FisBox / Fiscal memory / Fiscal printer


e-invoicing #1

Language: SLOVAK (SK) - translate to ENG / Autorské práva -©-

05.01.2013 - e-invoicing - elektronicky podpísaný daňový doklad ako email.

So zariadením FisBox je to možné už od roku 2010. Je len otázkou času, kedy to softvérovo podporia ostatné firmy v prepojení s automatickou učtárňou.

Výhody sú jednoznačné, elektronický doklad môžete ďalej spracovávať a prijaté dáta použiť v iných aplikáciách.
Elektronický podpis a časová pečiatka v doklade zabezpečujú integritu, overiteľnosť a okamžitú dohľadateľnosť u tvorcu a odosielateľa dokladu.

E-invoicing so zariadením FisBox automaticky prináša aj bezpapierovú a automatizovanú účtovnú agendu. Dôležitou výhodou zariadenia FisBox je to, že jeho uplatnenie je možné vo všetkých oblastiach ekonomiky, kde sa daňové a daňovo závislé dokumenty tvoria:

- klasické registračné pokladnice
- prenosné registračné pokladnice
- fiskálne tlačiarne
- predajné automaty
- bezobslužné stanice
- fakturačné systémy
- parkovacie a výdajné automaty
- dochádzkové systémy
- prepravné a mobilné predajné stanice
- prepravcovia zásielok
- poštové služby
- ostatné služby poskytované v teréne alebo u zákazníka
- atď.

FisBox rieši problematiku s:

- papierovým formátom účtovných dokumentov, ich skladovaním a vyhľadávaním v nich
- odkladaním bločkov pre prípadné uplatnenie reklamácie
- problémov s vyblednutými a stratenými účtovnými dokladmi
- s ručným prepisovaním hodnôt z dokladov do účtovníctva
- skenovaním a rekognizáciou faktúr alebo PDF účtovných dokumentov

e-invoicing priamo súvisí aj s problematikou bločkovej lotérie a zdieľania FM. Je dôležité si uvedomiť, že za pojmom e-invoice (elektronická faktúra alebo daňový doklad) nie je len samotné vytvorenie faktúry v elektronickom formáte ako napríklad PDF. e-invoice je elektronický komplex zariadení a protokolov, ktorým je možné zabezpečiť: vierohodnosť faktúry, neporušenosť obsahu faktúry a čitateľnosť obsahu.

FisBox elektronicky podpísané doklady na základe prijatých účtovných položiek dokladu sám tvorí, vypočítava koncovú hodnotu dokladu, vypočítava údaje o dani, komprimuje, kóduje, označí časovou informáciou reprezentujúcou obdobie vzniku dokladu a doklad bez možnosti zmeniť ho, trvale archivuje.
FisBox sám doklady tvorí, preto časová informácia reprezentuje obdobie vzniku dokladu, nie prijatia dát predtým vytvoreného dokladu ako to robia iné zariadenia alebo elektronické podpisové autority.

Európska komisia si za cieľ dala to, aby sa e-invoicing stal v Európe dominantným do roku 2020. Slovensko môže hromadne začať s e-invoicingom na báze systému FisBox okamžite. EC info TU. Zavedenie e-invoicingu následne umožňuje využívať projekt automatickej učtárne. FisBox je výhodný tým, že faktúry a pokladničné doklady majú rovnakú váhu, spôsob spracovania a miesto uloženia. Cena 50 EUR a možnosť následného spracovania tvorených dokladov používateľom aj daňovou autoritou, otvára nové možnosti účtovným systémom.
e-invoicing na báze FisBox-u funguje bez certifikačných autorít, verejných a privátných kľúčov, v mobilných prevádzkach aj bez trvalého pripojenia k internetu.

FisBox dáva používateľom možnosť vytvoriť 2 000 000 elektronicky podpísaných dokladov s časovou pečiatkou. To postačuje na 22 rokov, ak tvoríte do 250 dokladov denne. Túto možnosť ponúka riešenie FisBox po prvotnom zakúpení v cene do 50EUR následne celé roky úplne bezplatne.
Všetko funguje bez väzieb na certifikačné a podpisové autority, bez periodických platieb viazaných na počet vytvorených dokladov a bez trvalého pripojenia na internet. Vytvorené doklady je možné prenášať elektronicky, dávkovo po získaní prístupu k sieti alebo v tlačenej forme. Elektronicky prenesené doklady je možné automaticky spracovať v účtovných agendách tvorcu dokladu, odberateľa aj daňovej autority.

Pre reálne a efektívne nasadenie
automatického spracovania účtovných dokladov je nevyhnutné pridelenie rovnakej váhy elektronickým faktúram (e-invoices) a pokladničným dokladom, tvoreným pri hotovostných platbách. Ak by problematika riešila len e-faktúry, automatické spracovanie dát by muselo byť doplnené o ručné účtovanie pokladničných dokladov. EC sa zaoberala vo svojich analýzach len problematikou elektronických faktúr. Je dôležitá podrobná analýza problematiky a pridelenie rovnakej váhy fakturačným a pokladničným dokladom.

Elektronická fakturácia v "Cloudovom alebo sieťovom prostredí" bez fyzického ukladania dát vo WriteOnce a TimeStamp médiu sa môže zneužívať. Riešenia, v ktorých sa externe vo fiskálnom WriteOnce pamäťovom médiu ukladá len elektronický podpis a "vzorka /HASH/ fakturačných dát" nie je postačujúca. Komplikuje párovanie, overovanie pravosti a neporušenosti dokladov pri kontrole. FisBox ukladá všetky dáta v jednom pamäťovom priestore, komprimovane, kódovane, dáta pri ukladaní roztrhá a "rozmetie" po médiu. Vždy sú HASH vzorky aj samotné dáta uložené spolu, nikdy neopustia monolyticky zaliate pamäťové médium. K dátam je možné pristupovať len použitím komunikačného protokola, ktorý definoval výrobca.

Doklady sú čitateľné z pamäťového média FisBox v "Human Readable" formáte. Môže existovať PDF verzia daného dokladu s rovnakým obsahom, jej neoddeliteľnou súčasťou musí byť preukázateľná väzba na fiskálny originál dokladu. Pre identifikáciu dokladu je vhodný index do FisBox ( údaj P: z dokladu ), SN a DKP fiskálnej pamäte v ktorej je originál dokladu uložený.

Pre daňovú autoritu nie podstatná estetická a vizuálna forma dokladu, podstatný je obsahový a finančný základ, rýchlosť vyhľadania a možnosť automatickej analýzy uložených dát nezávisle na tvorcovi dokladu.

"Plánujeme zavedenie elektronického výkazu DPH, v rámci ktorého budú podnikatelia zasielať finančnej správe aj zoznam faktúr tak na vstupe ako aj na výstupe," informovalo 18.01.2013 TVNOVINY.sk o ďalšom nápade ministerstvo. e-invoicing rieši automaticky aj túto problematiku.

Ak je fiskálne zariadenie dobre zabezpečené a plne transparentné, nie je podstatné, či je toto zariadenie umiestnené lokálne priamo v prevádzke alebo či je tvorba dokladov zabezpečená cez tu popisovaný vzdialený prístup.

Ak toto fiskálne zariadenie stojí aj s displejom 40 EUR, polemika o povinnosti používať toto zariadenie ako základ pre účtovné systémy je bezpredmetná. Nehovoriac o tom, že hromadné nasadenie zariadenia FisBox má šancu úplne zrušiť alebo minimálne výrazne skomplikovať skresľovanie účtovnej evidencie. Taktiež môže ľahko identifikovať firmy s podozrivými aktivitami a zamedziť obchodovaniu s daňovými dokladmi.

Výrazné úspory budú aj v nákladoch za účtovnícke služby, archiváciu a prepravu tvorených dokumentov. Účtovníctva sa stanú transparentnejšie a doklady budú ľahko a okamžite dohľadateľné. Prakticky zanikne povinnosť archivácie dokladov v papierovej forme. Všetky doklady budú okamžite nájditeľné, nezávisle okamžite načítateľné a overiteľné.

To všetko priamo z pamäťového média FisBox. Obsah pamäte po zapísaní už nie je možné modifikovať, vkladať dodatočne vytvorené doklady mimo časového a indexového poradia. Taktiež nie je možné doklad vytvorený pre jeden právny subjekt, dodatočne presmerovať na iný subjekt. Nie je možné manipulovať s uloženými dátami, meniť názvy a ceny položiek vytvorených dokladov.

FisBox je mimoriadne rýchle a bezpečné zariadenie. Po pripojení k PC, notebooku alebo tabletu s ľubovoľným operačným systémom, dokáže vytvoriť elektronicky podpísaný, časovo a indexovo synchronizovaný doklad každú sekundu. Jeho kapacita postačuje na 22 rokov ak by ste každý deň vytvorili 250 nových dokladov. Počas celej doby životnosti je možné s uloženými dokladmi aktívne pracovať. Načítavať ich vo formáte ako vznikli, vykonávať súčty a finančné analýzy. To všetko bez toho, aby uložené originály dokladov opustili monolyticky zaliate prostredie dosky FisBox.

Pre dobro veci by štát mohol firmám uhradiť náklady zavedenia systému. Riešením je aj možnosť odpočítania ceny zariadenia z dane. Toto je bežnou praxou aj v iných štátoch napr. PL, Kanda. Takto by neboli zbytočné protesty, systém by bol zavedený a fungoval veľmi rýchlo.

Bolo by naivné si myslieť, že zariadenie, ktoré môže znížiť korupciu spoločnosti, zvýšiť transparentnosť a zlepšiť účtovnú evidenciu firiem, si kúpia samotní používatelia.

Dá sa predpokladať, že aj keď používateľom zariadenie FisBox bezplatne dodá štát, budú sa brániť jeho používaniu.
Účtovné evidencie firiem sú systematicky už roky skresľované, vo firmách sa pracuje bez účtovných dokladov na strane nákladov aj výnosov.

Ak sa o projekt FisBox a jeho nasadenie do praxe nebudú zaujímať štátne, zdravotné a finančné inštitúcie, ešte roky sa budú zahmlievať účtované súvislosti, finančné toky firiem a prekvitať korupcia.

Hromadné nasadenie zariadení FisBox do praxe posunie našu spoločnosť na kvalitatívne vyššiu, digitálnu úroveň.
Slovensko by z projektu profitovalo nielen na lokálnej ale aj medzinárodnej pôde. Obavy z "totálnej kontroly osôb a firiem" sú zbytočné. Dáta uložené v pamäti FisBox sú majetkom ich tvorcu a môžu byť použité len s jeho súhlasom. Dáta nesmú byť zničené, skreslené, neoprávnene odstúpené ani inak zneužité.

Je potrebné jednoznačne definovať, kto, ako, kedy a aké udalosti musí do pamäte zapisovať. Je potrebná elektronická evidencia jednotlivých aktivovaných pamätí, ich viazanosti na používateľa, dátumu aktivácie a servisné stredisko. Definovať sa musí aj to, kto a ako môže k dátam pristupovať, elektronicky prenášať a analyticky tieto dáta spracovávať.

Investícia by sa štátu vrátila už do 1 mesiaca a používateľom by výrazne klesli prevádzkové náklady.

Hromadné nasadenie zariadenia FisBox do praxe v rôznych odvetviach života otvorí nové doteraz nepoznané okná. Dnes ešte netušíme, v ktorých oblastiach života sa toto zariadenie môže využiť a ako môže zmeniť myslenie ale aj životy ľudí. Možno sa vám toto tvrdenie bude zdať prísliš odvážne. My ale vidíme ďalej...

Firmám, ktoré používajú OnLine systémy, sieťovo prepojené alebo mobilné prevádzky by zanikla povinnosť používať na každej prevádzke samostatné fiskálne zariadenie. Pre tlač dokladov by sa mohla používať obyčajná, neplombovaná tlačiareň pričom doklady by sa tvorili v centrálnom PC s jedným zariadením FisBox. Problematika zdieľania prístupu k fiskálnemu zariadeniu
FisBox je popísaná TU.

Súvisiace nformácie sú prístupné aj v
tomto dokumente, zaujímavá analýza e-invoicingu je popísaná tomto dokumente.

K urýchleniu činnosti a k identifikácii odberateľa je možné použiť postupy popísané
TU.

Podarí sa Slovensku byť prvou krajinou, ktorá túto pokrokovú technológiu zavedie hromadne do praxe? Fiskálne tlačiarne FisBox sú spoľahlivé a bezpečné zariadenia, ktoré už vytvorili milióny elektronicky podpísaných daňových dokladov. FB 103 a, FB 103 b, FB 350, Štatistika 10E6

28.12.2012

Elektronické faktúry a zmeny v účtovníctve platné od 1.1.2013

V zmysle schválených zmien v súvisiacich zákonoch a dostupných informácií popisujúcich problematiku elektronických faktúr, jedným z najlacnejších certifikovaných riešení je použitie fiskálnych tlačiarní FisBox.

Fiskálne tlačiarne FisBox vedia zabezpečiť nevyhnutné
požiadavky pre tvorbu elektronických faktúr

- vierohodnosť faktúry (totožnosť dodávateľa, resp. osoby, ktorá v jeho mene faktúru vystavila),
- neporušenosť obsahu faktúry (zachovanie faktúry v pôvodnom stave od jej vydania až do lehoty na archiváciu),
- čitateľnosť (faktúru je možné čítať bežným spôsobom a nie je v zakódovanej forme).

-------

FisBox sú textovo orientované fiskálne zariadenia, ktoré sú z hľadiska kontroly plne transparentné. Všetky dáta, ktoré boli zariadením vytvorené, spracované a vytlačené, sú v zariadení trvale a nemeniteľne uložené, dohľadateľné, načítateľné a overiteľné. Všetky vytvorené a uložené doklady majú navzájom s uzávierkami overiteľnú indexovú, logickú a finančnú väzbu.

FisBox je tvorený tak, aby všetky dáta boli načítateľné pod ľubovoľným operačným systémom. Medzi dokladmi a uzávierkami je časová aj logická väzba zabezpečená elektronickým podpisom a časovou pečiatkou.


05.01.2013 - Elektronický daňový a pokladničný doklad,

Súvisiace pojmy: Electronic Signature, Time Stamp, Automatic Accounting Office,

Bločkový losovací systém,

Automatická učtáreň #1,
Elektronický podpis #2 (Electronic Signature),
Časová pečiatka #3 (Time Stamp),

Autorské práva
-©-
Ing. Štefan Genšor

 Info: www.FisBox.eu info@FisBox.eu