FisBox / Fiscal memory / Fiscal printer


Shared FisBox

28.01.2013 / Language: SLOVAK (SK) - translate to ENG // Picture ZOOM Autorské práva -©-

Zdieľaná tvorba dokladov, vzdialený a virtuálny prístup k zariadeniu FisBox
alebo
Virtuálna registračná pokladnica / USB-FisBox virtual cash register


Schéma tvorby daňových dokladov použitím zdieľaného prístupu k zariadeniu FisBox.

Štatistika obsadenia pamäte FisBox po približne
1000 denných uzávierkach - TU.

Všetky pokladničné, fiskálne, fakturačné a účtovné daňové zariadenia musia tvoriť jedinečné a neopakovateľné doklady. Všetky doklady, fiskálne, nefiskálne aj vnútropodnikové, musia byť tvorené v globálnej rastúcej indexovej sekvencii. Na trhu ani v účtovných evidenciách firiem sa nesmie objaviť doklad účtovnej evidencie, ktorý nie je elektronicky podpísaný. Elektronicky podpísané musia byť všetky doklady súvisiace s pohybom tovaru alebo vplyvom na dane vystavovateľa alebo príjemcu dokladu.

Identifikácia zariadenia je kódom DKP, tento pridelí správca dane. Jedinečné sériové, číslo (SN) zariadeniu pridelí výrobca. Každý daňový doklad musí mať jedinečné poradové číslo (index), kód elektronického podpisu, logickú a časovú väzbu na predošlé doklady.

Elektronická tvorba a archivácia účtovných dokladov musí legislatívne definovať pravidlo:
Externá tlačiareň (3) môže vytlačiť len taký účtovný doklad, ktorý už je zapísaný vo fiskálnej pamäti FisBox evidovanej daňovým úradom na konkrétneho používateľa. Účtovné zariadenie nesmie tvoriť a tlačiť doklady pred tým, ako je doklad zapísaný v pamäti FisBox. Doklad vytlačený na výstupnom zariadení (3) musí byť logicky zhodný a vytlačený v takej podobe, ako je uložený v pamäti. Rozdiel v texte medzi uloženým a vytlačeným dokladom je porušením pravidel. Vizuálny vzhľad textu alebo font môže byť pri tlači zmenený.

Vzdialený prístup k tvoreným dokladom nemá žiaden negatívny vplyv na mieru zabezpečenia dát. Systém vzdialeného prístupu k fiskálnemu zariadeniu FisBox prediktívne rieši to, čo súčasnej legislatíve chýba. Toto riešenie prenesie účtovný systém na kvalitatívne vyššiu úroveň, nahradí "drahú ochranu dát hrubou silou" inteligentným, moderným a výrazne lacnejším riešením.

Úlohou zdieľaného prístupu k tvorbe pokladničných, účtovných a fakturačných dokladov je zjednodušiť administratívnu činnosť firiem. Znížiť neproduktívne náklady spojené s vedením účtovnej evidencie, znížiť chybovosť účtovnej evidencie a účtovný proces automatizovať. Výrazne sa zjednoduší aj činnosť prepojených prevádzok a mobilných prevádzok. Filozofia zariadení FisBox je postavená tak, aby nebolo potrebné udržiavať OnLine spojenie medzi zariadeniami. Ich činnosť je plnohodnotná aj bez OnLine pripojenia. Postačuje občasné pripojenie pamätí FisBox k sieti. Počas pripojenia sa vytvorené dáta v dávke prenesú na spracovanie. Vytvorené doklady sú jedinečné a neopakovateľné, preto nikdy nedôjde k ich duplicitnému spracovaniu.

Systém zároveň umožní automatizované spracovanie účtovnej agendy a prechod na účtovníctva bez tlačených, papierových dokumentov. Zjednodušenie je v tom, že sa v prevádzkach k tvorbe dokladov môže využívať jedna, centrálne umiestnená fiskálna pamäť
FisBox. Vzhľadom na nízku cenu zariadenia si môže firma zakúpiť ľubovoľný počet účtovných pamätí FisBox. Tvorba daňových, elektronicky podpísaných a logicky previazaných dokladov je zabezpečená centrálne alebo lokálne podľa potreby používateľa. Doklady sa tlačia lokálne v prevádzke použitím klasických tlačiarní.

TEST: FisBox v zdieľanom režime dokáže vytvoriť 2000 dokladov za 16 minút. FisBox tvorí, ukladá a elektronicky podpíše jednopložkové doklady za 0,48 sekundy. (@ 9600)

----------------------------------------
Poradové čísla dokladov od: 13191
Poradové čísla dokladov do: 15190
Celkový počet dokladov: 2000
----------------------------------------
*Prvý doklad od : 21.02.2015 10:14:12
*Posledný doklad: 21.02.2015 10:30:06
----------------------------------------


Elektronickú distribúciu vytvorených dokladov k odberateľom je možné realizovať okamžite po vytvorení dokladu ale aj dávkovo v nočnom spracovaní. Doklady je možné distribuovať aj opakovane, jedinečné číslo a ID každého dokladu zabráni jeho opakovanému spracovaniu ale aj duplicitnému použitiu na daňové účely viacerými subjektami. Prijímateľ dokladu má možnosť okamžitého overenia dôveryhodnosti dokladu aj bez toho, aby kontaktoval tvorcu dokladu. Overenie prijatého dokladu je možné nielen na dátovej úrovni ale aj na logickej úrovni.

FisBox je výnimočný tým, že tvorí homogénne, jedinečné a neopakovateľné doklady v OnLine aj OffLine režime. Nie je reálne možné technicky zabezpečiť stav, pri ktorom by mohli byť všetky zariadenia pre tvorbu účtovných dokladov trvale OnLine. Tvorba pokladničných a iných daňových dokladov nesmie byť viazaná výhradne na OnLine režim. Ak "linka čo len na chvíľu stratí spojenie", jedná sa už o OffLine režim. Ak je pokladničný systém riadený OnLine softwérom inštalovaným v PC, vytvára sa tu priestor pre hackerov a zadné dvierka do systému.

"OnLine cloudový" systém nie možné považovať za dôveryhodné dátové úložisko. Prepínanie dátových smerníkov znižuje vierohodnosť tvorených dát a komplikuje transparentnosť kontroly. Dočasne, lokálne uložené nezabezpečené dáta, môžu byť modifikované pri "strate spojenia". Prenos môže byť skresľovaný "službami" typu
"Man-in-the-middle". "Cloudové softwérové registračné pokladnice" bez oddeliteľného a zabezpečeného pamäťového média, komplikujú plynulé používanie automatizovaného spracovania účtovných dát. Používateľom vznikajú periodické udržiavacie náklady aj keď systém nie je využívaný. Komplikuje sa "OffLine" tvorba, prenos a overenie dokladov medzi obchodnými partnermi. Prax vyžaduje možnosť tvoriť doklady v OffLine režime. Následne dávkovo, s možnosťou opakovania, odosielať dáta na spracovanie obchodným partnerom a daňovej autorite. K tomu je ale nutné dôveryhodné úložisko, ktorým je FisBox.

Problematika kontroly účtovnej evidencie firiem sa nesmie sústrediť len na evidovanie tržieb registračnými pokladnicami. Finančná správa musí mať možnosť kontrolovať účtovné doklady o dodaných službách, pohybe tovaru na vstupe aj výstupe.

"Účtovníctva bez papierov" výrazne znížia prevádzkové náklady firiem, hlavne "neproduktívne" náklady spojené s údržbou účtovných systémov. Vzniká možnosť automatizovaného spracovania účtovnej agendy ale aj automatizovaná kontrola zo strany daňovej autority. Môže sa plnohodnotne využívať elektronická distribúcia tvorených dokladov v plain text formáte ale aj logicky zviazanej PDF verzie dokladov. Následne to viedie ku zániku účtovných dokladov v tlačenej, papierovej forme. Tlačené doklady sa môžu využívať iba v miestach nevyhnutnej kontroly v externom prostredí.

Výhodou zariadenia
FisBox je to, že jeho využitie je možné v samostatných fiskálnych tlačiarňach a registračných pokladniciach ale aj ako centrálneho zariadenia v sieťovej tvorbe elektronicky distribuovaných daňových dokladov. Pri tvorbe faktúr a iných pomocných účtovných dokladov, FisBox zabezpečuje ich bezpečné a dôveryhodné úložisko. Komunikačný protokol FisBox je definovaný tu.

FisBox zabezpečuje jedinečnosť a originalitu tvorených dokladov, je dôveryhodným úložiskom dokladov, technicky zabezpečuje ich nemodifikovateľnosť a logickú väzbu.

Zároveň zabezpečuje jednoduchú overiteľnosť dátovej a finančnej zhody, rýchlu spätnú finančnú analýzu voliteľnej skupiny dokladov. Umožňuje opakované načítanie dokladov bez zdĺhavého vyhľadávania. Z hľadiska kontroly poskytuje všetkým zúčastneným stranám plnú a okamžitú transparentnosť všetkých dokladov.

Zákon zakazuje skresľovanie účtovnej evidencie a túto skutočnosť zariadenie FisBox prísne dodržiava
FisBox = Fair.

Úloha "okamžitej transparentnosti" je v tomto prípade veľmi dôležitá. Ak má byť zdieľaný systém z pohľadu kontrolórov plne transparentný a overiteľný, musí existovať možnosť OnLine kontroly. Zdieľane vystavený doklad v mieste A, musí mať overiteľnú väzbu s dokladom vystaveným napríklad o 5 sekúnd v mieste B. Takúto možnosť zariadenie FisBox má. Všetky doklady a uzávierky sú okamžite po vytvorení načítateľné a tvoria s dokladmi logickú, časovú a finančnú väzbu. Každý doklad je jedinečný a neopakovateľný.

Ak kontrolór bude chcieť vytlačiť ľubovoľný doklad z predošlého obdobia, nemusí čakať 14 dní na dodanie elektronického žurnálu a pracne overovať hodnotu kontrolného súčtu. Môže požiadať o vzdialený prístup k zariadeniu FisBox cez internet alebo sa svojim notebookom napojí priamo v prevádzke na požadovaný FisBox. Takto si môže všetky doklady alebo uzávierky za celú históriu prezrieť a overiť to, čo potrebuje okamžite.

Dôležitou vlastnosťou zariadenia FisBox je jeho fyzická oddeliteľnosť. Zariadenie je nezávislé na internete a iných sieťovo orientovaných či cloudových službách. Pamäťové médium s výrobcom definovaným jednorazovým zápisom, kompresiou, kódovaním a rozmietaním dát, je ekonomicky plne transparentné. Dáta majú taký mechanický a softwérový stupeň zabezpečenia, že je nemožné systém oklamať, či dáta bez možnosti zistenia, dodatočne modifikovať.

Tvorba a simulácia dokladov mimo toto zariadenie alebo virtuálne klonovanie celého zariadenia, je vopred prehratý súboj s daňovými kontrolórmi. V prípade podozrenia je tento stav okamžite a ľahko overiteľný. Tvorené doklady majú logickú, časovú a dedičnú, nezávisle ľahko overiteľnú väzbu. Pokusy o dodatočné zmeny v uložených dátach skončia deštrukciou uložených dát veľkého rozsahu. Systém časovej pečiatky a časovej synchronizácie tvorených dokladov, neumožní antidatovanú tvorbu dokladov (so spätne nastaveným dátumom). Vytvorenie "klonu" systému pri periodickom dávkovom odosielaní dát daňovej autorite na spracovanie, nemá žiadny zmysel. Objavenie čo len jediného simulovaného alebo duplicitne zaúčtovaného dokladu, bude pravdepodobne dôvodom k likvidácii firmy.

Vzhľadom na možnosť priameho pripojenia sa k zariadeniu FisBox, nie je možnosť, aby počas načítania dát z fiskálnej pamäte do notebooku kontrolóra došlo ku skresleniu dát. V prípade vzdialeného prístupu, má vzdialený používateľ možnosť dynamicky generovať intervalové uzávierky a existujú aj iné kontrólne mechanizmy, ktorými je zabezpečená ochrana pred simuláciou vzdialene umiestneného zariadenia FisBox.

Problematika je bližšie popisovaná aj tu:
Automatická učtáreň #1,
Elektronický podpis #2,
Časová pečiatka #3,
Shared FisBox #4,
e-invoicing A #5,
e-invoicing B #6,

Informácie uvedené v tejto časti berte ako predbežné a budú postupne doplnené.


Aktuálne platná legislatíva /01-2013/ na Slovensku nedefinuje ale ani nezakazuje zdieľaný prístup k fiskálnym zariadeniam. Nezaoberá sa možnosťou vzdialenej tvorby pokladničných daňových dokladov a možnosťou ich lokálneho vytlačenia na klasickej nezaplombovanej tlačiarni. Proces vzdialenej tvorby dokladov je v dobe rozmáhajúcich sa WebShopov a nutnosti automatizácie účtovných procesov nevyhnutnosťou. Legislatívne sa toto môže doťahovať ešte roky, mnohí používatelia to potrebujú už dnes. Preto je potrebné predbežne definovať pravidlá, ktoré musia byť v budúcnosti dodržané k tomu, aby táto pokroková technológia bola z daňového hľadiska transparentná, overiteľná a mohla byť zavedená do bežnej praxe. Práve touto úlohou sa zaoberá tento článok.

Zákon o ERP definuje technické požiadavky na fiskálne zariadenia, nezaoberá sa ale skutočnosťou, či doklad, ktorý je odovzdaný klientovi musí byť vytlačený priamo v danom fiskálnom zariadení. Zdieľaný prístup k fiskálnemu zariadeniu využíva skutočnosť, že fiskálne zariadenie funguje presne tak ako má, dôsledne plní funkcie, ktoré zákon vyžaduje. Doklady, ktoré sú odovzdané klientovi môžu byť tlačené aj na vzdialenej tlačiarni, ktorá je logicky a hlavne
okamžite transparentne prepojená s primárnym fiskálnym zariadením.

Ochranný grafický symbol (MF) má presne definované relatívne rozmery a je definované na ktorých zostavách môže byť použitý. Zákon nezakazuje tlačiť tento symbol na iných tlačiarňach. Zákon definuje povinnosť používať v prevádzke fiskálne zariadenie ale nezaoberá sa skutočnosťou, kde je toto zariadenie umiestnené a v akej vzdialenosti môže byť od obsluhy. Taktiež zákon nerieši to, koľko staníc siete k nemu pristupuje a tvorí doklady.

Stanovenie technických podmienok pre zdieľaný
prístup a tvorbu dokladov použitím zariadenia FisBox


V uvedenej súvislosti výrobca systému FisBox určuje povinnosť používateľom a firmám zaoberajúcim sa vývojom podporných programov pre FisBox, používať pri tvorbe dokladov nasledovné pravidlá:


1. Pri zdieľane tvorenom doklade je povinnosť jednoznačne identifikovať odberateľa, pričom za minimálnu požiadavku pre identifikáciu sa považuje uvedenie slova "KLIENT:" v tele dokladu uloženého do fiskálnej pamäte. Ako identifikátor sa následne musí uložiť DIČ odberateľa ak je ním podnikateľský subjekt alebo meno, NICK klienta, číslo klienta alebo emailová adresa klienta ak je odberateľom osoba nepodnikateľ.

Pozn. Povinnosť identifikácie klienta resp. odberateľa je zavedená pre zabezpečenie transparentnosti zdieľane tvorených dokladov pri WebShopoch a v niektorých obchodných situáciách. Jedná sa o ochranu pred zneužitím rovnakých alebo podobných dokladov tak, že by ten istý doklad mohol byť použitý pre rozdielnych klientov, ak by v rovnakom čase kupovali rovnaký tovar alebo využívali rovnakú službu.

K urýchleniu činnosti a k identifikácii odberateľa je možné použiť postupy popísané
TU.

2. Storno doklady alebo doklady v ktorých je účtovaná položka so zápornou cenou, musia obsahovať identifikáciu klienta tak, ako je definované v bode 1. (Jedná sa o doklady v ktorých je záporná hodnota alebo počet kusov.) Okrem identifikácie odberateľa, musí byť v opravnom alebo storno doklade uvedená jednoznačná väzba na primárny doklad, ktorý sa opravuje. V opravnom doklade je nutné uviesť ID pôvodného dokladu (globálne poradové číslo P:xxxx).

Situácia ošetruje stav, kedy by nekontrolovaná tvorba záporných dokladov mohla byť zneužitá k znižovaniu obratu alebo tržieb vystavovateľa dokladu. Taktiež ošetruje možnosti neoprávneného zvyšovania nákladov alebo odpočtov na strane prijímateľa dokladu. Ak je povinnosť uviesť v storno doklade klienta, existuje možnosť overenia, či daný klient tovar naozaj vrátil. Ak dochádza ku čiastkovému stornu (z pôvodného dokladu sa stornuje len niektorá položka), klient, ktorý si uplatňuje nárok na odpočet dane alebo náklady z pôvodného dokladu, je povinný pri stornovaní dokladu uplatniť nároky len z nestornovanej časti pôvodného dokladu.

3. Definovanie povinného obsahu, tvaru a podmienok prenosu elektronicky distribuovaného dokladu zabezpečeného elektronickým podpisom a časovou pečiatkou.

Fiskálne zariadenie FisBox zaznamenáva, elektronicky podpisuje a časovou pečiatkou synchronizuje všetky vystavené doklady. Len doklady označené blokom elektronického podpisu, sú daňovo akceptovateľné. Prenášaný doklad v textovom formáte nesmie byť po načítaní z fiskálneho zariadenia modifikovaný. Musí byť prenesný cieľovému príjemcovi tak ako vznikol a jeho originál je nemodifikovateľne uložený vo fiskálnej pamäti. Pri prípadnej kontrole sa bude doklad porovnávať s jeho originálom uloženým vo fiskálnej pamäti. Vzor dokladu TU - /G a TU - /T

K textovej verzii môže byť pripojená aj verzia dokladu v inom datovom formáte. PDF alebo iná verzia dokladu nie je z daňového pohľadu samostatne bez väzby na textovú, elektronicky podpísanú verziu akceptovateľná. Originálny, plne textový formát je ľahko spracovateľný v zviazaných a spolupracujúcich systémoch.

Tvorca dokladu odoslaním textovej verzie potvrdzuje skutočnosť, že doklad prešiel spracovaním fiskálnym systémom. Doklad je s rovnakými položkami trvale nemeniteľne zapísaný v príslušnej fiskálnej pamäti FisBox. Zároveň potvrdzuje daňovo odvodovú zodpovednosť.

Jednoznačným identifikátorom fiskálneho zariadenia je DKP a SN, 16 znakové sériové číslo príslušnej pamäte FisBox.

Technické špecifikácie zariadenia FisBox pre zdieľané používanie


1. Pre zdieľanú činnosť zariadenia FisBox je potrebné nastaviť parameter 0104 riadiaceho modulu FisBox na hodnotu = 2 príkazom FC0104___________02___
Toto nastavenie zabezpečí, že FisBox bude plnohodnotne fungovať, tvoriť doklady a uzávierky v zdieľanom režime bez potreby papiera. V takomto režime je možné vytvoriť a odoslať klientovi doklad použitím zariadenia FisBox približne každé 4 sekundy.2. Pre zrýchlenie činnosti celého systému FisBox v zdieľanom režime, odporúčame odoslaním nižšie uvedených povelov zmeniť nasledujúce konfiguračné nastavenie:
Komunikačná rýchlosť FisBox <--> PC, 57600,n,8,1
Povel pre nastavenie uvedenej rýchlosti: FC3013________57600___

Komunikačná rýchlosť FisBox ---> LCD displej 57600,n,8,1
Povel pre nastavenie uvedenej rýchlosti: FC3015________57600___
Nastavenie vyššej rýchlosti prepisu textu na LCD: FC3006___________1____

Načítavanie vytvorených dokladov a uzávierok odporúčame realizovať v zhustenom formáte.
Povel pre aktivovanie zhusteného načítavania obsahu fiskálnej pamäte: F.xxxx
Odosielané povely je možné spájať a odosielať naraz, príklad: cT1111F.xxxxSBxXxX____________-1__
Povely odoslané naraz uzatvoria otvorený doklad s číslom 1111 a ihneď ho načítajú do riadiaceho PC.
Po nastavení uvedených parametrov dokáže FisBox vytvoriť a načítať doklad s 5 položkami každú sekundu.Predpokladám, že toto navrhované, zdieľané využívanie fiskálnych zariadení sa nebude páčiť väčšine výrobcov fiskálnych tlačiarní a pokladníc. Je logické, že pre výrobcov je finančne výhodnejšie predať 50 fiskálnych tlačiarní aj s fiskálnymi pamäťami ako jedno zdieľané zariadenie, ktoré može obslúžiť všetkých 50 používateľov.


Pozn. uvedené predbežné informácie platia aj pre licenčných klientov zariadenia FisBox z ostatných štátov mimo územia SK


Ing. Štefan Genšor
Autorské práva -©-

POZN. v texte sú používané pojmy:
1. "zdieľaný prístup" (shared) - jedno zariadenie je využívané viacerými pracovnými stanicami v tom istom čase,
2. "vzdialený prístup" (remote) - ako 1., ale niektoré pracovné stanice môžu byť aj mobilné zariadenia,


---


11.02.2011

Zdá sa Vám displej pre zákazníka malý a málo čitateľný...


PRAX: akýkoľvek zákaznícky displej pripojený priamo k fiskálnej tlačiarni sa nikdy nevyrovná kvalitou, čitateľnosťou a modernosťou najlacnejšiemu farebnému tabletu...

Zákon neobmedzuje použitie viacerých zákazníckych displejov. Môžete požiadať autora riadiaceho programu aby doplnil svoju aplikáciu o DUAL MONITOR SUPPORT a zobrazovať zákazníkovi priebežne účtované položky i s obrázkami /fotografiami/ tovarov na druhom farebnom LCD displeji /PC monitore/. Ceny LCD monitorov začínajú od cca 80 EUR.

Efektnejšie na zákazníkov zapôsobí použitíe napríklad
7 palcového tabletu ako farebného zobrazovacieho zariadenia pre zákazníka. Ceny tabletov sú nízke, začínajú niekde od 120EUR a môžu byť pripojené použitím WiFi.

Taktiež nebude problém zobrazovať na druhom monitore alebo tablete
náhľad na celý nákup alebo stav vernostého kreditu.

Kreativita výrobcov programov nie je obmedzovaná...
toto je jedna z obrovských výhod zákona 289/2008.

( FisBox 103 ) alebo Tablet Huawei S7 Ideos ( viac tabletov TU ), ( viac monitorov TU )-

 Info: www.FisBox.eu info@FisBox.eu