FisBox / Fiscal memory / Fiscal printer


Virtuálne pokladnice

15.10.2014

Virtuálnou registračnou pokladnicou v zmysle novely zákona sa rozumie prostredie zriadené Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky na jeho webovom sídle komunikujúce prostredníctvom koncového zariadenia. Koncovým zariadením má byť počítač a tlačiareň.

Virtuálna pokladnica bude bezplatne prístupná on-line podnikateľom a bude fungovať na zariadeniach schopných pripojenia na internet. Zákon nerieši, či to bude tlačiareň formátu A4 alebo tlačiareň bločkov. Zákon sa nezaoberá tým, či na tej istej tlačiarni bude možné tlačiť aj z iných aplikácií. V súčasnosti /10-2014/ nie je známy ani rozsah povolených činností OnLine virtuálnej pokladnice v prípade výpadku spojenia.

Pri virtuálnej pokladnici je
mimo technickej kontrolovateľnosti napríklad aj to, koľko neoznačených kópií dokladov používateľ virtuálnej pokladnice vytlačí. Ak si používateľ nastaví v tlačiarni "Počet kópií = 3", z každého dokladu sa mu automaticky vytlačia 3 "originálne kópie". Všetky sú vizuálne daňovo akceptovateľné doklady. Ak si používateľ nastaví v PC "Povoliť združovanie tlačiarní do súbora", bude môcť vytlačiť takýchto kópií "nekonečne veľa" aj dodatočne. Tieto môžu byť následne zneužívané a "predávané ako tovar". S týmto problémom musia tvorcovia virtuálnej pokladnice počítať. Jedno riešenie sme v minulosti navrhovali, detaily sú tu. Za lepšie riešenie považujeme prechod na automatickú učtáreň #1.

Klasická pokladnica má okrem uvedenia identifikácie používateľa presne definovanú adresu prevádzky, kde sa používa. Virtuálna pokladnica môže byť nahlásená na konkrétnu prevádzku ale nie je možné zabrániť zmene polohy. Tá istá virtuálna pokladnica dokáže v priebehu pár sekúnd urobiť bloček v Bratislave ale aj v Košiciach. Ak sa systému virtuálnych a klasických pokladníc nezadefinujú rovnaké pravidlá používania, vo výraznej nevýhode budú používatelia klasických pokladníc. Je potrebné definovať také pravidlá používania virtuálnych pokladníc, ktoré sú aj v reálnej praxi technicky kontrolovateľné.

Virtuálna pokladnica a Kontrólny výkaz DPH využívajúce cloudové prostriedky zriadené výhradne na serveroch FS majú nasledovné riziká:

- vytvárajú prostredie, ktoré je veľmi ľahko dátovo manipulovateľné,
- umožňuje selektovať subjekty, určené pre kontrolu a stíhanie, častokrát politicky riadené,
- umožňuje "totálnu likvidáciu" nežiadúcich dát v prípade odhalenia podvodov,
- neposkytujú možnosť nezávislej kontroly a nezávislého porovnávania dát,
atď.


27.10.2014 FisBox je hotová a praxou odskúšaná virtuálna pokladnica s vyššou mierou zabezpečenia a ochrany pred zneužitím.
FisBox na rozdiel od virtuálnej pokladnice, ktorú definuje novela zákona, v praxi nemá žiadne limity v počte vystavených dokladov. Tvorené doklady sú elektronicky podpísané a časovo synchronizované. FisBox je technicky pripravený tvoriť aj 2000 dokladov denne. Je jednoduchším a lacnejším riešením ako navrhované "OnLine virtuálne pokladnice s trvalým spojením". Pritom poskytuje vyšší komfort, viac funkcionalít, okamžitú odozvu, spoľahlivosť v extrémnych podmienkach a nepotrebuje byť trvale OnLine.

Štatistika obsadenia pamäte FisBox po 1000 denných uzávierkach - TU.

Vývojová sada virtuálnej registračnej pokladnice FisBox - detaily tu.


FisBox v režime virtuálnej pokladnice
nemusí byť trvale OnLine a poskytuje širší rozsah funkcionalít. Elegantne definuje a rieši základy pre bezpapierové (#1), automatizované účtovníctva (#2). Overovanie pravosti dokladov tvorených zariadením FisBox je možné bez internetového spojenia každým iným zariadením FisBox. Overovať doklady je možné aj OnLine, sprístupnením modulu FisBox na ľubovoľnom web serveri. Overiť je možné doklady, ktoré vznikli pred rokmi, ale aj tie, ktoré ešte len budú v budúcnosti vytvorené. FisBox má tieto funkcionality od svojho vzniku v roku 2010.

Každý modul FisBox je tvorcom elektronicky podpísaných dokladov a zároveň aj zariadením na overovanie dokladov z iných zariadení FisBox. Používatelia zariadení FisBox majú možnosť overovať doklady aj bez onLine pripojenia. Overiť doklad môžu aj v teréne bez signálu. Za overenie nemusia nič platiť a nevznikajú im žiadne náklady spojené s prenosom dát alebo udržiavaním spojenia. Funkcie sú implementované v komunikačnom protokole FisBox, v príkaze F?. Pokračovanie článku tu....

V prípade použitia zariadení FisBox ako virtuálnych pokladníc,
odpadá limit definovaný zákonom, 1 virtuálna pokladnica na 1 firmu. Vzhľadom na nízku cenu USB-FisBox virtuálnej pokladnice si každá firma môže dokúpiť ľubovoľný počet USB-FisBox virtuálnych pokladníc. Tieto môžu byť pripojené ku každému PC vo firme ale aj v mobilných prevádzkach.

FisBox, ako novinku, prináša automatizáciu účtovného procesu. "Kompilácia" prijatých a odoslaných, elektronicky podpísaných dokladov FisBox, umožní zbaviť sa papierovania v účtovníctvach. Zároveň odbúra väčšinu účtovných činností, ktoré sa robili pracne a ručne. Toto môže priniesť spoločnosti obrovské úspory.
Detaily: automatická učtáreň #1

Virtuána pokladnica /VP/ zriadená v cloudovom prostredí FS tvorí doklady tak, ako je zobrazené v úvodnom obrazku: Zoom - logická schéma. V prípade VP zriadenej na FS, je náš FisBox nahradený serverovou aplikáciou. FisBox vytvorí, elektronicky podpíše a vytlačí doklad po prijatí účtovných riadkov spravidla do 1 sekundy. Za aký čas to urobí VP, sa dozvieme zrejme už čoskoro.

FisBox umožňuje okamžite po vytvorení načítať doklad do PC bez grafického symbola MF. VP na rozdiel od FisBox-u, umožňuje načítať doklad kompletný aj so symbolom MF. Aké sú pravidlá, čo môže používateľ s takýmto dokladom /dátovým blokom/ robiť? Pravidlá zatiaľ nikto nestanovil...

Zákon 289/2008 nerozlišuje typ pokladnice, definuje rovnaké pravidlá pre klasické aj virtuálne pokladnice. Pre používateľov klasických aj VP musia platiť rovnaké technické podmienky, zákon je len jeden. Toto jednoznačne smeruje vývoj ku účtovnej automatike:
Detaily: automatická učtáreň #1

FisBox je virtuálnou pokladnicou so všetkými prvkami ochrany, logická schéma je tu..

- pri hromadnom nasadení môže byť cena "USB FisBox virtuálnej pokladnice" 20 Eur,
- FS si môže nechať vyrobiť 100 0000 kusov zariadení USB-FisBox-virtuálna-pokladnica, tieto rozdať používateľom, pričom tieto individuálne evidovať podľa SN a DKP,
- stanoviť periódu pre povinné dávkové odosielanie uložených dát z pamätí FisBox do centrály FS, /v takomto prípade postačuje emailom napr. raz za mesiac alebo štvrťrok/
- dáta sú overiteľné aj bez dodatočných zabezpečení prenosu (SSL,TLS), vždy je možnosť každé jedno zariadenie fyzicky vyhľadať a skontrolovať priamo u používateľa,
- dáta je možné načítavať a odosielať aj opakovane, originálne dáta zostávajú uložené v monolyticky zaliatom prostredí dosky FisBox a nie je môžné modifikovať ich,
- FisBox tvorí a bezpečne archivuje všetky doklady ako jedinečné a neopakovateľné,
- FisBox má vlastné hodiny reálneho času, dáta nie je možné vytvárať mimo časovú os,
- všetky uložené doklady sú okamžite načítateľné aj bez vyhľadávania v pamäti,
- zariadenie je oddeliteľné od cloudových a sieťových systémov, čo zjednodušuje kontrolu,
- hromadná výroba zariadení USB-FisBox vyrieši problematiku virtuálnych pokladníc ale aj problematiku nezodpovedných výrobcov, ktorí majú v pokladniciach zadné dvierka,
-
FisBox vnáša do systému tvorby a evidencie ekonomických dokumentov, fakturačných, hotovostných aj ostatných s vplyvom na dane, linearitu, logický systém, časovú synchronizáciu, poriadok, prehľadnosť, okamžitú vyhľadateľnosť a overiteľnosť dokladov,

- v praxi už 3 roky reálne funguje viac ako 1000 zariadení FisBox - virtuálnych registračných pokladníc uzatvorených v hardware fiskálnej tlačiarne,
- v týchto fungujúcich zariadeniach je možné so spätnou platnosťou overiť funkcionalitu systému a načítať milióny existujúcich dokladov, vzor: FisBox po
1000 denných uzv.
- v existujúcich zariadeniach FisBox je možné overiť všetky predtým vytvorené doklady, zachovanie časovej osi, neporušenosť dát dokladov, ich logickú väzbu a elektronický podpis,

Výhody hromadného nasadenia zariadení FisBox ako virtuálnej registračnej pokladnice:

- jednotný interface pre hardwérove pokladnice, inštalácia FisBox vo fiskálnych tlačiarňach, klasických aj prenosných registračných pokladniciach, aj pre virtuálne pokladničné systémy /USB FisBox modul/,
FisBox - duálny prístup, logická schéma.
- tvorené dáta umožňujú automatizovanú výmenu, kontrolu a spracovanie dát medzi firmami aj medzi FS,
- nie je potrebné budovať virtuálnu pokladničnú sieť, softwérové a hardwérové prostredie pre virtuálne pokladnice, každé "USB FisBox pamäťové médium" už virtuálnou registračnou pokladnicou je,
- nie je potrebné riešiť problémy spojené so "stratou online spojenia", čo predpokladám
bude majoritný problém virtuálnych a online pokladníc, /predpokladám, že vývoj software virtuálnej pokladnice bude rádovo v mil. Eur a údržba bude vytvárať periodické náklady /
- nízke prevádzkové náklady a náklady na údržbu, odpadá údržba a prevádzka virtuálnych serverov ERP,
- nie je potrebné pokladnice dopĺňať o komunikačné GSM alebo LAN moduly,
- virtuálne reg. pokladnice môžu obsahovať v USB prevedení zákaznícky displej ovládaný priamo zariadením FisBox bez možnosti zobrazovať na displeji dáta mimo systém,
- zaniká obmedzenie pre virtuálne pokladnice na 300 dokladov mesačne,
- zaniká limit počtu "1 virtuálna pokladnica pre firmu", pri cene 20 EUR si firma môže dodatočne dokúpiť a registrovať aj viac USB-FisBox pokladníc, podmienkou je povinné odoslanie dát centrále FS a partnerom z každej inicializovanej virtuálnej pokladnice,
- zaniká povinnosť archivovať doklady v papierovej forme,
detaily sú uvedené tu.
atď.


Ing. Štefan Genšor
-

 Info: www.FisBox.eu info@FisBox.eu