FisBox / Fiscal memory / Fiscal printer


Časová pečiatka

Language: SLOVAK (SK) - translate to ENG / Autorské práva -©-

27.06.2012

Existencia elektronického podpisu je pre automatizované spracovanie dokumentov nevyhnutnosťou. Aby bol systém logicky kompletný, musí mať prijímateľ prijatého a elektronicky podpísaného dokumentu istotu, že časová informácia popisujúca dátum vzniku dokumentu je reálna a doklad nevznikol mimo poradia alebo antidatovo.

K tomuto účelu slúži takzvaná
časová pečiatka. Úlohou časovej pečiatky je jednoznačne popísať obdobie vzniku daného dokladu. FisBox tvorí na všetkých daňových aj nedaňových dokladoch okrem elektronického podpisu aj takúto časovú pečiatku. Tvorba časovej pečiatky je trvalá, automatická a bezplatná. Nie je potrebná spolupráca a platená licencia žiadnej certifikovanej autority ani pripojenia na internet.

Poznámka: je potrebné uviesť, že časová pečiatka, ktorú na tvorené doklady vkladá FisBox, popisuje obdobie vzniku daného dokladu. Iné systémy a OnLine služby, popisujú časovou pečiatkou obdobie, kedy doklad prijali a podpísali, to nijako nesúvisí so vznikom dokladu. FisBox je tvorcom daného dokladu a preto jeho podpis a časová pečiatka overiteľne potvrdzuje obdobie jeho vzniku. Čiastočné overenie dôveryhodnosti časovej pečiatky tvorenej zariadeniami FisBox je možné vykonať aj overením logickej väzby s predošlými dokladmi z toho istého zariadenia. K tomu je možné využiť informácie o globálnom poradovom čísle dokladu, počte DU a počte dokladov za TD.

Časová pečiatka je v prípade modulu FisBox súčasťou elektronického podpisu. Overenie elektronického podpisu je zároveň aj overením časovej pečiatky, kontinuity a dátumového súladu overovaného dokladu. Vstupné dáta pri overení elektronického podpisu obsahujú globálne poradové číslo dokladu a súčasne dátum vzniku dokladu (viď povel F?xxxx v komunikačnom protokole FisBox).

Od uvedenia modula FisBox do daňového režimu sa kontinuálne sekvenčne tvoria doklady s globálnym poradovým číslom bez možnosti toto poradové číslo zmeniť. Súčasne v deň uvedenia do daňového režimu začne FisBox interne nemodifikovateľne zaznamenávať všetky vykonané zmeny v systémovom dátume a čase.

Evidencia záznamov o zmene v systémovom čase je zásadnou funkciou, ktorá dáva technický aj právny základ pre platnosť a využiteľnosť časovej pečiatky (viď povel Ftxxxx v komunikačnom protokole FisBox). Ak sa niekto pokúsil vytvoriť doklad mimo poradia alebo s posunutím systémového dátumu, je preukázateľná právna zodpovednosť za delikt na strane tvorcu dokladu a tým je preukázateľná aj právna zodpovednosť za prípadné vzniknuté škody.

Ak servisný technik pri prvotnej inicializácii modulu FisBox nastaví správny a aktuálny systémový dátum a čas, budú interne vo fiskálnej pamäti zapísané všetky prípadné zmeny v nastavení systémového dátumu a ľahko bude preukázateľné, ktoré doklady vznikli po posunutí dátumu. Pre overenie toho, či servisný technik pri inicializácii nastavil skutočne správny systémový dátum stačí overiť či súhlasí aktuálny systémový dátum a formálne nahliadnuť na zapísané zmeny.

Elektronické automatické spracovanie a archivácia dokumentov je v dnešnej dobe nevyhnutnosťou. Už sa naozaj cítim trápne, keď musím posielať niektoré dokumenty poštou v tlačenej forme. Dúfam, že slovensko neprepasie možnosť ukázať ostatným, ako to má fungovať.

Stále je v prevahe silnejšia skupina, ktorej vyhovuje "neporiadok v systéme". Takto Slovensko zbytočne stratilo 2 roky, všetko mohlo v pohode fungovať už od začiatku roku 2010. Nové skúsenosti z praxe už mohli byť doladené a systém priebežne zdokonalený.Ing. Štefan Genšor
28.08.2012

Rozmietanie dát v pamäti modula FisBox

Doplnili sme do fiskálneho modulu FisBox nasledujúcu funkciu ochrany uložených dát. Dáta, ktoré sú priebežne komprimované s účinnosťou približne 50%, sú následne kódované a navyše budú chránené rozmietaním. Slovo "rozmietané" vám je zrejme známe z prostredia oscilátorov, kde sa pre meracie účely často používa tkz. generátor rozmietaného signálu. Úlohou rozmietania dát v našom prípade je minimalizovať šance "hackera" pri pokuse o modifikovanie uložených dát.

Techniku rozmietania v digitálnej forme sme integrovali do software riadiaceho modulu FisBox a dáta pred uložením "rozmetieme" /rozptýlime/ po dátovom nosiči tak, že každé pamäťové médium má dáta uložené na inom, náhodnom mieste. Nikto /ani výrobca/ presne nevie, kde a ako sú dáta v konkrétnom médiu rozsekané a uložené.

Nová technika je už v praxi otestovaná a expedované moduly FisBox majú rozmietanie už integrované. Dodatočná ochrana rozmietaním nemá vplyv na rýchlosť činnosti, dokonca je preukázateľné, že rozmietanie dát môže mať pozitívny vplyv na "data retention" /schopnosť dlhšie udržať dáta neporušene/ kde pri zápise sa znižuje zaťaženie blízkych oblastí flash média, tkz. rušenie susedného bloku počas blízkeho zápisu.

Ing. Štefan Genšor

13.06.2012

Slovensko sa "nechtiac stalo celosvetovou veľmocou a absolútnou jednotkou" v tvorbe a používaní elektronicky podpísaných daňových dokladov. Hranica 10 miliónov vytvorených dokladov je prekročená. Je možné, že máte takýto doklad aj VY.


Štatisticky je preukázateľné, že na Slovensku už bolo prostredníctvom fiskálnych tlačiarní FisBox vydaných viac ako 10 miliónov pokladničných daňových dokladov, ktoré sú elektronicky podpísané a nezávisle na vystavovateľovi overiteľné použitím elektronického podpisu.

Okrem toho, že týchto 10 miliónov dokladov je elektronicky podpísaných je isté, že ak je uvedený podpis po overení pravý, mohli tieto doklady vzniknúť len ako výsledok činnosti fiskálnej tlačiarne FisBox. Sú nemodifikovateľne zapísané v konkrétnej nájditeľnej fiskálnej pamäti s daným obsahom, poradovým číslom a daným podpisom. Určite nevznikli niekde v kancelárii ako výsledok "tvorivej" činnosti programátora. V prípade potreby je možné okamžite a bez vyhľadávania doklad načítať z tej pamäti v ktorej vznikol a overiť tak jeho fyzickú existenciu a zhodu elektronického podpisu. Rovnako je možné overiť, či daný doklad bol započítaný v konkrétnej dennej uzávierke ale analyticky aj to, či nebol dodatočne stornovaný.

Prvostupňové overenie pravosti a existencie dokladu môže urobiť ktokoľvek bez toho, aby vlastnil nejaké špeciálne čítacie zariadenie alebo mal prístup k internetu. Fiskálna pamäť FisBox dáva technický základ k tomu, aby zanikli daňové a ostatné doklady v papierovej forme.

Áno, zdá sa to neuveriteľné, ale funguje to a je preukázateľné, že fiskálna tlačiareň v predajni A patriaca napr. JÁNOVI môže overiť pravosť dokladu vystaveného v predajni B patriacej EVE bez toho, aby boli navzájom prepojené a vedeli o sebe.

Elektronický podpis je matematickou záležitosťou, ktorá funguje aj bez priameho prepojenia zdrojového a cieľového zariadenia. Podrobnosti a technické pozadie si môžete prečítať tu.

Elektronicky podpísaný pokladničný doklad spoznáte jednoducho, v spodnej časti dokladu z fiskálnej tlačiarne je viditeľný identifikátor overovacieho systému FisBox.eu - sk a číselný kód elektronického podpisu zviazaný s daným dokladom, jednoznačne a overiteľne reprezentujúcim dáta daného dokladu.

Typický vzhľad dokladu je TU.


Matematika je objektívna, absolútna a lineárna veda nepodliehajúca "nelinearite života".


Ing. Štefan Genšor
-

 Info: www.FisBox.eu info@FisBox.eu