FisBox / Fiscal memory / Fiscal printer


Ako si vybrať ...

Naše fiskálne tlačiarne sú zariadenia, ktoré keď si kúpite a pripojíte k vášmu ľubovolnému PC alebo notebooku, budete mať kompletnú PC pokladnicu so skladom pre 12 000 PLU ak použijete náš bezplatný program FisTop alebo do 400 000 000 PLU s programom iného výrobcu.

Za veľmi nízku cenu budete mať skutočne nadpriemerne kvalitnú PC pokladnicu. K našim fiskálnym tlačiarňam dodávame riadiaci skladový PC program FisTop bezplatne. Modul FisBox automaticky obsahuje aj podprogram s názvom 'asociátor', ktorý umožní využívať 40 000 PLU bez použitia riadiaceho PC.

Fiskálne tlačiarne
FisBox 103, FisBox 150 a FisBox 350 s sú naprogramované tak, aby prácu v predajni uľahčovali, nie komplikovali. Všetky povolené zmeny ako napr. sadzby DPH môže vykonať užívateľ sám. Kapacitu fiskálnej pamäte 4GB nie je reálne možné zaplniť.
Štatistika obsadenia pamäte FisBox po 1000 denných uzávierkach - TU.
Dlhodobým cieľom projektu veľkokapacitnej fiskálnej pamäte FisBox je znižovať prevádzkové náklady a odstrániť povinnosť vedenia účtovnej agendy firiem - info tu:
automatická učtáreň s modulom FisBox (info tu).

Servisnú prehliadku môžete vykonať podľa zákona najneskôr do 5 rokov, tlačiareň bude bez obmedzení trvale plnohodnotne funkčná, len vás upozorní na túto povinnosť.

V počítači alebo notebooku môžete mať čokoľvek, účtovníctvo, internet alebo hry, keď budete potrebovať urobiť pokladničný bloček, jednoducho spustíte bezplatný obslužný program
FisTop, o všetko ostatné sa postará naša fiskálna tlačiareň FisBox, ktorá môže byť pripojená cez sériový RS232 konektor alebo cez USB.

---------------------------------------------------------------

Komplexnejšie programy s fakturáciou, reštauračné alebo hotelové systémy... viac TU

Konverzia vašej existujúcej tlačiarne...
detaily čítaj TU

10.06.2010

Doplnkové funkcie modula FisBox

Nedaňové doklady nemajú vplyv na evidovaný finančný obrat, sú riadne označené ako NEFISKÁLNE. Vydávanie nefiskálneho dokladu zákon presne neupravuje, vydanie takéhoto dokladu klientovi pri platbe v hotovosti alebo kartou je v rozpore so zákonom. Pokiaľ sa jedná o informatívne a evidenčné doklady, ich používanie nie je zákonom limitované. Všetky takto vytlačené doklady musia byť neoddeliteľnou súčasťou elektronického žurnálu, musia byť uložené sekvenčne v poradí ako vznikali spolu s riadnymi daňovými dokladmi. Žiaden takýto doklad nesmie byť následne zo systému odstránený ani nesmie byť tvorený v osobitnej sekvencii.

Pre takéto informatívne alebo skladovo evidenčné doklady sa medzinárodne používa názov
NEFISKÁLNY DOKLAD. V praxi to znamená, že doklad je platný, je zaevidovaný vo fiskálnej pamäti, kontrolnom súčte a elektronickom žurnáli. Má však evidenčný charakter a nemôže byť použitý na daňové účely v zmysle uplatnenia odpočtu dane alebo ako položku ovplyvňujúcu základ dane. Elektronicky podpísané nefiskálne doklady sú zásadná zmena v poňatí elektronicky tvorených a archivovaných dokladov vydávaných fiskálnou tlačiarňou FisBox.

Novinku pre nefiskálne doklady implementuje modul FisBox ---> všetky, teda fiskálne aj nefiskálne doklady sú overiteľné kontrolným kódom. Toto dáva všetkým dokladom vysokú mieru dôveryhodnosti. Umožňuje ich využívať v systéme automatizovaného spracovania účtovnej agendy a automatizovanej kontroly.

Možnosť overiť pravosť dokladu z fiskálnej tlačiarne otvára nové možnosti využitia. V spojení s veľkokapacitným pamäťovým médiom v module FisBox, kompresiou, kódovaním a rozmietaním ukladaných dát v reálnom čase získavate nový rozmer elektronickej archivácie dát so zabezpečením.

Podstatné pri použití nefiskálnych dokladov v obchodnom styku je to, aby na doklade bolo vždy jasne určené na aký účel bol vydaný, aby takýto doklad bol označený textom NEFISKÁLNY DOKLAD a neobsahoval ochranný znak MF. Dáta, ktoré sú v uvedenom nefiskálnom doklade vytlačené musia byť uložené v elektronickom žurnáli a musia byť započítané v kontrólnom súčte, ktorý sa zapisuje do fiskálnej pamäte dennej uzávierky.

K určeniu účelu vytvorenia nefiskálneho dokladu je možné využiť časť variabilného úvodu dokladu alebo variabilného záveru. Ak sú veci jasne definované, nemôže dochádzať k zneužitiu a k následným sankciám. Kópia dokladu je pri jeho tlači vždy ukladaná do fiskálnej pamäte, doklad je overiteľný a je možné kedykoľvek vytlačiť jeho kópiu v podobe ako v danom čase vznikol.

Poznámka: Všetky nižšie popisované činnosti je možné vykonávať tak, že ku tvoreným dokladom a záznamom bude vytlačené potvrdenie v papierovej forme ale taktiež je možné činnosti spracovávať len v elektronickej podobe bez použitia papiera. Tvorené záznamy a doklady je možné neskôr načítavať a automaticky spracovávať alebo odosielať na centrálne spracovanie.

1. Evidencia dochádzky zamestnancov

Jednou z funkcií modula FisBox je aj to, že presne monitoruje a eviduje všetky aktivity a vytvára v internej pamäti protokol o činnosti.

Okrem iného automaticky eviduje:

- dátum a čas, kedy sa tlačiareň zapla,
- počet minút celkovej činnosti, počet sekúnd od posledného zapnutia,
- dátum a čas, kedy sa na tlačiarni tlačil posledný doklad alebo uzávierka, /posledná aktivita/
- koľko dokladov sa vytvorilo od každého zapnutia po každé vypnutie,
- koľko pomocných výpisov sa vytlačilo od každého zapnutia po každé vypnutie,
- koľkokrát sa tlačiareň zapla,
- ktoré doklady boli vytvorené v danom cykle činnosti,
- ktoré uzávierky boli vytvorené v danom cykle činnosti,
- či došlo ku zmene systémového dátumu a času, kedy a aké zmeny boli vykonané,
- celkový posun (delta time) v systéme interného reálneho času ak k zmene došlo,
....

a to všetko zaznamenáva minimálne 3 roky dozadu bez možnosti to zmeniť alebo vymazať,
textový LOG tohoto záznamu si môžete vytlačiť alebo načítať do PC bez tlačenia na pozadí činnosti fiskálnej tlačiarne povelmi:

FA9999, Ftxxxx, Faxxxx, FSxxxx, FVxxxx

Ako tieto dáta využijete a či ich využijete je len na vás, modul FisBox tieto dáta tvorí bez ohľadu na to, či ich niekedy použijete.

2. Evidencia individuálnych príchodov a odchodov zamestnancov

N evidenciu príchodov a odchodov zamestnancov do práce a prerušení pracovnej činnosti môžete využiť nedaňové - nefiskálne doklady. Povedzme, že každému zamestnancovi dáte jeden RFID kľúč a pri pokladni uložíte čítačku RFID /to isté je možné urobiť aj zamestnaneckými kartami s čiarovým kódom/ Stačí vhodne definovať NEDAŇOVÉ TYPY DOKLADOV modula FisBox napr.

- 21 - príchod do zamestnania
- 22 - odchod zo zamestnania
- 23 - prerušenie - odchod
- 24 - prerušenie - príchod

Programátor upraví riadiaci program tak, že zamestnanci sa budú pri rezervnej alebo hlavnej pokladni prihlasovať a odhlasovať svojou kartou a program automaticky vytvorí NEFISKÁLNY doklad s NULOVOU hodnotou - > INFO TEXT > v ktorom sa uloží druh aktivity a číslo zamestnanca. Toto celé sa automaticky uloží do žurnála a pri prenose dát na centrálne spracovanie sa databáza príchodov a odchodov prenesie do centrály spolu s obratmi tovarov k spracovaniu. Taktiež je možnosť vytlačiť za stanovené obdobie skrátený výpis dokladov - príchodov, odchodov a prerušení.

Takéto sekundárne využitie fiskálnej tlačiarne nie je zákonom nijako obmedzené, každý doklad je trvale zaevidovaný vo fiskálnej pamäti s dátumom a časom kedy vznikol, má jednoznačné a neopakujúce sa poradové číslo a v dolnej časti elektronický podpis. To, že daný doklad nemá veľa spoločného s evidenciou hotovostných tržieb, nie je nijako zákonom obmedzované, na fiskálnej tlačiarni pri dodržaní zákonom stanovených pravidiel môžu byť tlačené i nedaňové - nefiskálne doklady nesúvisiace s evidenciou tržieb. Podstatnou vecou je to, že všetky vytvorené doklady sú nezmazateľne zapísané do fiskálnej pamäte, sú nezávisle na vystavovateľovi overiteľné verifikačným kódom a elektronickým podpisom. Nie je možné doklad vytvoriť na inej tlačiarni a simulovať takýto doklad. Fiskálna pamäť môže slúžiť nielen pre potreby evidencie tržieb, ale je možné v nej pri dodržaní daňových pravidiel ukladať i iné dáta, ktoré majú zostať trvale zaevidované a chránené proti modifikácii a vymazaniu.

3. Tlač objednávok do kuchyne v reštaurácii

Ak nemáte kuchyňu od pokladne príliš ďaleko, môžete využiť nefiskálne doklady na tlač objednávok jedál do kuchyne. Majiteľ tak získa načítaním žurnálu kedykoľvek informáciu o tom čo sa z kuchyne vydávalo aj v prípade, že sa jedná o spoločenskú akciu, ktorá bude platená na faktúru. Dlhodobé evidovanie objednávok do kuchyne vo fiskálnej pamäti dá majiteľovi reálnejšie štatistické podklady pre analýzu a kontrolu prevádzky. Taktiež získa istotu, že i v jeho neprítomnosti reštaurácia funguje tak ako má. Dáta vo fiskálnej pamäti sú vždy isté, sekvenčne a časovo nenarušiteľné, evidencia na úrovni počítača - na pevnom disku je ľahko modifikovateľná či už zmenou dátumu a času v PC alebo prepísaním súborov na disku technicky zdatnejšou obsluhou.

4. Tlač ubytovacích preukazov v hoteli alebo kempe

Využitím nefiskálnych dokladov ušetríte náklady na druhú tlačiareň, takto môžete tlačiť klientom ubytovací preukaz s úplnou adresou zariadenia a potrebnými informáciami o zariadení. Z elektronického žurnálu budete i po rokoch vedieť zistiť koho a kedy ste ubytovali, dokonca i to, kto ho v danom čase ubytovával.

5. Potvrdenka pri výmene cudzej meny v zmenárani

Pri výmene valút nie je podľa zákona nevyhnutné používať registračnú pokladnicu, ale v zmenárni sa spravidla predávajú aj rôzne mapy, nálepky a vinety. Ked už budete mať fiskálnu tlačiareň, prečo ju nevyužiť na tlač dokladu o výmene valuty. Ak si správne nadefinujete typy nefiskálnych dokladov pre každú cudziu menu, fiskálna tlačiareň vám bude zároveň spočítavať v nefiskálnych obratoch to, koľko a ktorej cudzej meny ste vymenili. V prípade vydania dokladu o výmene valuty neporušíte zákon ak klientovi dáte ako potvrdenie o výmene nefiskálny doklad. Pri predaji mapy mu samozrejme dáte platný daňový doklad. Aby ste predišli nepríjemným otázkam, prečo klient dostal nefiskálny doklad o výmene valuty môžete informáciu upresniť vo variabilnom závere dokladu:
" Výmena cudzej meny podlieha osobitným predpisom evidencie, preto tento doklad má len informatívny charakter a nie je daňovým dokladom. "

6. Potvrdenka o prevzatí tovaru na reklamáciu alebo do opravy

Nefiskálne doklady môžete veľmi užitočne využiť pri vydávaní potvrdenky klientovi, ktorý doniesol tovar na reklamáciu či do opravy. V časti INFO TEXT môžete uviesť názov tovaru alebo výrobku, meno klienta, predpokladaný dátum opravy. Možnosti sú nekonečné. Vydanie nefiskálneho dokladu v takomto prípade nie je v rozpore so zákonom, doklad má len evidenčný charakter, chráni klienta i vás, na doklade je presný dátum vystavenia, doklad je overiteľný pomocou verifikačného kódu a trvale zaevidovaný vo fiskálnej pamäti čo dáva lepší pocit istoty klientovi aj vám.

Tieto možnosti tu budeme postupne dopĺňať.

16.03.2010

Čím je náš modu FisBox výnimočný, čo nového vám prinesie..


Automatické odosielanie kópie dokladu na email klientovi do 3 sekúnd od vytvorenia dokladu /bločka/ ak sa klient identifikoval vernostnou kartou klienta

Po ukončení dokladu prebieha tlač a procesor v module FisBox zostáva nevyužitý, preto je vhodné po uzatvorení dokladu použiť povel (F.xxxx) a následne povel (SBxxxx**************-1), takto počas nečinnosti FisBox odvysiela do riadiaceho PC textovú kópiu posledného dokladu, riadiaca aplikácia môže v kombinácii s klientskym vernostným systémom odoslať kópiu dokladu kupujúcemu na EMAIL. Celá akcia bude trvať najviac 3 sekundy a riadiaci program to zabezpečí bez toho, aby obsluha pokladne o tom vedela. Takáto bezplatná služba výrazne skvalitní služby poskytované predajňou i prestíž predajne.

Automatické centrálne položkovité OnLine spracovanie skladovej evidencie zásob a OnLine centrálnu evidenciu vernostného kreditu klienta z viacerých prevádzok

FisBox tvorí a poskytuje údaje potrebné pre automatizované archivovanie žurnálu v riadiacom PC alebo pre automatické odosielanie žurnálu pre spracovanie centrálnej položkovitej evidencie zásob vo vzdialených prevádzkach a centrálnej evidencie hodnoty vernostného systému okamžite po ukončení každého predaja. Dáta sa nemusia spracovávať lokálne v predajniach ale automaticky sa odosielajú do centrály kde jeden PC OnLine eviduje stav skladu na všetkých predajniach. Výhodou je jedinečné interné číslovanie každého dokladu modulom FisBox. Pri "páde" lokálneho PC v predajni zostanú vždy všetky dáta k dispozícii a stav zásob sa nikdy nerozsynchronizuje. V centrále vždy viete čoho a koľko majú v predajniach a môžete dlhodobo štatisticky sledovať pohyb tovaru i financií na prevádzkach alebo tovar automaticky dopĺňať či presúvať medzi predajňami.

2 milióny dokladov sa vám určite nikdy nepodarí vytvoriť, modul FisBox nikdy nezaplníte, potrebovali by ste na to 22 rokov denne vytvárať 250 dokladov,

V module FisBox budete mať všetky doklady kedykoľvek k dispozícii, každý doklad má jedinečné číslo a definovaný typ dokladu popisujúci druh činnosti obsluhy. Doklady sa vo fiskálnej pamäti nevyhľadávajú, ktorýkoľvek doklad je možné okamžite načítať v podobe ako vznikol. Hociktorý doklad, aj ten ktorý vznikol pred troma či piatimi rokmi je možné okamžite na požiadanie vytlačiť za 10 sekúnd.

Centrálne OnLine riadenie a monitorovanie činnosti fiskálnej tlačiarne

Modul FisBox môže byť diaľkovo spravovaný, centrála môže kedykoľvek získať informáciu koľkokrát sa tlačiareň zapla, koľko dokladov v nej pribudlo, koľko sekúnd je zapnutá... tieto informácie môže centrála získať bez toho aby obsluha o tom vedela. Môže si načítať novo vzniknuté doklady v reálnej textovej forme i s číslami tovarov a množstvách ktoré sa v dokladoch predávali. To všetko je možné na pozadí normálnej činnosti fiskálnej tlačiarne a proces je možné i viackrát opakovať.

Základný princíp fiskálnej pamäte je stále zachovaný:

Dáta ktoré vznikli a boli zaevidované už nikdy nemôžu
byť zmenené ani vymazané.
20.04.2010

Fiskálne tlačiarne postupne nahradia klasické registračné pokladnice vo všetkých stacionárnych predajniach, používať klasickú pokladnicu budú mobilné prevádzky.

Budúcnosť obchodu je vo fiskálnych tlačiarňach. Tak tomu je aj v ostatných štátoch, kde sú fiskálne tlačiarne už dávno. Podiel fiskálnych tlačiarní neustále rastie, vplyv na to má aj klesajúca cena počítačov a notebookov. Nový fenomén na trhu je tablet PC, jeho dotyková obrazovka je ideálna na použitie vo funkcii registračnej pokladnice ale aj ako zobrazovacieho displeja pre zákaníka.

Vizuálne rozpoznáte fiskálnu tlačiareň od klasickej tlačiarne tým, že fiskálna tlačiareň musí mať zobrazovací displej pre zákazníka kde sa počas účtovania alebo tlačenia dokladu priebežne zobrazujú účtované položky nezávisle na obsluhe. Displej musí byť nerozoberateľne /bez konektorov/ spojený s danou fiskálnou tlačiarňou. Po ukončení tlačenia musí byť na displeji tlačiarne zobrazená koncová hodnota dokladu.

Zákon neobmedzuje použitie viacerých displejov pre zákazníka. V obchodoch a supermarketoch sa budete častejšie stretávať pri PC pokladniciach s použitím LCD monitora alebo tabletu v úlohe zobrazovacieho zariadenia pre zákazníka /dual monitor support/. Táto skutočnosť nič nemení na tom, že každá fiskálna tlačiareň musí mať svoj vlastný displej priamo napojený bez konektorov na fiskálnu tlačiareň. Tento bude slúžiť aj na kontrolné účely zo strany daňových úradov na identifikáciu fiskálnej tlačiarne.

Kontrolný orgán bude takto môcť identifikovať či účtované položky prešli spracovaním a uložením vo fiskálnej pamäti. V súvislosti s týmto mi nie je celkom jasné, prečo niektoré fiskálne tlačiarne umožňujú priamo bez spracovania vo fiskálnom module zobrazovať nespracovaný text na displeji fiskálnej tlačiarne a umožňujú tlač nespracovaného textu. Problém môže byť v nedovolenej odchýlke predávaného modelu od certifikovaného.

Rozpor so zákonom nastane vtedy, ak daňová kontrola zistí, že podnikateľ tlačí na fiskálnej tlačiarni certifikovanej podľa zákona 289/2008 doklady simulujúce daňové doklady predošlej pokladnice podľa zákona 55/1994 ktorú už mal vyradenú alebo ju špeciálne pre tento účel neodhlásil. V takomto prípade je možnosť tlačiť nekontrolovaný text na fiskálnej tlačiarni priam katastrofou a nie je podstatné, či má alebo nemá fiskálna tlačiareň kontrolu nad možnosťou tlačenia ochranného symbolu MF.

V súvislosti s uvedeným je potrebné rozlišovať reklamné texty, ktoré sa môžu automaticky zobrazovať na displeji v čase dlhodobej nečinnosti fiskálneho zariadenia, preddefinované systémové výpisy a tlač či zobrazovanie ľubovoľného textu odoslaného z PC.

Na čo si treba dávať pozor pri výbere fiskálnej tlačiarne
alebo fiskálnej pokladnice

Vysvetlenie pojmov:

Zákon 289/2008 definuje 2 typy pokladničných zariadení:

1. Elektronickú registračnú pokladnicu /s fiskálnou pamäťou/ - myslí sa klasická pokladnica

2. Počítač s vlastným registračným programom a so samostatnou fiskálnou tlačiarňou,
pričom v tomto prípade musí byť PC a tlačiareň jednoúčelový stroj, v PC musí byť taký riadiaci program ako bol pri testovaní v skúšobni, PC nesmie obsahovať externý bod prístupu a vymeniteľné médiá /CDROM, USB, LAN, WiFi, internet/ - časť fiskálnych úloh totiž v tomto prípade vykonáva samotný PC a tento musí byť izolovaný od okolia

Zákon 289/2008 bol neskôr novelizovaný novelou 504/2009 ktorá definuje:

3. Samostatnú fiskálnu tlačiareň - táto má vlastný fiskálny modul a fiskálnu pamäť, všetky fiskálne úlohy vykonáva len fiskálna tlačiareň a tak je nezávislá na PC a PC programe

Zoznamy vydaných a zrušených certifikátov registračných pokladníc a fiskálnych tlačiarní podľa zákona 289/2008 sú uvedené tu: /zoznam certifikátov je z 04/2015 /

Certifikáty vydané v EVPU Nová Dubnica: Zoznam EVPU - zákon 289/2008
Certifikáty vydané v TUV Bratislava: Zoznam TUV - zákon 289/2008
Zoznam výrobcov ERP +FT na Slovensku: Zoznam výrobcov ERP + FTna SK

V čom je zásadný rozdiel týchto fiskálnych tlačiarní

Pokiaľ bola fiskálna tlačiareň certifikovaná len podľa zákona 289/2008 musí ju výrobca dodávať súčasne s počítačom a vlastným registračným programom nainštalovaným v PC, v danom PC už nemôže byť nainštalovaný žiaden iný program.

Ak je na certifikáte k danej fiskálnej tlačiarni uvedené, že bola testovaná i podľa novely 504/2009, môže sa takáto fiskálna tlačiareň použiť s ľubovoľným programom od ľubovoľného dodávateľa.

Fiskálne pokladnice a fiskálne tlačiarne - všeobecné informácie

Obidve tieto zariadenia musia obsahovať pamäťové médium do ktorého sa podľa zákona povinne zapisujú len kumulované hodnoty obratov z denných uzávierok, kontrolný súčet reprezentujúci všetky vytlačené fiskálne aj nefiskálne dáta a niektoré spravidla málo sa vyskytujúce udalosti. Napríklad informácie o " internom odpojení" a servisných prehliadkach.

Zákon neobmedzuje to, aké ďaľšie informácie sa do fiskálnej pamäte môžu ukladať, necháva na konkrétnom výrobcovi ako vie túto pamäť využiť.
Toto pamäťové médium je použiteľné len jeden krát a vždy pri zmene niektorých údajov užívateľa /sídlo, meno, .../ sa musí vymeniť za nové aj v prípade, že ešte nie je zaplnené.

Zákon definuje:
- minimálnu kapacitu, ktorú musí fiskálna pamäť mať na 5 rokov = 1825 denných uzávierok ale nestanovuje hornú hranicu kapacity,
- pokladnica musí mať funkciu, ktorá umožní overiť neporušenosť kontrólnych záznamov a kumulovaných súčtov uložených vo fiskálnej pamäti,
- pokladnica musí umožniť overiť súlad dát v elektronickom žurnáli s kontrolným súčtom uloženým vo fiskálnej pamäti každej dennej uzávierky,
- pokladnica musí umožňovať načítanie celého obsahu fiskálnej pamäte a to v čase keď je ešte nainštalovaná v pokladnici ale i po jej vybratí a uskladnení po dobu 10 rokov,
- fiskálna tlačiareň musí zabezpečiť to, aby nebolo možné vytlačiť na nej žiadny text, ktorý by simuloval /tváril sa ako/ daňový doklad, všeky fiskálne i nefiskálne doklady musia prejsť spracovaním v riadiacom module tlačiarne, byť zaevidované v kontrolnom zázname, v elektronickom žurnáli a zobrazované na zákazníckom displeji,
- a iné...

Kedy je vhodnejšia fiskálna tlačiareň a kedy fiskálna pokladnica

Fiskálna tlačiareň /budeme hovoriť len o tej, ktorá je certifikovaná i podľa 504/2009/ je univerzálne pokladničné zariadenie vhodné do všetkých typov prevádzok. Variabilitu mu dáva hlavne to, že môže byť použitý ľubovoľný program ľubovoľného výrobcu. Navyše v počítači môže byť i skladový systém prepojený s fakturáciou a sieťovým prepojením či internetom.

Klasická alebo prenosná registračná pokladnica je vhodná iba tam, kde nie je možné mať kôli sieťovému napájaniu 220V počítač. Používanie klasickej pokladnice spravidla i tak nie je možné bez počítača, pretože sa veľmi pracne programujú položky PLU a ceny tovarov. Je dlhodobo nemožné na klasickej pokladnici sledovať zásoby tovarov.

Ktoré cenotvorné parametre sú pri výbere fiskálnej
tlačiarne a pokladnice podstatné

/ pre porovnanie uvádzame zelenou farbou parametre
našej fiskálnej tlačiarne riadenej modulom FisBox /

- kapacita fiskálnej pamäte - / 1825 denných uzávierok = 5 rokov... je naozaj málo /,
-------- FisBox má: 9998 denných uzávierok = 27 rokov,

- možnosť zmeniť variabilný úvod a záver dokladu,
-------- FisBox má možnosť umiestniť do variabilnej časti úvodu a záveru dokladu reklamné alebo iné upresňujúce informácie, všetky vykonané zmeny a tlačené dáta sú ukladané v žurnálovej pamäti spolu s dokladom vrátane týchto informácií tak ako to stanovuje zákon,

- existencia mesačných uzávierok / sú nepovinné, ale ak ich pokladnica nemá, budete musieť vždy na konci mesiaca pracne ručne sčítavať všetky tržby a DPH z denných uzávierok pretože intervalové uzávierky sú zákonom predurčené na kontrolu zo strany daňového úradu a nie na evidenciu mesačných obratov - pri zlom zadaní počiatočného a koncového dátumu môže dochádzať k fatálnym chybám vo výpočte mesačných tržieb,
zákon totiž umožňuje /zjednodušene povedané/ vytvoriť dennú uzávierku až nasledujúci deň s tým, že doklad z minulého dňa sa môže ešte dokončiť ale patrí do predošlého dňa i napriek tomu, že uzávierka bude mať dátum nasledujúceho dňa,
-------- FisBox má: 9998 mesačných uzávierok / používame medzinárodne zaužívaný názov periodické uzv., sú presne také isté aké ste robili doteraz / perioda nemusí byť zákonite 1 mesiac, môže to byť i týždeň, pracovná smena, N dní..., ak nechcete, nemusíte ich používať ,

- periodicita povinných servisných prehliadok - / 1 rok... je príliš často /,
-------- FisBox má: 1825 dní = 5 rokov = maximálny limit stanovený zákonom 289/2008, výšku poplatku za vykonanie servisnej prehliadky určuje servisné stredisko,

- možnosť adresovať vytvárané doklady na konkrétneho odberateľa,
-------- FisBox má možnosť v tkz. dynamickej uzatváracej časti dokladu definovať úplné údaje o odberateľovi /IČO, DIČ, Názov, Sidlo.../ takto budete môcť vystavovať daňové pokladničné doklady v ktorých môžete uvádzať i fakturačné údaje odberateľa. Týmto úplne nahradíte vystavovanie faktúr a dodatočnú tlač príjímových dokladov. Typické použitie je vo veľkoskladoch, kde sa spravidla najskôr tlačila faktúra a k nej prijímový pokladničný doklad ak sa táto uhrádzala v hotovosti. Tlač faktúr môžete úplne vypustiť. Všetky údaje o predávaných tovaroch aj údaje o odberateľovi uvediete na doklade z fiskálnej tlačiarne. Do žurnálu fiskálnej tlačiarne sa ukladajú kompletné doklady tak ako vznikli, teda aj s údajmi o odberateľovi. Úspora papiera a rýchlosť tlače dokladu je tak výrazná, že vám takýto systém výrazne zníži prevádzkové náklady,

- elektronický žurnál - /od 50 000 dokladov vyššie sa už dá považovať za prijateľné /,
-------- FisBox má: 2 000 000 - kapacita na 22 rokov pri 250 dokladoch denne,

- výška periodického zmluvného poplatku za vedenie servisu /oprava do 48 hod./,
-------- Určuje servisné stredisko podľa stupňa služieb ktoré poskytuje,

- poplatok za uvedenie do prevádzky a uzatvorenie servisnej zmluvy,
-------- Určuje servisné stredisko podľa stupňa služieb ktoré poskytuje,

- cena fiskálnej pamäte /meniteľný blok/,
-------- FisBox: cena je uvedená v aktuálnom cenníku, v našom prípade modul FisBox plní funkciu fiskálneho modulu aj fiskálnej pamäte v jednom bloku,

- cena zákazníckeho displeja - je povinný,
-------- FisBox: cena displeja je už zahrnutá v cene tlačiarne,

- cena za výmenu fiskálnej pamäte pri zmene,
-------- Určuje servisné stredisko podľa stupňa služieb ktoré poskytuje,

- cena za archiváciu elektronického žurnálu pri zaplnení lokálneho média na CD,
-------- FisBox má: 0 EUR - nie je možné pamäť zaplniť, priebežné načítavanie je možné kedykoľvek bezplatným programom FisTop.EXE,

- cena za riadiacu aplikáciu so skladovou evidenciou a vernostným systémom,
-------- FisBox má: 0 EUR - voľne šíriteľná aplikácia FisTop, možnosť dokúpiť u externých výrobcov komplexné programy podporujúce FisBox,

- cena za počítač a operačný systém,
-------- FisBox bude plnohodnotne fungovať na ľubovoľnom aj starom PC, ako operačný systém môžete použiť napr. bezplatný FreeDos,


---------

TYPY ÚČTOVNÝCH DOKLADOV FisBox


Vo výrobnom procese sú v module FisBox preddefinované názvy pre jednotlivé typy účtovných dokladov 0-31. Povelom
FT00xx možete názvy typov dokladov kedykoľvek preprogramovať podľa vlastnej potreby.

Typy dokladov nemusia byť použité len na účel evidencie finančných pohybov tak ako sme to určili v procese výroby my. Môžete si typy dokladov predefinovať a použiť na ľubovoľný vlastný účel.

Definovť typy dokladov si môžete tak, aby bola evidencia obratov za jednotlivých čašníkov. Každý čašník má svoje pridelené typy dokladov, na uzávierke potom získate prehľad o tom, ktorý čašník koľko tržieb získal v hotovosti a koľko cez kartu.

Určite máte prevádzku niečím špecifickú, preto si typy dokladov nadefinujte tak, ako to potrebujete vy. Premyslite si filozofiu evidencie a určite pravidlá používania tak, aby vám nastavenie uľahčilo prácu, sprehľadnilo účtované hodnoty a evidenciu pohybov.

Ak si chcete typy dokladov predefinovať, použite k tomu náš konfiguračný program ktorý je súčasťou balíka FisTop - "ALT-F3 - Odoslať FisBox povel 400". /Pozn. zmena je možná len po periodickej uzávierke alebo v režime pred uvedením do prevádzky kedykoľvek/. Použitím tejto funkcie môžete predefinovať aj reklamné texty modulu FisBox podľa povelov uvedených v dokumentácii.

Poznámka: ak názov typu dokladu začína symbolom vlnovka `~`, FisBox tento názov typu dokladu netlačí v záhlaví dokladu. Názov sa vytlačí len na uzávierkach spolu s počtom týchto dokladov ak sa vyskytli, vtedy sa tlačí aj obrat za daný typ dokladu. Názvy bez vlnovky sa tlačia v záhlaví každého dokladu.

Vzorové doklady vytlačené tlačiarňou FisBox 350 TU

Typická denná uzávierka tvorená modulom FisBox TU

Komunikačný protokol FisBox

-

 Info: www.FisBox.eu info@FisBox.eu