FisBox / Fiscal memory / Fiscal printer


Novela zákona o ERP

02.11.2013

Novela zákona o ERP (od 1.1.2014)


Novela zavádza povinnosť odovzdať používateľovi obsah fiskálnej pamäte na dátovom nosiči. Zároveň musí mať kontrolný orgán možnosť pripojiť sa k fiskálnej tlačiarni alebo pokladnici priamo v predajni. Kontrola musí mať možnosť načítať dáta priamo z pokladnice do svojho PC. K tomu musí podnikateľ zabezpečiť a mať v predajni komunikačný kábel.

K tlačiarňam FisBox
nie je potrebné dokupovať žiadne ďalšie komunikačné káble. Kontrolóri budú používať ten istý kábel, ktorý už používateľ v predajni má. Kontrolór odpojí kábel od sériovej linky vášho PC a pripojí ku svojmu PC. Takto bude mať kontrolór možnosť okamžite načítať ktorýkoľvek doklad, uzávierku alebo štatistiku činnosti fiskálneho zariadenia. Môže okamžite analyzovať dáta, tlačiť alebo načítavať riadkový zoznam dokladov, intervalové uzávierky za celú históriu existencie zariadenia FisBox.

Zariadenia FisBox majú možnosť zmeniť komunikačnú rýchlosť PC - FisBox. Štandartne od výroby je FisBox nastavený na rýchlosť 9600,n,8,1. Niektoré riadiace programy však štandarne používanú rýchlosť menia a komunikujú na vyššej rýchlosti, napríklad 38400. Po pripojení zariadenia FisBox môže kontrolór vo svojom PC zistiť používanú komunikačnú rýchlosť v
riadiacom programe FisTop nasledovne:

ALT-F3 Konfigurácia / ALT - E Test komunikačnej rýchlosti FisBox

Načítanie a kontrola zariadení FisBox kontrolnými orgánmi použitím vlastného PC, nemá vplyv na celkovú činnosť Vášho zariadenia. Načítať obsah fiskálnej pamäte FisBox je možné ľubovoľným programom ak tento podporuje komunikačný protokol FisBox. Po opätovnom pripojení tlačiarne FisBox k Vášmu PC musí toto fungovať normálne na pôvodnej komunikačnej rýchlosti. Ak chete po prípadnej kontrole overiť činnosť Vášho pokladničného zariadenia, môžete vytlačiť napr. Dennú prehľadovú uzávierku.

Priebežná archivácia obsahu fiskálnej pamäte FisBox: aby sme situáciu používateľom zariadení FisBox zjednodušili, doplnili sme bezplatný program FisTop o funkciu pre priame načítanie kompletného obsahu fiskálnej pamäte. V prípade zariadenia FisBox, sú vo fiskálnej pamäti uložené nielen denné uzávierky ale aj všetky kópie dokladov v textovom formáte.

Ak chcete spustiť načítavanie kompletného obsahu fiskálnej pamäte FisBox vrátane všetkých uložených dokladov, použite k tomu funkciu v menu doplnenej verzie programu
FisTop:
ALT-K, / Servis, / Načítať celý obsah FisBox FM, Vzhľad obrazovky FisTop TU.

Funkciu môže používateľ spustiť kedykoľvek, vždy po jej spustení sa vykoná kompletná archivácia celého obsahu fiskálnej pamäte FisBox. Načítané dáta sa uložia v textovom formáte ( *.txt ) do adresára, ktorého názov tvorí sériové číslo fiskálnej pamäte.

V úvode procesu načítavania zvolí
FisTop najvyššiu možnú komunikačnú rýchlosť PC - FisBox a postupne začne načítavať všetky dáta uložené v pamäti FisBox. Pretože proces pri veľkom počte dokladov môže trvať niekoľko minút, najskôr sa načítavajú najdôležitejšie dáta a nakoniec kópie dokladov rozdelené podľa denných uzávierok.

Proces načítavania je možné kedykoľvek prerušiť stlačením klávesu ESC a znova opakovať neskôr. Používateľ môže každých 6 mesiacov spustiť kompletné načítavanie v noci, ideálne je načítavať dáta z pamäte FisBox po periodickej uzávierke (PU).
Download FisTop

K načítaniu kompletného obsahu fiskálnej pamäte FisBox môžu používatelia použiť ľubovoľný PC. Do PC stačí nainštalovať poslednú verziu bezplatného programu FisTop, ktorého súčasťou je aj uvedená funkcia pre načítavanie dát. Pre načítavanie obsahu fiskálnej pamäte môžu použiť ľubovoľný PC so sériovou linkou alebo notebook s USB-RS232 redukciou. Skúsenejší používatelia môžu použiť aj samostatný program FBR - reader.

Podľa novely zákona 289/2008 o ERP /od 1.1.2014/ musí fiskálna pamäť: "byť označená jedinečným a neopakovateľným kódom, ktorý je vygenerovaný výrobcom elektronickej registračnej pokladnice, pričom tento kód je vytlačený na deštruktívnej samolepke, ktorá je v procese výroby nalepená na fiskálnu pamäť a zároveň je nalepená aj na vonkajšom kryte elektronickej registračnej pokladnice spolu s výrobným štítkom elektronickej registračnej pokladnice” (§4 ods. 3, písm. d) ).

Fiskálne zariadenia FisBox majú jedinečné a neopakovateľné výrobné čísla prideľované automaticky od začiatku výroby /03-2010/. Všetky zariadenia FisBox majú túto podmienku už implementovanú. Sériové číslo fiskálnej pamäte sa automaticky tlačí na všetkých dokladoch a uzávierkach. V prípade zariadení FisBox je toto číslo /SN:/ zložené z dvoch častí. Príklad:
SN: 71J29F9A 5H0E1011 alebo v novšej verzii FisBox SN:71J1F338-0F0H1011
Sérivé číslo je vždy zložené zo 16 alfanumerických znakov. Ak je za sériovým číslom uvedená ešte jenda časť, napríklad 58DEMK11, nejedná sa už o výrobné číslo ale o druhý ochranný kód daného dokladu. V novšej verzii firmware FisBox sme túto časť označili symbolom V:58DEMK11 tak, aby bola vizuálne oddelená od sériového čísla fiskálnej pamäte.

Zariadenia FisBox sú konštruované tak, že vždy pri výmene pamäte FisBox za novú, bude automaticky na dokladoch tlačené sériové číslo novej pamäte. Servisný technik nalepí nový štítok s uvedením sériového čísla SN: na tlačiarni. Nálepka so sériovým číslom fiskálnej pamäte FisBox musí byť umiestnená v blízkosti výrobného štítku výrobcu, na ktorom je uvedený typ a model fiskálnej tlačiarne. Na štítku od výrobcu je uvedené aj
výrobné číslo tlačiarne ako celku, ktoré je zhodné s číslom uvedeným na certifikáte.

Pri výmene pamäte za novú, je servisný technik povinný zapísať výrobné číslo fiskálnej pamäte SN: aj do servisnej knihy. Fiskálne tlačiarne FisBox expedované po 1.1.2014 budú už od výroby označené potrebnými štítkami SN:. Výrobca zabezpečí označenie všetkých vyrobených a expedovaných samostatných dosiek FisBox nálepkou s uvedením čísla SN:. Ku každej doske FisBox bude automaticky pri expedícii dodaná aj druhá nálepka so sériovým číslom pamäte. Túto servisné stredisko nalepí ku výrobnému číslu tlačiarne pri výmene pamäte za novú.

Novela zákona o DPH (od 1.1.2016)

Od 1.1.2016 sa znižuje sadzba dane DPH na 10 % pre tieto vrobky:
- mliečne výrobky - iba mlieko a maslo,
- obyčajný chlieb,
- hydinové mäso čerstvé alebo chladené,
- čerstvé a chladené hovädzie mäso,
- čerstvé a chladené bravčové mäso,
- čerstvé a chladené mäso z oviec a kôz,
- čerstvé alebo chladené králičie mäso,
- živé ryby a čerstvé a chladené sladkovodné ryby,
- rybie filé a ostatné rybie mäso zo sladkovodných rýb

Vo fiskálnych tlačiarňach FisBox sme pri ich inicializácii automaticky zadávali v nastavení aj sadzbu DPH 10%. Použvatelia preto nemusia kôli zmenám v tovarových položkách PLU navštevovať servis. Zmeny v položkách môžu vykonať sami. V programe FisTop stačí v uvedených položkách PLU prejsť do kolonky DPH a zmeniť oddelenie DPH na požadovanú hodnotu. Spravidla sme oddelenia DPH nastavili nasledovne:

0 - A = 20%
1 - B = 20%
2 - C = 10%
3 - D = 0%

Viac detailov o zmene v nastavení oddelení DPH zariadení FisBox je
popísané tu.
Ing. Štefan Genšor-

 Info: www.FisBox.eu info@FisBox.eu