V kombinácii s príkazom SW je možné doplniť ďalších 400 znakov. Pozor, príkazy SW a FT7771 nie sú zhodné, príkaz FT7771 má funkciu AutoClear, dáta odoslané príkazom SW štandardne zostávajú aj pre nasledujúci doklad.
--
Je tiež možné ku každému fiskálnemu dokladu o prijatej platbe inými platobnými prostriedkami, vyhotoviť hneď ďalší nedaňový doklad, ktorý bude potvrdením k vykonanej platobnej operácii s podrobnými detailami o platbe. Možností je niekoľko, jedna z možností je uviesť informácie o platbe priamo v tele dokladu tkz. Info Text riadkami, viď symbol "<" na konci účtovného riadka. Taktiež viď rozšírené možnosti príkazov pR a pU v komunikačnom protokole FisBox. Spôsob zobrazenia pomocných informácií na pokladničných dokladoch si volí programátor riadiacej aplikácie. Na koniec každej uzávierky /DU, PU/ je možné doplniť maximálne 20 riadkov textu po 40 znakov (spolu 800 znakov) príkazmi FT7771 a FT7772.
--
Každý daňový aj nedaňový doklad zostáva uložený vo fiskálnej pamäti, číslovaný v intervale (0 .. 1 999 999). Vo fiskálnej pamäti sú uložené všetky doklady tak, ako v danom čase vznikli. V uzávierkach je uvedený počet aj čísla dokladov za daný účtovný deň. Na tlačiarni nie je možné vytlačiť žiaden samostatný neriadený text. Modul FisBox je pre samostatné dáta nepriechodzí. Pre získanie tlačového výstupu na tlačiarni je nevyhnutné používať príkazy popísané v
komunikačnom protokole FisBox TU #1 alebo TU #2.
-

 www.FisBox.eu info@FisBox.eu