FisBox / Fiscal memory / Fiscal printer


Ekologický projekt

23.09.2010, doplnené 15.03.2014 / Language: SLOVAK (SK) - translate to ENG / Autorské práva -©-

FisBox je jedným z najekologickejších projektov súčasnosti.

Filozofia tvorby, prepravy, overovania a archivovania účtovných dokladov definovaná projektom FisBox, zachráni státisíce stromov každý rok. Doterajšie metódy vedenia účtovnej agendy umožňovali posielať účtovné doklady v elektronickej forme, napríklad PDF, v konečnom dôsledku musel každý doklad byť vytlačený na papier na strane tvorcu aj príjemcu. Tvorca dokladu ušetril na poštovnom ale finančne zaťažil príjemcu účtovného dokladu tým, že si tento musel doklad sám vytlačiť na vlastné náklady.

... pokračovanie ...


Na účely kontroly je možné používať a predkladať doklady len v tlačenom formáte. Nejednotnosť formátov účtovných dokumentov totiž neumožňovala automatizované spracovanie účtovnej agendy ani automatizovanú kontrolu. Ak boli doklady pri kontrole predložené v súhrnnom, riadkovom formáte, kontrola sa spravidla spoľahla na to, že súčty uvedené v závere zberných dokladov, sú skutočne správne. Spočítavať stovky číslic na súhrnnom vytlačenom výkaze sa spravidla nikto neodvážil. Kontrolný výkaz DPH situáciu výrazne zmenil. Súčasťou kontrolného výkazu je hodnota obratu za registračnú pokladnicu /DKP/ uvedená ako jedna súhrnná suma. Toto komplikuje možnosti kontroly. Zo sumy finančného obratu za registračnú pokladnicu /DKP/ nie je možné identifikovať to, koľko dokladov bolo vystavených a následne stornovaných. Väčšina pokladníc nemá transparente zobrazovaný globálny, záporný, kumulatívny obrat za pokladnicu.

Kontrolný výkaz DPH je nástrojom pre zber daňovo závislých dát. Stanovuje to, ktoré dáta sa budú zbierať a v akom formáte ich podnikatelia správcovi dane odosielajú. Vo filozofii tohoto "zberu daňových dát" chýba "doladenie dátovej logiky". Zbierať dáta je jedna vec, a zbierať dáta, ktoré sú tvorené definovanou logickou postupnosťou, je niečo úplne iné. Ak sa dátam pred ich zberom definujú pravidlá pre ich tvorbu,
tie isté dáta v tom istom počte prenesených bajtov, poskytnú prijímateľovi podstatne relevantnejší obraz o tom, čo dané dáta reprezentujú.

Práve tu je ideálnym riešením
OffLine nahrávanie dát kontrolného výkazu s využitím zariadenia FisBox. Tu sa naplno ukáže výhoda elektronického podpisu, časovej pečiatky a možnosti priebežne nahrávať dáta aj na zariadeniach či prevádzkach, ktoré nemajú pripojenie na internet. Tvoriť plnohodnotné elektronicky podpísané faktúry a doklady s automatickým prenosom do účtovníctva a kontrolného výkazu DPH, budú môcť aj mobilné pokladničné zariadenia. Uložené dáta z pamäte FisBox je možné posielať aj po častiach, offLine, oneskorene alebo aj opakovane. Ak sa niekomu nepodarí odoslať dáta načas, vďaka tomu, že FisBox vkladá do tvorených dát overiteľnú časovú pečiatku, bude jasné, či dáta nenahral úmyselne alebo pri odosielaní zlyhala technika. FisBox sekvenčne ukladá všetky tvorené doklady, bez ohľadu na typ dokladu, jeho ekonomickú a funkčnú validitu. Celkový finančný obrat eviduje osobitne pre kladne a osobitne pre záporne účtované položky. Detailnejší popis filozofie je tu.

Pre automatizované spracovanie účtovnej agendy ale aj automatizovaný systém účtovnej kontroly je výhodou to, že filozofia FisBox umožňuje automatické nahrávanie a prenos pokladničných hotovostných dokladov aj fakturovaných bezhotovostných dokladov. Tu je možné už pri príjme dát kontrolovať elektronický podpis uvedený na dokladoch, vykonávať krížovú a
logickú kontrolu získaných dát. Logická kontrola vstupných dát je nový kontrolný prvok. V systéme "krížovej kontroly" sa párujú doklady na základe IČDPH, dátumu, hodnoty a čísla faktúry. Tieto ale nemajú jednoznačne určený spôsob tvorby, čo robí situáciu neprehľadnou. To isté číslo faktúry sa môže vyskytnúť viackrát v tom istom zdaňovacom období. V systéme FisBox číslo dokladu sekvenčne prideľuje systém a používateľ ho nemôže ovplyvniť. Takýto záznam má preto väčšiu výpovednú hodnotu. V prípade OffLine nahrávania dát cez FisBox, tie isté dáta poskytujú súčasne viac informácií. Sprehladňujú dodatočné opravy dokladov, ich časový sled a majú lepšie možnosti ako poukázať na podozrivé správanie sa firiem.

Ak legislatíva stanoví povinnosť používať v obchodnom styku medzi firmami len elektronicky podpísané doklady tvorené zariadením FisBox, získa tým podstatne reálnejší prehľad o pohybe tovaru a vykonávaných službách.
Skutočnosť, že sa v obchodnom styku nebudú používať žiadne iné ako elektronicky podpísané doklady tvorené systémom FisBox, bude mať výrazný vplyv na existenciu šedej ekonomiky. O každom pohybe tovaru alebo vykonanej službe, bude existovať jedinečný nemodifikovateľný záznam. Na základe ktorého, bude možné overiť všetky obchodné aktivity firmy. Povinnosť tvoriť a používať len elektronicky podpísané doklady tvorené systémom FisBox /myslí sa všetky fiskálne ale aj nefiskálne doklady/, vytvorí základ pre 'čistú ekonomiku'. V takejto ekonomike sa vytvárajú rovnaké obchodné a štartovacie podmienky pre všetky firmy. Minimalizuje sa priestor pre korupciu, podvodné alebo politicky ovplyvňované aktivity.

Je nad rozsah tejto analýzy detailne popisovať ako systém
logickej kontroly vstupných dát funguje. Z pohľadu daňovej analýzy a párovania dokladov je to významná skutočnosť, ktorú žiadne dávkové, jednorázové odosielanie dát z účtovných programov nenahradí. Projekt FisBox nahradí starú "kontrolu hrubou silou" za nenásilnú, transparentnú a inteligentnú cestu transparentnej kontroly. To všetko bez hrubého zásahu do práva na súkromie, bez dodatočných periodických nákladov a časových stresov pre firmy.

Externé podpisové autority nie sú pre podpisovanie účtovných dokladov vhodné

Existencia elektronicky podpísaných dokladov bez nezávislého externého, technicky oddeliteľného pamäťového úložiska, situáciu kontroly a dôveryhodnosti nerieši. Externé podpisové autority nemajú možnosť overiť logickú väzbu medzi dokladmi, ktoré elektronicky podpisujú. Účtovné doklady sú pre "externé podpisové autority" len "neurčité jednorazové dátové bloky". Nedokážu zistiť logickú a časovú väzbu medzi dokladmi. Táto je z účtovného a daňového hľadiska veľmi dôležitá. Externé podpisové autority objednávateľovi "podpíšu čokoľvek", pričom obsah dát, ich logickú a časovú väzbu vzniku neskúmajú. Externá podpisová spoločnosť podpíše dáta v čase, keď jej boli doručené, nie v čase, keď dáta vznikli. Spoločnosť môže podpísať súčasne niekoľko verzií toho istého dokladu a neporuší zákon.

Ako zabezpečiť vyššiu úroveň dôveryhodnosti

Musí existovať "finálne úložisko účtovných dokladov", v ktorom sa dáta priamo tvoria. Sú časovo, finančne aj logicky previazané. Až takéto médium je možné považovať za účtovne a daňovo dôveryhodné. Presne takýmto médiom je FisBox. Tvorené doklady majú lineárnu, logickú, finančnú a časovú väzbu. FisBox umožňuje s dokladmi aktívne pracovať a analyzovať ich počas prevádzky ale aj dodatočne, v čase, keď už je pamäťové médium uzatvorené.

Analýzou logických väzieb dát rôznych firiem Finančná správa automaticky získa informácie o činnosti ostaných firiem aj bez toho, aby všetky zariadenia používateľov pravidelne načítavala alebo aby všetci používatelia museli povinne, pravidelne odosielať svoje dáta do centrály. FisBox je ideálnym spojením pamäte, času, matematiky, logickej a finančnej väzby. Táto skutočnosť mení spôsob ekonomického myslenia, spôsob kontroly, spôsob účtovania a môže mať vplyv na vývoj ekonomiky.

Všetko môže fungovať bez papierov, s vyššou rýchlosťou a nižším počtom chýb

Ekologickosť projektu FisBox je potrebné doplniť o analýzu "náhrady účtovníčok za softvérové roboty". Problematika je veľmi citlivá a dotýka sa tisícok osôb. Práve tu je príležitosť Slovenska, vďaka autorským právam, chopiť sa prvej šance a skúseností z funkčnej praxe zariadení FisBox.

Bola by nesmierna škoda, aby nám "niekto ukradol" autorské práva a prvenstvo v danej oblasti.


Ing. Štefan Genšor


Automatická učtáreň #1,
Elektronický podpis #2,
Časová pečiatka #3,
Shared FisBox #4,
e-invoicing A #5,
e-invoicing B #6,

Autorské práva
-©-


Súvisiace články:

Papierové tlačiarne skončia - A
Papierové tlačiarne skončia - B

Voľba správneho fontu...,


-


 Info: www.FisBox.eu info@FisBox.eu