FisBox / Fiscal memory / Fiscal printer


Identifikácia klienta

Original Language: SLOVAK (SK) - translate to ENG / Autorské práva -©-

01.12.2012

Identifikácia odberateľa /klienta/ pre pokladničné a fakturačné systémy
s elektronickou distribúciou a spracovaním daňových dokladov

K urýchleniu činnosti počas pultového predaja a k identifikácii odberateľa je možné použiť NFC nálepky alebo kartičky vernostných systémov s čiarovým kódom identifikujúcim odberateľa. Jednoznačný identifikátor môže byť pre podnikateľské subjekty DIČ a pre ostatné osoby postačuje emailová adresa, telefóne číslo alebo číslo v tvare: "900xxxxxxx".

Viac informácií o NFC a demonštračné video nájdete TU.

Identifikačné údaje odberateľa (napr. DIČ, emailovú adresu, tel, ...) do NFC nálepky vie zapísať bežne dostupný mobil a nálepku je možné kúpiť už od 2 EUR.

Využiť je možné aj kartičky z vernostných systémov. Klienti len doplnia informáciu o emailovej adrese, kde sa im elektronické kópie dokladov budú odosielať. Systém elektronickej distribúcie pokladničných dokladov bude fungovať úplne automaticky. Kupujúci automaticky dostane textovú kópiu dokladu do svojej emailovej schránky.

Príklad riešenia identifikácie klienta /kupujúceho/ v systémoch FisBox je uvedený na
vzorovom doklade. Identifikačné údaje klienta pri uzatvorení dokladu odošle pamäti FisBox riadiaca aplikácia povelom DT alebo CT. FisBox kompletný doklad, vrátane údajov o kupujúcom, nezameniteľne uloží do pamäte. Údaje môžu byť následne odoslané kupujúcemu aj správcovi dane. Odoslanie môže byť okamžité ale aj dávkové v nočnom alebo týždennom spracovaní.

Jednou z možností ako zjednodušiť identifikáciu odberateľa /kupujúceho/ bez dodatočných nákladov pre obchodníkov je definovať "
univerzálne podmienky identifikácie". Stačila by dohoda, v ktorej sa definuje "nepoužitý, rezervný" rozsah čiarových kódov pre identifikáciu odberateľa. Príklad s využitím čiarového kódu EAN13 ako identifikátora odberateľa:

Čiarový kód:
zz1234567890c ---> kde:
zz = 99, 98, 97, alebo 96
1234567890 = DIČ odberateľa alebo číslo odberateľa nepodnikateľa 9001234567
c = CRC, kontrolná suma, ktorá je vypočítaná podľa definície tvorby EAN kódu

V takomto prípade by sa kupujúci jednoducho identifikoval pred ukončením predaja svojou kartičkou s čiarovým kódom. Popisovaný čiarový kód by mohol byť v databáze spojený s cieľovou emailovou adresou, na ktorú by sa vytvorený doklad po ukončení automaticky odoslal v elektronickom formáte. Načítaný čiarový kód "99
12345678905" by bol umiestnený vo vytvorenom doklade, v časti identifikácia kupujúceho: KLIENT: 1234567890. Následne by bolo možné jeho automatické spracovanie v účtovnej agende.

Kupujúci môže mať pre identifikáciu viac identifikačných NFC nálepiek. Podľa toho, ktorú pri platbe použije, určí to, ako bude v automatizovanom účtovnom systéme prijatý doklad spracovný. Idetifikátorom predurčí, či tento doklad bude účtovaný ako prevádzková réžia, služobná cesta, nákup materiálu, nákup tovaru alebo iný druh nákladovej položky. O spôsobe spracovania automaticky prijatého dokladu rozhodne prijímacia aplikácia
automatickej učtárne #1. Tvorca /vystavovateľ/ elektronického dokladu nie je nijako zaťažovaný agendou prijímateľa dokladu. Skutočnosť, že pri identifikácii používa viac identifikátorov, žiadne skutočnosti o jeho činnosti neprezrádza, ani tvorcu dokladu nezaťažuje.

Špecificú úlohu pri tvorbe elektronických dokladov zariadením FisBox môže zohrať
PREFIX INDEXU poradového čísla dokladu. Jedná sa o prvú číslicu globálneho poradového čísla dokladu P. Číslo P môže nadobúdať hodnoty od 0 do 1 999 999. Pretože P je zložené z 8 znakov, prvý znak môže slúžiť na špecifikáciu napríklad: prevádzky tvorcu, pokladníka, činnosti, oblasti, regiónu, zákazky atď. Hodnotu prvej číslice P:X1234567, môže tvorca dokladov pružne meniť konfiguračným príkazom Fc0003 v prípade, že hodnotu potrebuje určiť len pre jeden nový doklad alebo FC0003 v prípade, že chce prefix zmeniť dlhodobejšie, pre viac dokladov. Zmena prefixu nemá vplyv na globálne sekvenčné poradie dokladov, jedná sa len o bližšiu identifikáciu dokladu na strane tvorcu dokladu.

Jednoznačná identifikácia kupujúceho v doklade by zabránila obchodovaniu s daňovými dokladmi, viacnásobnému odpočtu DPH z toho istého dokladu ale aj vydanie /vytlačenie/ toho istého dokladu viacerým kupujúcim, ak v tom istom čase nakupujú rovnaký tovar.

Prijaté dáta /elektronické kópie daňových dokladov/ môže následne spracovávať aj v iných účtovných aplikáciách bez toho, aby musel ručne prepisovať informácie z prijatých dokladov. Elektronicky prijaté a následne ľahko spracovateľné doklady sú užitočné nielen pre
firemnú automatickú učtáreň ale aj pre analytické účely nákladov v domácnostiach.

V prípade využitia pre bločkovú lotériu sa stáva účastníkom losovania automaticky bez toho, aby sa musel aktívne do procesu zapájať. Výsledkom automatizovanej činnosti bude to, že kupujúci dostane emailom informáciu o výhre, ktorú si má vyzdvihnúť. Automatické prihlasovanie pokladničných dokladov do bločkovej lotérie koliduje so zámerom celej lotérie, ak berieme do úvahy overovania toho, či doklad dodatočne nie je modifikovaný. V prípade zabezpečenia toho, aby predajca vydal doklad každému bez vyzvania, by sa proces "donucovania obchodníka", pre kupujúceho zjednodušil.

Pozn. Povinnosť identifikácie klienta resp. odberateľa je zavedená pre zabezpečenie transparentnosti zdieľane tvorených dokladov pri WebShopoch a v niektorých obchodných situáciách. Jedná sa o ochranu pred zneužitím rovnakých alebo podobných dokladov tak, že by ten istý doklad mohol byť použitý pre rozdielnych klientov, ak by v rovnakom čase kupovali rovnaký tovar alebo využívali rovnakú službu.Ing. Štefan Genšor
Súvisiace informácie sú uvedené tu:

Komunikačný protokol FisBox
Systémové a programátorské informácie k FisBox
Ekologický projekt FisBox...Automatická učtáreň #1,
Elektronický podpis #2,
Časová pečiatka #3,
Shared FisBox #4,
e-invoicing A #5,
e-invoicing B #6,
Autorské práva
-©-

--------10.09.2010

ASOCIÁTOR PLU


Úlohou asociátora je po prijatí čiarového kódu zo snímača odoslať do fiskálnej tlačiarne požadované PLU k zaúčtovaniu alebo riadiaci povel podľa požiadavky užívateľa. Každému kódu je asociované PLU alebo riadiaci povel fiskálnej tlačiarne. Asociované riadiace kódy si volí užívateľ v programe FisTop. Asociátor vie spracovať klasické aj množstevné čiarové kódy pre vážené tovary. Pri komunikácii sa využívajú len riadiace kódy popísané v dokumentácii k modulu FisBox.

Od 24.11.2010 dodávame asociátor PLU ku každej tlačiarni FisBox
automaticky bezplatne.

PLU môžete do asociátora odoslať programom FisTop. Asociátor môže prijať a spravovať až 40 000 PLU. Ak si v PC nainštalujete program FisTop viackrát do rôznych adresárov, môžete z jednej inštalácie odosielať PLU, z druhej inštalácie používať FisBox ako fiskálnu tlačiareň a v nasledujúcej inštalácii môžete napr. zaškoliť obsluhu alebo mať iný sklad. Každá inštalácia spravuje vlastnú databázu PLU v lokálnom adresári. Tlačiareň riadenú modulom FisBox môžete súčasne používať ako fiskálnu tlačiareň aj ako "bezklávesnicovú pokladnicu".

Tovarové predlohy /šablóny s čiarovými kódmi/ si môže klient zhotoviť sám ale sú aj voľne dostupné k načítaniu na našej stránke. /dole/ Počet predlôh nie je nijako obmedzený, snímačom môžu byť snímané čiarové kódy z tovarov alebo z viacerých predlôh podľa potreby užívateľa. Odosielanie PLU do asociátora zabezpečuje bezplatný program FisTop, ktorý okrem PLU odošle aj asociačné funkčné kódy reprezentujúce riadiacu činnosť fiskálnej tlačiarne.

"Bezklávesnicová pokladnica" ktorú použitím asociátora získavate, neobmedzuje použite fiskálneho zariadenia v režime fiskálnej tlačiarne. Taktiež je možné používať obidva režimy súčasne, vďaka otvoreným dokladom môžete v tom istom čase odosielať doklad z PC a súčasne tvoriť iný doklad použitím asociátora.

Využívanie "bezklávesnicovej registračnej pokladnice" by malo byť výhodné pre prevádzky s malým počtom položiek PLU ale aj pre rozsiahle predajne. Odosielanie PLU je optimalizované na rýchlosť, za 1 minútu sa odošle približne 700 PLU, názov PLU môže mať až 32 znakov. Asociátor vyhľadá podľa zadaného čiarového kódu PLU v najhoršom možnom prípade za 16ms, preto je úplne jedno koľko PLU máte v asociátore uložených.

OZNAM:
Hľadáme výrobcu, ktorý by chcel vyrábať k našej fiskálnej tlačiarni externé zariadenie podobné kalkulačke /displej a klávesnica/ s rozhraním RS232 ktorá by slúžila ako vstupná riadiaca jednotka a komunikovala by s asociátorom. Spojením týchto dvoch komponentov by vznikla bezkonkurenčne najlepšia plnohodnotná alternatíva ku klasickým registračným pokladniciam. Dokumentáciu k asociátoru poskytneme po dohode bezplatne. Potenciálneho výrobcu nebudeme nijako obmedzovať, stanovenie ceny finálneho produktu a spôsobu realizácie bude plne v jeho kompetencii. Uvedené zariadenie by malo poskytnúť obsluhe možnosť zadávať číslo PLU, množstvo ... nie je potrebná správa PLU ani matematická či fiskálna jednotka, zariadenie len odvysiela požadovaný "čiarový kód" cez RS232 a reaguje na prípadné chybové stavy, celú činnosť vykonáva modul FisBox.


Príklad tovarovej a riadiacej predlohy:

- takýchto predlôh môže byť pri registračnej pokladnici viac,
- na osobitnú predlohu sa umiestnia kódy s tovarom a osobitne napr. uzávierky,
- na predlohy je výhodnejšie umiestňovať kódy EAN8, sú menšie a môže ich byť viac,
- susedné čiarové kódy by mali byť umiestnené medziradkovo posunuté tak, aby bolo čítanie jednoznačné a rýchle,
- čiarové kódy môžu byť doplnené obrázkami reprezentovaných tovarov,
- na predlohách môžu byť umiestnené len kódy tovarov, ktoré nemajú čiarový kód, ostatné sa načítavajú priamo z tovarov,

- vzorové predlohy (sú pripravené k načítaniu TU) ( formát DOC )

- čiarové kódy pre tovary (
sú pripravené k načítaniu TU) ( formát rar )-

 Info: www.FisBox.eu info@FisBox.eu