FisBox / Fiscal memory / Fiscal printer


Elektronický podpis


21.11.2010 /
Language: SLOVAK (SK) - translate to ENG / Autorské práva -©-

Overovací kód - elektronický podpis, ktorý certifikovaný fiskálny modul FisBox tvorí ku každému dokladu fiskálnej tlačiarne jednoznačne reprezentuje všetky dáta daného dokladu. Je tvorený kombináciou SHA algoritmu (Secure Hash Algorithm) a polynomickej funkcie. Kód, vrátane dát ktoré reprezentuje, zostáva nezmazateľne zapísaný vo fiskálnej pamäti.

Existencia kódu na doklade potvrdzuje, že daný doklad bol vytvorený a je trvale uložený vo fiskálnej pamäti
FisBox, ktorá je evidovaná daňovým úradom na konkrétneho daňovníka. Uvedený kód je zviazaný s konkrétnym poradovým číslom dokladu, dátumom vzniku dokladu a jeho finančnou hodnotou. Doklad musel v jednoznačne identifikovateľnej fiskálnej pamäti vzniknúť v konkrétnom čase a s konkrétnou finančnou hodnotou.

Každú fiskálnu pamäť FisBox aktivoval konkrétny servisný technik, ktorý má k tomu oprávnenie a použil svoj servisný kód. Vo fiskálnej pamäti je o uvedenej činnosti vykonaný zápis viazaný na číslo technika, ktorý túto činnosť vykonal. Od dátumu aktivácie fiskálny modul zaznamenáva všetky vytvorené doklady a vytára protokol o aktivite. Zaznamenáva tiež dátum a čas zapnutia, dĺžku činnosti a všetky zmeny v internom systémovom čase tak, aby nebolo možné vytvárať doklady mimo poradia ani antidatovo, posunutím systémového času. Software modulu FisBox zabezpečuje, že odpojenie či poškodenie záložnej batérie nespôsobí stratu údajov ani zlyhanie logiky systémového času RTC.

Doklad s kódom nie je možné simulovať na inom zariadení /tlačiarni/ a zároveň je možné kedykoľvek externe overiť jeho pravosť nezávisle na vystavovateľovi. V prípade potreby je možné priamo v režime OnLine načítať ktorýkoľvek doklad okamžite a bez vyhľadávania v pamäti so všetkými detailami tak, ako v danom čase vznikol.

Okrem SHA kódu sa v okamžiku uvedenia fiskálnej pamäte do prevádzky interne v ARM procesore, podľa hodín reálneho času, generujú koeficienty polynomickej funkcie N-tého rádu. Tieto sa spolu podieľajú na tvorbe overovacieho kódu. Takto je zabezpečené, že ani výrobca fiskálnej pamäte nevie, aký algoritmus pre výpočet overovacieho kódu je v danej fiskálnej pamäti použitý.

ARM procesor je taký rýchly, že v okamžiku nutnosti overenia pravosti dokladu dokáže za 1 sekundu optimalizovane prepočítať 2^64 kombinácií polynomu a vie určiť, či daný doklad mohol byť vytvorený ľubovoľným modulom FisBox. Z uvedeného kódu vie výpočtom zistiť, aký typ dokladu daný kód reprezentuje, fiskálny, nefiskálny alebo uzávierku.

Dáta vytvorené modulom
FisBox nikdy neopustia monoliticky zaliate prostredie fiskálnej pamäte, preto nemôže dôjsť k ich pozmeneniu alebo vymazaniu. Uložené dáta obsahujú kryptograficky vytvorenú pečiatku pravosti, ktorá sa tlačí na kažom doklade. Algoritmus výpočtu tejto "pečiatky" je nevyčítateľne uložený priamo vo fiskálnej pamäti a je tvorený súčasne fixnou a variabilnou metódou, pričom variabilná časť pre daný modul je generovaná v okamžiku jeho uvedenia do prevádzky a teda nie je známa ani výrobcovi.

V prípade potreby vám externý výrobca účtovného systému môže riadiaci program alebo program WebShopu upraviť tak, že celá činnosť tvorby a odosielania dokladov bude úplne automatická.

Autor riadiaceho PC programu môže celý obchodný systém a WebShop doladiť do kvalitatívne vyššieho stupňa tým, že sprístupní podľa istých pravidiel OnLine režim načítavania a tvorby dokladov na fiskálnej tlačiarni. Klienti budú v prípade dostupnosti fiskálnej tlačiarne môcť reálne OnLine tvoriť nové nefiskálne doklady ako zálohové faktúry vo WebShope. Tieto môže systém automaticky odoslať emailom a po zaplatení vytvoriť a odoslať riadny
NEZÁVISLE OVERITEĽNÝ DAŇOVÝ DOKLAD úplne bez zásahu obsluhy. Klient má v takomto prípade istotu, že doklad naozaj vznikol, a môže ho reálne použiť na daňové účely pretože má istotu, že doklad je zapísaný vo fiskálnej pamäti bez možnosti upraviť ho alebo vymazať. V prípade že daný doklad je adresovaný na jeho meno, systém neumožní ten istý doklad použiť pre viac klientov.

Pozn. podobnú techniku overovania pravosti bloku dát používajú aj niektoré fotoaparáty, ktoré do časti METADATA fotografie (JPG) ukladajú takúto pečiatku originality fotografie,
FisBox má v tomto prípade dáta ochránené na vyššej úrovni. Na rozdiel od fotografie (JPG), originálne dáta dokladov uložené v pamäti FisBox, nikdy neopustia mechanicky zaliate prostredie fiskálnej pamäte. Nie je možné získať originálne dáta, zistiť algoritmus výpočtu, ani "pečiatku", či samotné dáta pozmeniť.

Fiskálna pamäť je deklarovaná ako pamäť s jednorazovým a trvalým zápisom, bez možnosti dáta pozmeniť alebo vymazať. Doklady, ktorých integrita by bola v pamäti narušená sú pri tlači alebo načítaní označené. Dáta sú ukladané komprimovane a kódovane, kompresia zabezpečuje nelineárne uloženie dát, prípadný pokus o zmenu by spôsobil deštruciu dát veľkého rozsahu. Vzdialený systém má prostriedky, ktoré umožňujú overiť pri OnLine načítavaní, či reálne komunikuje s konkrétnou pamäťou a vie zabrániť simulácii komunikácie.


Ing. Štefan Genšor

Autorské práva, © Copyright21.11.2010

Faktúry skončili, ako ušetriť financie vo WEB SHOP a fakturačných systémoch

Zavedením fiskálnych tlačiarní s možnosťou tlačenia adresných daňových dokladov môžu firmy ušetriť nemalé financie tým, že prestanú vystavovať faktúry a začnú používať spomínané adresné nezávisle overiteľné, elektronicky podpísané pokladničné FISKÁLNE alebo NEFISKÁLNE doklady tvorené fiskálnymi tlačiarňami (FisBox 103) alebo (FisBox 350).

Používanie adresných overiteľných dokladov je ideálne riešenie pre všetky Web Shopy, dobierkové a iné elektronicky riadené obchodovanie, kde je hardwérovo (
fiskálnym modulom FisBox ) zabezpečená ochrana spotrebiteľa a nezávislá overiteľnosť
elektronicky tvorených a distribuovaných daňových dokladov alebo dokladov, ktoré majú slúžiť ako podklady pre realizáciu online platby za tovar alebo službu bankovým prevodom.

Princíp použitia adresných overiteľných pokladničných
dokladov s elektronickým podpisom


Adresný overiteľný pokladničný doklad je doklad vytvorený na fiskálnej tlačiarni (
FisBox ) obsahujúci okrem povinných údajov ktoré musia byť na pokladničnom doklade uvedené aj ADRESU A DAŇOVÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ODBERATEĽA ktorému bol doklad vystavený.

Fiskálny modul pri tvorbe dokladu zabezpečí existenciu
OVEROVACIEHO KÓDU - ELEKTRONICNÉHO PODPISU na každom doklade vystavenom na fiskálnej tlačiarni. Uvedený kód zabezpečuje overiteľnosť takýchto dokladov vrátane overenia identifikačných údajov odberateľa. Doklad s identifikáciou a overovacím kódom nie je možné nasimulovať na inej tlačiarni alebo inom zariadení, je zabezpečená dôveryhodnosť a overiteľnosť všetkých adresných dokladov. Takéto doklady je možné odosielať zákazníkom i elektronicky /emailom/ v textovej forme. Vytvorený doklad je možné z fiskálnej pamäte načítať ako čistý text /pure text format/ bez riadiacich znakov tlačiarne. Zákazník alebo daňový kontrolór má možnosť v prípade potreby overiť originalitu a pravosť dokladu nezávisle na jeho tvorcovi. Každý vytvorený doklad je trvale uložený a okamžite nájditeľný v danej ( fiskálnej pamäti ) aj po niekoľkých rokoch.

Ako to fungovalo doteraz:


A: váš zákazník si mohol kúpiť tovar a zaplatiť v hotovosti pri pokladni, vtedy ste mu dali doklad z registračnej pokladnice, povinnosť evidencie platby kartou na reg. pokladnici nebola definovaná, každý si to evidoval ako chcel

alebo

B: zákazník tovar prevzal a vystavili ste mu faktúru /vo formáte A4/, klient neskôr zaplatil tovar prevodom na váš účet

alebo

C: vystavili ste zákazníkovi zálohovú faktúru /predfaktúru/ a po jej zaplatení ste mu odoslali tovar aj s riadnym daňovým dokladom - faktúrou,

Ako to môže fungovať od zavedenia fiskálnych tlačiarní
s možnosťou adresovania dokladov:


A: váš zákazník si môže kúpiť tovar a zaplatiť v hotovosti pri pokladni, vtedy mu dáte doklad z registračnej pokladnice - situácia je bez zmeny, zákon 289/2008 zavádza povinnosť evidencie platieb kartou na reg. pokladnici

alebo

B: zákazník tovar prevzal, neplatí v hotovosti ani kartou, vy už nevystavujete faktúru ale na fiskálnej tlačiarni vytvoríte platný daňový doklad TYP 08 - BEZHOTOVOSTNÁ PLATBA alebo TYP 05 Faktúra / Invoice, pričom v záhlaví dokladu pri jeho uzatvorení /povel CTxxxx/ riadiaci program odošle aj kompletné identifikačné údaje odberateľa, takto zostane v žurnálovej pamäti fiskálnej tlačiarne platný daňový doklad vrátane identifikácie odberateľa a na uzávierke budete mať riadne zaúčtované DPH ktoré musíte odviesť /pretože klient tovar prevzal/. V rozpise typov dokladov dennej uzávierky budete mať uvedenú pri type 08 hodnotu ktorú musíte reálne prijať na účet bankovým prevodom, klient pri platbe bankovým prevodom použije ako variabilný symbol globálne poradové číslo uvedené na doklade z fiskálnej tlačiarne napr. P:00000697.
Adresný doklad z fiskálnej tlačiarne v tomto prípade plnohodnotne nahrádza faktúru, doklad obsahuje všetky potrebné daňové údaje dodávateľa aj odberateľa, počty a názvy tovarov, hodnoty DPH a ceny s DPH. Tento účtovný prípad je zhodný s tým, kedy klient platí platobnou kartou použitím platobného terminálu, výhodou je, že žiaden terminál nepotrebujete, nikomu neplatíte províziu ani nemusíte pracne vystavovať faktúru formátu A4. Aby bolo všetko v absolútnom poriadku, obsluha fiskálnej tlačiarne automaticky vytlačí aj kópiu takéhoto dokladu pre učtáreň. Pri tvorbe dokladu môže riadiaci program posielať názvy tovarov vrátane doplnkových informácií tak, že využije možnosť tlačiť dlhý názov tovaru /80 znakov/ ale môže využiť aj >INFO TEXT> riadky.

alebo

C: namiesto vystavenia zálohovej faktúry /predfaktúry/ vytlačíte na fiskálnej tlačiarni "NEFISKÁLNY DOKLAD - TYP 21 - Predfaktúra / zálohová faktúra", po zaplatení tohoto dokladu bankovým prevodom odošlete zákazníkovi tovar s pokladničným dokladom TYP 08 podobne ako bolo spomínané v prípade B. Ako variabilný symbol platby klient použije globálne poradové číslo nefiskálneho dokladu napr. P:00001587

alebo

D: zákon predtým neumožňoval pri predaji cez internet alebo na dobierku vkladať do zásielky daňový alebo pokladničný doklad, situácia sa zásadne mení tým, že doklady sú adresovateľné a overiteľné na ľubovoľnom inom kompatibilnom zariadení. Takto získavate nové možnosti účtovania platieb použitím dokladov typu PPP - Potvrdenie príjmu preddavku. Ak máte typický internetový obchod - /SHOPING CART/ alebo predaj na dobierku kde chcete zachovať klientovi možnosť uplatnenia odpočtu DPH, môžete k tomu využiť adresovateľné pokladničné doklady. Vytvorený doklad bude okrem povinných údajov obsahovať aj meno a adresu odberateľa, variabilný symbol, ktorý pri bankovom prevode použil alebo kompletné identifikačné daňové údaje odberateľa. Tým, že klient alebo prípadná kontrola má možnosť nezávisle na vystavovateľovi overiť pravosť dokladu priloženého v zásielke alebo dobierke, môžete naplno využívať všetky výhody plynúce z danej skutočnosti. Okrem iného si už aj vaši klienti kupujúci na dobierku budú môcť plnohodnotne uplatniť odpočet DPH z adresovaného dokladu ktorý im bez obáv môžete doplniť do zásielky. V prípade, že odberateľ dobierku neprevezme, môžete doklad vo fiskálnej tlačiarni stornovať, v tomto prípade taktiež na storno doklade uveďte identifikačné údaje odberateľa a obidva doklady uchovajte pre prípadné overenie.

---------------------------------------------------------------------------------------------


Z uvedeného je zrejmé, že takýmto spôsobom vystavovania dokladov výrazne ušetríte v prípadoch B, C a D na čase, papieri a pracovnej sile. Nehovoriac o tom, že už nepotrebujete mať prepojené skladové hospodárstvo s fakturáciou. Vystavovanie dokladov nahradzajúcich faktúry plnohodnotne zvládne jediná tlačiareň do ktorej nemusíte kupovať toner ani mať špeciálny účtovný fakturačný program.


Všetky tu uvedené spôsoby tvorby dokladov a dokladov nahradzujúcich faktúry podporuje aj náš voľne šíriteľný program (
FisTop). Všetky vytvorené doklady ktoré programom zobrazíte (načítate) na obrazovku automaticky ukladá aj do textového súbora v adresári ktorého názov je tvorený nasledovne: C:/FISBOX/
ABCDEFGH.RRm/m_DD_xxx.TXT

kde:

ABCDEFGH - je sériové číslo fiskálnej pamäte použitej vo fiskálnej tlačiarni,
RR - je aktuálny rok, (10, 11, 12, 13 ... )
m - je aktuálny mesiac (A=Január, B=Február, ... K=November, L=December)
DD - je aktuálny deň, (01, 02, ... 31)
xxx - je poradové číslo vytvorenia dokladu v príslušnom mesiaci, (001, 002, ... )


Doklad ktorý vytvoríte na fiskálnej tlačiarni FisBox si následne po vytlačení nechajte funkciou -
"tlač kópie posledného dokladu - na obrazovku" načítať do textového súbora, ktorý následne môžete bez úpravy odoslať klientovi emailom. Pre urýchlenie si v konfigurácii môžete povoliť automatické načítavanie kópie dokladu po jeho ukončení.

Ing. Štefan Genšor


Info:

Automatická učtáreň #1, Elektronický podpis #2, Časová pečiatka #3,
Shared FisBox #4, e-invoicing A #5, e-invoicing B #6.
-

 Info: www.FisBox.eu info@FisBox.eu