FisBox / Fiscal memory / Fiscal printer


OnLine pokladnice
FisBox connected via USB - RS232 cable

Language: SLOVAK (SK) - translate to ENG

Softwérové OnLine - Virtuálne pokladnice ( plánované EET v CZ )

15.10.2014 13:20 - bol publikovaný článok na stránke e15.cz, ktorý sa zaoberá problematikou plánovaného nasadenia OnLine pokladníc v Čechách

"Podle plánů MF by od roku 2016 pokladny obchodníků měly být napojeny na internet a informace o každé přijaté platbě by okamžitě dostávaly finanční úřady. Podle představ MF by měl podnikatel datovou zprávu o transakci zaslat finanční správě, která zašle podnikateli zpět potvrzení s unikátním kódem účtenky o přijetí transakce. Podnikatel následně účtenku vytiskne a zákazník by měl povinnost ji převzít."
"Evidenci dané tržby si pak zákazník může ověřit prostřednictvím webové aplikace finanční správy. Výhodou podle MF je, že není nutné certifikovat zařízení ani programy a celý systém lze provozovat na běžných zařízeních."

POZN. v CZ /02-2015/ dodatočne pripustili variant OffLine dávkového prenosu dát z pokladníc do centrály FS s periodou 10 dní. Všetky dáta z pokladnice sa odošlú v dátovom bloku, uzávierky aj doklady v plnom znení. Finálnu formu ešte budú špecifikovať.

Štatistika obsadenia pamäte FisBox po 1000 denných uzávierkach - TU.

Aby bolo možné problematiku tohoto navrhovaného OnLine pokladničného systému bez oddeliteľného média /like FisBox/ objektívne posúdiť, museli by byť dostupné presnejšie špecifikácie toho, ako bude prenos dát a samotná tvorba dokladu prebiehať:

- akým protokolom sa bude prenos riadiť, /zložitosť protokolu, zabezpečenie, kódovanie/
- ako často sa budú dáta prenášať,
- aké siete bude možné pre spojenie používať,
- aké dáta sa budú cez GSM alebo LAN prenášať,
- aké množstvo dát OnLine software pokladnice prenesie,
- či bude možné prenášať vytvorené doklady do automatizovaných účtovných systémov,
- či bude možné využívanie protokolu tretími stranami a tvoriť tak vlastné pokladnice,
- či bude možné tvoriť nové doklady, ak nebude funkčné OnLine spojenie,
- atď...

Problematika je rozsiahla. Autor OnLine systému prenosu a tvorby dát musí mať už protokol navrhnutý a odskúšaný. Ak to ešte nemá, nie je reálna šanca do stanoveného termínu 01.04.2015 /pre SK/ stihnúť a nasimulovať všetky situácie.

Je potrebné počítať s tým, že používatelia pokladníc budú vedieť, kedy sa dáta prenášajú. Odrazí sa to na mnoho faktoroch. Ak získajú informácie o tom ako systém pracuje, vzniknú nové metódy pre skresľovanie dát a ovplyvňovanie prenosu.

Z technického pohľadu na "OnLine prenos" tvorených dát zo stacionárnych a prenosných pokladníc, musí byť každému jasné, že sa o žiaden reálny OnLine prenos nejedná. Reálne nie je možné z pokladníc prenášať dáta dokladov a uzávierok OnLine, vždy musia byť doklady uložené vo "vyrovnávacej pamäti". Pokladnice nie sú technicky schopné dáta tvoriť, súčasne ich odosielať centrále alebo plynule odpovedať na prípadné požiadavky z centrály FS. Požiadavka z centrály by automaticky zablokovala alebo minimálne spomalila činnosť pokladnice. Dĺžka zablokovania by závisela od rozsahu požiadavky centrály.

Považujeme za odvážne nazývať
"dodatočný prenos dát" z pokladnice pojmom OnLine. Skutočný a reálny OnLine je použitý napr. vo virtuálnej pokladnici /VRP-FS, EET v CZ/, ktorá má byť funkčná od 1.4.2015. Všetko ostatné je len OffLine alebo oneskorený prenos niekde, dočasne uskladnených účtovných dát. Pokladnice nie sú technicky schopné fungovať v reálnom OnLine režime. To, že niekto doplní klasickú pokladnicu alebo fiskálnu tlačiareň o GSM/GPRS/WiFi/LAN adaptér s podprogramom na prenos dát /napríklad takýto/, je len "divadielko", ktoré nič nerieši. Naopak, spôsobí dodatočné náklady používateľom a nezabráni ani dnes známym a používaným metódam pre skresľovanie účtovnej evidencie pokladníc.

Negatívnym faktorom GSM prenosu je to, že napr. 10 000 pokladničných dokladov reálne reprezentuje len 5 MB dát /pre porovnanie, 5MB zaberajú približne 3 digitálne fotografie/. Firmy /používatelia pokladníc/ zaplatia za "prenos 5 MB" ročne obrovské sumy. Odhadujem 150 EUR - cena zariadenia, 100 EUR ročne za údržbu GSM zariadení a prevádzkové náklady prenosu. Obrovské elektromagnetické "zamorenie éteru" nezmyselným "trvalým udržaním spojenia" s FS, ktoré v skutočnosti prenesie len 5 MB ročne. To môže byť "príliš vysoká daň" za kontrolu nad evidenciou tržieb, ktorá sa dá vyriešiť podstatne jednoduchšie a lacnejšie.

V prípade "
GSM prepojenia pokladníc na cetrálu daňovej autority" je potrebné priznať, že názov bol zvolený cielene tak, aby vyvolal dojem, že pokladnice sú pod kontrolou správcu dane. V skutočnosti je GSM pripojenie otvorené aj iným používateľom a rovnako ako správca dane, môže sa cez GSM pripojenie na pokladnicu pripájať "servisné stredisko", ktoré pravidelne za poplatok bude manipulovať s dátami v pokladnici. Takto to funguje už teraz v tisíckach fiskálnych zariadení v celej Európe.

Samotná kontrola evidencie tržieb registračnými pokladnicami rieši problematiku skresľovania účtovnej evidencie len okrajovo. Oblasti v ktorých je možné skresľovať evidenciu a nepriznať dane je viacero:
- nepriznať prijaté hotovostné tržby,
- mať vo firme viac bankových účtov, pričom sa priznajú príjmy len z niektorých z nich,
- kopírovať "cudzie" pokladničné doklady z VRP alebo EET na obyčajnej kopírke,
- dodatočne stornovať predtým vystavené pokladničné doklady,
- manipulovať s dátami v pokladnici modifikovaním dát v dokladoch a uzávierkach,
- používať klonované zariadenia, ku legálnej pokladnici mať dokonalú kópiu zariadenia,
- obchodovať bez účtovnej evidencie,
- dodatočne generovať denné uzávierky tak, že s dátami v pokladnici sa nemanipuluje,
- priviezť tovar v rámci EU bez DPH a tento predávať bez dokladu, /častokrát aj s DPH/
- predávať tovar turistom, dôchodcom a príbuzným bez účtovnej evidencie,
- umelo navyšovať povolené straty na "kaziacich sa produktoch",
- obchodovanie s daňovými dokladmi, využívanie dokladov nefiremných zákazníkov,
- iné spôsoby neoprávneného zvyšovania nákladov firmy,
- atď.

Ak chce štát vytvoriť rovnaké podmienky pre všetky firmy, musí zabezpečiť celý účtovný proces pred možnosťou skresľovania.
Tvrdenie, že kontrola evidencie tržieb niečo vyrieši, je čistá demagógia. Evidencia tržieb a evidencia nákladových položiek firiem majú rovnakú váhu. Evidovať jedno bez druhého je len dočasný úspech. Firmy sa po istom čase zorientujú, reálne tržby budú priznávať ale umelo budú navyšovať náklady. Tu je systém evidencie použitím VRP-FS aj EET deravý, nič z toho nerieši.

Veľkou slabinou OnLine pokladníc je aj to, že je možné pomocou dnes bežne dostupných technológií vytvoriť falošnú GSM alebo LAN základňovú stanicu. Ku tejto sa OnLine pokladnica svojou SIM alebo IP pripojí, môže sa následne tváriť ako servery FS a odpovedať na HTTP požiadavky pokladnice. Používatelia dostanú falošné kódy k tvorbe pokladničných dokladov a ani o tom nemusia vedieť.

FisBox je hotová a praxou odskúšaná virtuálna pokladnica.

FisBox na rozdiel od virtuálnej pokladnice, ktorú definuje novela zákona, v praxi nemá žiadne limity v počte vystavených dokladov. Tvorené doklady sú elektronicky podpísané a časovo synchronizované. FisBox je technicky pripravený tvoriť aj 2000 dokladov denne. Je jednoduchším a lacnejším riešením ako navrhované "OnLine virtuálne pokladnice s trvalým spojením". Pritom poskytuje vyšší komfort, viac funkcionalít, okamžitú odozvu, spoľahlivosť v extrémnych podmienkach a nepotrebuje byť trvale OnLine.

Doplnené: 03.04.2015 -
Finančná správa spustila virtuálnu pokladnicu, detaily popisujúce činnosť, skúsenosti z používania a riziká VRP-FS priebežne aktualizujeme popísané tu.

FisBox
nemusí byť trvale OnLine a poskytuje širší rozsah funkcionalít. Elegantne definuje a rieši základy pre bezpapierové (#1), automatizované účtovníctva (#2). Overovanie pravosti dokladov tvorených zariadením FisBox je možné bez internetového spojenia každým iným zariadením FisBox. Overovať doklady je možné aj OnLine, sprístupnením modulu FisBox na ľubovoľnom web serveri. Overiť je možné doklady, ktoré vznikli pred rokmi, ale aj tie, ktoré ešte len budú v budúcnosti vytvorené. FisBox má tieto funkcionality od svojho vzniku v roku 2010. Každý modul FisBox je tvorcom elektronicky podpísaných dokladov a zároveň aj zariadením na overovanie dokladov z iných zariadení FisBox. Funkcie sú implementované v komunikačnom protokole FisBox, v príkaze F?.

V prípade použitia zariadení FisBox ako virtuálnych pokladníc,
odpadá limit definovaný zákonom, 1 virtuálna pokladnica na 1 firmu. Vzhľadom na nízku cenu USB-FisBox virtuálnej pokladnice si každá firma môže dokúpiť ľubovoľný počet USB-FisBox virtuálnych pokladníc. Tieto môžu byť pripojené ku každému PC vo firme ale aj v mobilných prevádzkach.
Štatistika obsadenia pamäte FisBox po 1000 denných uzávierkach - TU.

FisBox, ako novinku, prináša automatizáciu účtovného procesu. "Kompilácia" prijatých a odoslaných, elektronicky podpísaných dokladov FisBox, umožní zbaviť sa papierovania v účtovníctvach. Zároveň odbúra väčšinu účtovných činností, ktoré sa robili pracne a ručne. Toto môže priniesť spoločnosti obrovské úspory.
Detaily: automatická učtáreň #1

Schéma tvorby daňových dokladov použitím zdieľaného prístupu k zariadeniu FisBox Problematika bola popisovaná aj tu: Shared FisBox.

Filozofia zákonom schválených virtuálnych pokladníc zatiaľ nie je správcom dane definovaná. Nie je známe, ako bude prebiehať tvorba a overovanie vytvorených dokladov a uzávierok. Veríme, že tvorca "virtuálnej pokladnice" neporuší naše
autorské práva.

Trvalé OnLine spojenie pokladníc s FS pokladáme za zbytočné. Problematika virtuálnych pokladníc sa dá vyriešiť elegantne aj bez "vývoja software, nákladných serverov, údržby spojenia, nákladnej údržby datových liniek a opakujúcim sa upgradom virtuálneho software". Môže sa v praxi ukázať ako kontraproduktívne. V snahe znížiť prevádzkové náklady budú firmy tvoriť menej dokladov. V prípade výpadku spojenia sa doklady nebudú tvoriť vôbec. Nespoľahlivosť spojenia alebo dlhá odozva centrály bude vyvolávať nervozitu a stres používateľov. Otáznym zostáva využitie tvorených dát v automatizovaných účtovných systémoch. Tu platí princíp "všetci a všetky doklady", inak bude veľký problém vôbec niekedy prejsť na účtovnú automatiku.

Zariadenie
FisBox môže fungovať aj bez trvalého pripojenia na internet a GSM. Pre spojenie s Finančnou správou stačí jeho občasné pripojenie k ľubovoľnému PC. Dáta je možné načítavať a odosielať opakovane alebo aj s oneskorením. Systém umožňuje globálne riešiť všetky oblasti tvorby dokladov, fakturáciu, bezhotovostné a hotovostné, pokladničné platby, dochádzku a evidenciu pracujúcich na dohody a celý rad iných ekonomicky a finančne závislých udalostí. Niektoré ďalšie doplnkové funkcie zariadení FisBox sú popisované tu.

Riešenie je extrémne lacné. Nezávislé na operačnom systéme a riadiacom programe. Môže fungovať aj v bezobslužných automatoch a byť riadené aplikáciou pre WebShop mimo priameho dohľadu kontrolných orgánov a kupujúcich. Dáta sú tvorené v logickej a časovej väzbe. Sú mechanicky aj softwérovo zabezpečené tak, že ich možno považovať za nenarušiteľné.

Ing. Štefan Genšor.

Súvisiace informácie sú uvedené tu:

Automatická učtáreň #1,
Elektronický podpis #2,
Časová pečiatka #3,
Shared FisBox #4,
e-invoicing A #5,
e-invoicing B #6,
Autorské práva
-©-

Komunikačný protokol FisBox
Systémové a programátorské informácie k FisBox
Štatistika obsadenia pamäte FisBox po 1000 denných uzávierkach - TU.
Ekologický projekt FisBox...


16.02.2014

- filozofia OnLine pokladníc s trvale funkčným pripojením na server FS je projekt, ktorý "vznikol na stole u programátora", ktorý nepozná reálne pomery v obchodoch, u lekárov a nepozná technické podmienky v reálnych predajniach,
- autor projektu v takejto podobe nepozná "používateľské zručnosti" osôb pracujúcich s pokladnicami, napr. používanie myši pre web rozhranie v predajniach výrazne komplikuje situáciu pri predaji, a iné...
- autor projektu OnLine pokladnice zrejme nepoužíval podobný už existujúci online produkt - OnLine zadávanie dát do kontrolného výkazu DPH, ani po približne 1 roku nie je tento "OnLine produkt" použiteľný v reálnej praxi, je to skutočne trápenie robiť v tomto "OnLine prostredí" kontrolného výkazu DPH, pričom zadávateľ dát Kontrolného výkazu nie je v časovom strese ako pri predaji tovaru v predajni,

Základný problém analyzovaného OnLine režimu bez "OffLine FisBox like média", bude v tom, že OnLine nikdy nebude skutočne trvalý a stabilný OnLine. Tento je pre činnosť aj v malých predajniach nevyhnutný. To platí v prípade použitia GSM siete ale aj cez pevné linky. Vytvorením virtuálnej pokladnice v takejto navrhovanej "trvale OnLine verzii" získaju používatelia "ťažko overiteľnú výhovorku" - "
mám problém s OnLine spojením" pre prípady, keď nevydajú zákazníkovi pokladničný doklad alebo mu vydajú "predbežný" - falošný pokladničný doklad.

Z programátorského hľadiska bude problém technicky zabezpečiť to, aby používateľ "virtuálnej pokladnice" vydal používateľovi ten doklad, ktorý práve OnLine vytvoril. Vo virtuálnej pokladnici budú mať prístup ku všetkým tlačiarňam rôzne aplikácie. Tvorca "virtuálneho dokladu" bude môcť vytlačiť kupujúcemu aj ľubovoľnú kópiu predošlého dokladu ako originál bez označenia "kópia dokladu", ak je platená suma zhodná s predošlou. Určite sa nájdu metódy ako optimalizovať poradie tvorby dokladov a ich "časovú blízkosť ". Určiť to, ktorý doklad je originál a ktorý kópia je "na dlhé lakte".

Problematiku sme analyzovali a navrhli riešenie ešte v roku 2012 v
tomto článku. Doladiť aplikáciu virtuálnej poklanice tak, aby bola neprelomiteľná, je skutočne veľká výzva a môže trvať roky, kým ju programátor spoľahlivo doladí.

Z fiskálnych tlačiarní FisBox "vylezie elektronicky podpísaný doklad len vtedy ak už je zapísaný vo fiskálnej pamäti". Prípadná kópia predošlého dokladu je označená tak, že to nie je možné "z dokladu nožnicami odstrihnúť" a používateľ to nemôže ovplyvniť. Načítať doklad a znova ho vytlačiť na inej tlačiarni tiež nie je možné, doklad systému FisBox má dva elektronické podpisy ale načítať je možné len jeden z nich.

OnLine pokladničné systémy - analýza problematiky


Je dôležité systém OnLine prepojenia pokladničných a účtovných systémov navrhnúť tak, aby efektivita vynaložených prostriedkov splnila účel. Hlavne aby zabránila skresľovaniu evidencie a umožnila prechod k automatizovanému vedeniu účtovnej agendy bez použitia dokumentov v papierovej forme. Model GSM OnLine prepojenia pokladníc, ktorý je použitý v HU a HR, nie je logicky domyslený. Je to riešenie, ktoré "vizuálne pôsobí pekne a presvedčivo", ale v praxi sa vynaložené prostriedky minú účinkom. Poučiť sa dá na terajších metódach skresľovania evidencie. Doklady sú simulované mimo účtovný systém a je ťažké alebo zložité overenie ich pravosti, logickej a časovej väzby.

Prevádzka GSM alebo OnLine pokladničných zariadení je spojená s vyššími, trvalými a periodickými nákladmi. Systém je zbytočne zložitý a nákladný na servis a údržbu. Nerieši problematiku "zadných dvierok", nerieši evidenciu tvorených faktúr a problematiku "automatickej učtárne". Taktiež nerieši problematiku zániku dokumentov v tlačenej papierovej forme, čo je zásadná vec, ktorú nové systémy musia zabezpečiť.

OnLine GSM pokladničné systémy sú spojené s trvalými prevádzkovými nákladmi aj keď sa pokladničné zariadenie nepoužíva. Čiastočne sa to dotýka aj LAN zariadení. Je predpoklad, že OnLine pokladnice budú výrobcovia tvoriť systémom "software ako služba", čo je prenájom zariadenia a nie jeho fyzické zakúpenie a vlastnenie produktu. Sporným bodom v takýchto prípadoch zostáva vlastnícke právo k vytvoreným dátam. Toto všetko je potrebné dôsledne analyzovať pred tým, ako sa správca dane rozhodne, ktorou cestou finančnej evidencie má účtovný systém smerovať.

V prípade GSM nie je možné jeho globálne nasadenie pre všetky firmy. Dá sa predpokladať, že znova na to finančne a evidenčne doplatia len isté podnikateľské skupiny. "Sivá ekonomika" sa povinnej evidencii všetkých dokladov vyhne. Existencia privilegovaných skupín naruší logiku automatizovaného spracovania účtovných dokladov. Prenos dát cez GSM má limity v množstve prenesených dát. Cena prenosu je viazaná na rýchlosť a množstvo prenesených dát. V snahe znížiť náklady, sa na daných zariadeniach bude tvoriť menej dokladov, ak prenos bude obsahovať detaily o všetkých dokladoch. Prenos dát len z uzávierok, nie je na účel dôslednej, krížovej kontroly postačujúci.

Spoločnosti, ktoré tvoria viac dokladov denne, by pomalý a dátovo obmedzený systém prenosu, nedokázal úspešne monitorovať. Častým prípadom je aj úmyselná demontáž GSM antény zo zariadenia alebo tienenie či
rušenie zariadenia rušičkou v úmysle zabrániť spojeniu do okamžiku "servisnej úpravy dát".

Pokladničné a fakturačné systémy, aj keď budú ukladať tvorené dáta OnLine cez GSM alebo internet, musia mať zabezpečenú "fyzickú oddeliteľnosť úložiska dokladov" od systému. Inak bude ťažké overiť, či nie sú dáta tvorené v "duplicitnom virtuálnom cloude", kde sa súčasne môže tvoriť skutočná aj skreslená účtovná evidencia. Jednoduché prepnutie dátového smerníka by umožňovalo používateľovi "prepínanie klonovaných účtovných dát". Ukladanie daňových dát len na serveroch Finančnej správy, vzbudí podozrenie verejnosti z tvorby takého systému, nad ktorým získa dohľad len "politicky riadená inštitúcia". Ak chceme obojstranne transparentné a nezávisle overiteľné systémy, musia sa dáta ukladať lokálne v chránenom a presne evidovanom pamäťovom médiu tvorcu. Pre zabezpečenie krížovej kontroly je nutné následne dáta odosielať dávkovo na servery správcu dane.

Zariadenia, ktoré majú "monitorovať ekonomickú činnosť firiem", by mal firmám dodávať štát bezplatne. Mal by trvať na ich používaní všetkými skupinami podnikateľov, dôsledne ich evidovať podľa SN a DKP a tiež ich pravidelne kontrolovať. Je potrebné zabezpečiť, aby každé pamäťové médium FisBox obsahujúce účtovné dáta podnikateľa, bolo po prechode do ReadOnly módu, archivované v objekte Finančnej správy. Podnikateľ si ponechá nosič dát, na ktorom bude načítaný kompletný obsah pamäte pri ukončení činnosti.

Ing. Štefan Genšor.


Problematikou OnLine pokladníc v CZ sa zaoberajú aj tieto články:

článok 1.
článok 2.
článok 3.

Problematika Virtuálnych pokladníc: Shared FisBox

 Info: www.FisBox.eu info@FisBox.eu