FisBox / Fiscal memory / Fiscal printer


VRP - FS

05.03.2015 / + priebežná aktializácia /

Analýza prostredia VRP zriadenej na serveri FS
- pohľad programátora na Virtuálnu registračnú pokladnicu (EET)

VRP-FS a plánované EET v CZ prináša firmám do života len "nutné zlo" vo forme neužitočnej byrokracie a zvyšovania prevádzkových nákladov. Používateľom neprináša žiadnu inováciu. Neprináša nič, čo by znížilo administratívnu činnosť firiem a odbúralo "papierovanie" vo firmách. Neobsahuje nič, čo by prinieslo automatizáciu účtovných procesov vo forme komunikácie medzi firmami a FS. Preto niet divu, že takýto produkt sa nepoužíva a je nežiadúci.

Terajšie, OnLine prostredie VRP-FS (aj budúce EET - CZ ) funguje, len ak sú koncové zariadenia používateľov pripojené na centrálu. FisBox
je zariadením, ktoré dokáže oveľa viac ako tieto OnLine systémy. Nemusí byť OnLine, poskytuje oveľa viac funkcionalít a podnikateľské prostredie výrazne zlepšuje.

Vzhľadom na nízku cenu pamäte FisBox /cca 20 EUR/ môže správca dane podnikateľom pamäte rozdať bezplatne a každé zariadenie individuálne evidovať. Podnikateľ môže mať takýchto zariadení niekoľko a používať ľubovoľné z nich. Nie sú potrebné centrálne servery, ich údržba ani aktualizácie. Firmám nebudú vznikať periodické náklady na údržbu ani dátovými prenosmi.

Vytvorené dáta dokladov stačí preniesť v dávke napríklad raz za 14 dní. Dáta je možné pri prerušení prenosu alebo nesplnení si povinnosti včas, preniesť aj opakovane. Zariadenie je plne funkčné bez pripojenia na internet. FisBox netvorí používateľom žiadne periodické ani dodatočné náklady. Automatizáciou účtovného procesu výrazne znižuje prevádzkové náklady na účtovníctva a umožňuje prechod na bezpapierové účtovné agendy.

Kontrólne výkazy DPH majú aj po roku obrovskú mieru chybovosti. Je predpoklad, že nikdy nebudú bez logických a syntaktických chýb. Toto znemožňuje ich plnohodnotné využitie. Prakticky z každá firma je automaticky pokutovateľná ihneď po každom podaní výkazu k DPH. To, že pokuty sú dávané len výnimočne je len dobrou vôľou FS. Ak sa niektorá firma "FS prestane páčiť", môžu ju "upokutovať do stratena". Chyby vo výkazoch spôsobuje sytém tvorby účtovných dokladov. Nesprávna analýza a definícia problematiky. Výkazy tvoria ľudia, prepisujú do databázy dáta z daňových dokladov. Ich chybovosť je vysoká, chýba automatizácia prideľovania poradového čísla dokumentom, ich jednoznačná identifikácia a časová synchronizácia dokladov. Aj tu by väčšinu problémov vyriešil FisBox. Ten sa nemýli, aj nesprávne prijatým dátam od používateľa, dodá správny formát, správnu a jedinečnú identifikáciu, časovú pečiatku a elektronický podpis. Automatizovaný prenos a následné spracovanie dát používateľmi aj daňovou autoritou by už riešilo len logické súvislosti medzi dátami, nie chybovosť dát samotných.

V pamäti FisBox sa ukladajú kompletné, detailné dáta o predaji, prenášať sa môžu v úplnej alebo skrátenej forme. Rozhodnutie je na používateľovi alebo na správcovi dane. FisBox ukladá dáta v lokálnom zabezpečenom pamäťovom médiu a tak nedochádza ku hromadnému zberu dát v centrále. Odosielanie dát môže byť v dávke, v skrátenej alebo na požiadanie v úplnej forme.

Deatily TU. VRP-FS a EET tvorí používateľom periodické náklady aj keď sa nepoužíva a
firme nič pozitívne neprináša. VRP-FS (aj EET v CZ) umožňuje nekontrolovane rozmnožovať vystavené doklady použitím obyčajnej kopírky. Takto je možné viacnásobné uplatnenie toho istého dokladu v nákladoch firiem ale aj na odpočet DPH.

VRP FS aj EET nemali nikdy vzniknúť, bude veľký problém sa týchto zariadení zbaviť. Tieto virtuálne OnLine systémy totiž nemajú možnosť globálneho prechodu na automatizované spracovanie dát účtovnej agendy firiem. Nie je možné "skladovať elektornicky podpísané doklady na serveroch tretej strany". V takomto prípade nie je zabezpečená zákonom definovaná neporušiteľnosť obsahu dokumentov. VRP FS aj EET chýba dôveryhodné úložisko dát s jednorazovým zápisom.

Existujú technické prostriedky bez OnLine pripojenia, ktoré problematiku účtovnej evidencie automatizujú a zjednodušujú.
VRP-FS aj EET-CZ je strata času a financií. Je to len prechodná fáza, ktorá rieši problematiku skresľovania účtovnej evidencie len okrajovo. Riešenie VRP-FS na SK ale aj plánované EET v CZ je neefektívne. Je to byrokratické, nedomyslené riešene bez pozitívneho efektu na podnikateľské prostredie.

VRP FS aj EET sú prostriedky, ktoré situáciu v skresľovaní účtovnej evidencii len mierne modifikujú. Firmy sa viac sústredia na obchodovanie s neadresnými, zjednodušenými účtovnými dokladmi. Limity v maximálnom odpočte DPH zo zjednodušených daňových dokladov /bločkov/, nič neriešia. Narastie počet firiem, ktoré si budú optimalizovať odpočtové limity medzi sebou alebo narastie počet "neplátcov DPH".

Vážnym systémovým nedostatkom ochrany pred daňovými únikmi je "zdieľanie daňových dokladov na úrovni firiem vedúcich účtovnú agendu". Nikto nekontroluje to, či jeden bloček z pokladne nie je zaúčtovaný vo viacerých firmách. Je štatisticky málo pravdepodobné, aby v tom istom čase prebiehala kontrola dvoch firiem, ktorým vedie účtovníctvo tá istá firma. Z praxe sú mi známe prípady, kedy ten istý pokladničný bloček na nákup notebooku, figuroval v nákladoch 5 firiem. Presne toto sa bude diať s dokladmi tvorenými v EET a VRP FS. VRP FS dokonca situáciu zdieľania toho istého dokladu zjednodušuje, na kopírke je možné vytvoriť "dokonalý originál dokladu" pre desiatky firiem.

Filozofia FisBox vylučuje zdieľanie toho istého dokladu viacerými firmami. Zároveň FisBox rieši ochranu pred dodatočným stornovaním pokladničného dokladu. V stornovanom doklade musí byť uvedená väzba na doklad, ktorého sa stornovanie dotýka. Toto je zabezpečené aj s ohľadom na dlhý časový úsek. Doklad, ktorý bol stornovaný, musí byť zdanený pôvodným príjemcom originálneho dokladu. Neadresné stornovanie nie je dovolené. FisBox eviduje globálny záporný kumulovaný obrat, ktorý odradí firmy od dodatočného, hromadného stornovania dokladov. Časová synchronizácia dokladov zasa nedovolí tvoriť doklady antidatovo.

OnLine systémy VRP FS a EET majú systémový problém aj v tom,
že sa môžu zdať pomalé aj v prípade, že servery FS budú rýchle. Používateľovi VRP sa bude javiť reakcia sreverov veľmi pomalá a prestane vydávať daňové doklady "z dôvodu nefunkčnosti" aplikácie VRP. Skutočný problém nebude na strane serverov FS ale limit v množstve prenesených dát mobilného spojenia. Pri prekročení množstva predplatených dát /napr. 500 MB mesačne/ sa totiž výrazne znižuje rýchlosť prenosu dát. Používateľ bude pomalú reakciu VRP prisudzovať preťaženiu serverov FS.

Údržba OnLine systému tvorí štátu periodické, neproduktívne straty. Tieto sú potrebné na prevádzku a údržbu OnLine serverov ale aj software. OnLine systém nielenže nič podstatné nerieši, ale ešte aj produkuje periodickú stratu. Nemuselo to byť, ak by sa ešte pred spustním systému urobila dôsledná analýza problematiky.

Používateľia "účtovnej pamäte" FisBox nemajú ďaľšie udržiavacie náklady. FisBox je otvorený systém pre bezpečný zber účtovných a daňovo závislých dát rôzneho chrakateru. Umožňuje firmám prispôsobiť účtovný systém vlastným potrebám. Zachováva dátovú kompatabilitu pre automatizované spracovanie dát v bezpapierovej účtovnej agende. Z daňového hľadiska je FisBox plne a okamžite transparentný. Akékoľvek podozrenie je možné okamžite potvrdiť alebo vylúčiť priamym pripojením sa k zariadeniu. FisBox je oddeliteľný od ostatných zariadení a naďalej je plnohodnotne funkčný.

03.09.2014 Štatistika obsadenia pamäte FisBox po 1000 denných uzávierkach - TU.
10 000 dokladov uložených v pamäti FisBox zaberá toľko miesta, ako 3 digitálne fotografie.

Schéma tvorby daňových dokladov použitím zdieľaného prístupu k zariadeniu FisBox.
Detailnejší popis filozofie tvorby finančných a evidenčných dokladov: Shared FisBox.
FisBox - Virtual cash register - USB device / USB 5V powered.
Schéma obsluhy dvoch riadiacich aplikácií jedným modulom FisBox.
Detailnejší popis činnosti zariadenia FisBox v klasických a prenosných pokladniciach.

15.05.2014 Vývojová sada FisBox pre automatizované spracovanie účtovnej agendy a účtovníctvo bez tlačených, papierových dokumentov. Detaily tu.

FisBox:
Je elektronické zariadenie určené pre dôveryhodný zber účtovných, daňovo a ekonomicky závislých dát. Je plnohodnotne funkčný a dokonale bezpečný bez OnLine režimu. Plní fukncie Virtuálnej pokladnice aj EET (elektronickej evidencie tržieb), pritom nemusí byť OnLine. Je výrazne lacnejší, rýchlejší, spoľahlivejší, bez viazanosti na súvisiace periodické dátové služby a bez prevádzkových nákladov v čase keď sa nepoužíva. Je inovatívny a ekologický. Zjednodušuje podnikanie, odbúrava papierovú formu ekonomických dokumentov a umožňuje automatizáciu účtovných procesov.

Prijaté dáta digitálne spracováva, komprimuje, kóduje a dáta počas ukladania 'rozmetie' po pamäťovom médiu tak, aby bola znemožnená ich dodatočná modifikácia. Prichádzajúce dáta z nadradenej, ekonomicky orientovanej aplikácie analyzuje, ukladá v pamäťovom médiu tak, že tvorí logicky zviazané účtovné doklady. Charakteristickou vlastnosťou všetkých vytvorených a uložených dokladov je to, že sú lineárne indexované a digitálne podpísané. Vďaka tomu, že FisBox má vlastné hodiny reálneho času, doklady obsahujú časovú pečiatku, ktorá reprezentuje obdobie ich vzniku. Všetky doklady sú overiteľné na logickej, časovej aj dátovej úrovni, nezávisle na vystavovateľovi. Pamäťové médium je mechanicky zaliate, k uloženým dátam nie je možné pristupovať iným spôsobom ako cez výrobcom definované komunikačné rozhranie.

Zariadenie
FisBox vzniklo a bolo prvý krát certifikované v roku 2010, odvtedy už fungujúce zariadenia vytvorili milióny daňových dokladov. K projektu a definovanej filozofii vlastníme
autorské práva -©- , ostatným firmám ponúkame možnosť pripojiť sa k projektu ako výrobca vlastného hardware alebo ako tvorca nadradenej ekonomickej aplikácie. Cieľom spolupráce je plnohodnotné prevádzkovanie automatického spracovania účtovnej agendy, a zánik účtovných dokumentov v papierovej forme. Komunikačný protokol FisBox je tu.

Systém automatizovaného spracovania účtovnej agendy predpokladá, že všetky fiskálne tlačiarne, registračné pokladnice a fakturačné systémy budú tvoriť všetky doklady s využitím modulov FisBox. Len vtedy môže plnohodnotne fungovať elektronická výmena dát medzi zariadeniami rôznych výrobcov a rôznej konštrukcie.

FisBox je programátorsky plne otvorený systém, dáva rovnakú šancu všetkým programátorom a všetkým operačným systémom. Každý programátor má rovnakú šancu ukázať to, ako dokáže vyladiť konkrétnu ekonomickú alebo obchodnú aplikáciu. Programátor môže riešiť čiste softwérovo orientovanú aplikáciu s voľne prístupným komunikačným protokolom. Problematika účtovných dokladov sa zúži na analýzu a spracovanie textových blokov, ktoré tvorí a archivuje FisBox. Výrobne orientované spoločnosti môžu v spojení s modulom FisBox vyriešiť aj technicky špecifické zariadenia. Napríklad samoobslužné predajné alebo parkovacie automaty, WebShopy a mobilné aplikácie pre remeselníkov tak, aby mohli vystavovať daňové doklady vo svojich mobilných telefónoch či tabletoch aj bez tlačiarne priamo u zákaznika. Pritom zostane zachovaná dátová kompatibilita vytvorených dokladov medzi rôznymi výrobcami. Vytvorené dáta môžu byť postúpené automatizovaným systémom spracovania alebo klientom odoslané v elektronickom formáte.

FisBox je výnimočný tým, že tvorí homogénne, jedinečné a neopakovateľné doklady v OnLine aj OffLine režime. Nie je reálne možné technicky zabezpečiť stav, pri ktorom by mohli byť všetky zariadenia pre tvorbu účtovných dokladov trvale OnLine. Tvorba pokladničných a iných daňových dokladov nesmie byť viazaná výhradne na OnLine režim. Ak "linka čo len na chvíľu stratí spojenie", jedná sa už o OffLine režim.

Pokladničné systémy v dnešnej dobe musia automaticky riešiť
ekologickú stránku podnikania aj problematiku automatickej učtárne s využitím elektronického podpisu a časovej pečiatky. Inak majú malú šancu byť pozitívne prijaté zo strany podnikateľov.

Možné efektívnejšie, komplexnejšie a lacnejšie riešenia, ktoré sme definovali v roku 2009 a vlastníme k nim
autorské práva sú popísané tu:
Shared FisBox,
Automatická učtáreň,
Elektronický podpis,
Časová pečiatka,
e-invoicing A,
e-invoicing B,

Zdá sa, že "Pandorina skrinka" s používaním VRP ešte len ukáže svoje tajomstvá. VRP zriadená FS zlyhá, ak si používateľ nainštaluje
"Generic - Text Only Printer". (Text printer berte len ako ilustračný príklad, problém má veľa typov tlačiarní.) Používateľ VRP neporuší zákon, použije prostriedky definované zákonom a vytlačený doklad z VRP-FS nebude použiteľný. Zrejme nebude ani overiteľný a bude bez QR kódu.

Pozn: Pandorina skrinka pôvodne obsahovala len dobré dary, po otvorení sa však postrácali a preto na svete zostalo len zlo (okrem nádeje, ukrytej na samom dne skrinky).

Takto to spravidla dopadne, ak niekto urobí program za 2 mesiace a myslí si, že urobil dieru do sveta. Verejnosti sa VRP-FS samozrejme prezentuje ako "super dokonalý a bezpečný projekt". Riziká sa úmyselne zatajujú a mediálne sa o nich nehovorí. Úrady by namiesto propagandy mali reálne riešiť nedostatky filozofie VRP-FS, hľadať alternatívne, lacnejšie a účinnejšie riešenie. Priznať fakt, že VRP-FS a celkovo OnLine resp. cloudový sytém má fatálne technické a právne nedostatky.

Pozn. Cloudový sytém má svoje miesto na trhu, je ale potrebné analýzou pre danú činnosť definovať spoľahlivosť linky, rýchlosť odozvy a ochrany dát.
Viazať " ľudové masy " do OnLine režimu a podmieňovať ich činnosť trvalým a stabilným pripojením, je nezmysel. Štát musí v prípade pokladníc vytvoriť "minimálne prekážky v činnosti", každá prekážka pri vytvorení pokladničného dokladu je demotivujúca. Pužívateľ chce priznať dane, prekážkou len stráca trpezlivosť a viac sa "priznať dane OnLine radšej nebude pokúšať ".

Aktualizované 24.04.2015

FS dňa 24.04.2015 informovala, že 14 000 používateľov Virtuálnej pokladnice za 24 dní vydalo 100 000 dokladov. Jednoduchá matematika prezradí nasledovné detaily:
- bolo vydané v priemere 4200 bločkov denne, / vrátane sviatkov /
- len každý tretí používateľ VRP vydal každý deň jeden pokladničný doklad, ostatní nepracovali alebo doklady jednoducho nevydávali,

Štatistický pohľad z druhej strany:
/ pred zavedením VRP sa odhadovalo, že VRP-FS bude používať 40 000 používateľov, takej skupine totiž vznikla povinnosť používať pokladnice, predpokladajme, že len minimum povinných si kúpilo klasické pokladnice /

- na slovensku je približne 4700 taxikárov, ak by každý z nich odviezol za deň 5 klientov, už dávno by malo byť len taxikármi vo VRP vydané za 24 dní približne 500 000 dokladov,
- teraz si k tomu dopočítajte 1700 lekárov, /krát 24 dní
- 1000 právnikov, advokátov, notárov, /krát 24 dní
- tisícky /odhad hovorí 23 000/ firiem poskytujúce služby... /krát 24 dní

Kde sú tie státisíce pokladničných dokladov, ktoré za 24 dní už mali byť vo VRP vyhotovené? Ako fungujú povinné firmy, ako priznajú hotovostný príjem ak nemajú ani klasickú ani virtuálnu pokladnicu? Systém VRP podľa predstáv evidentne nefunguje.
Je predpoklad, že počet vytvorených dokladov vo VRP bude ešte klesať. Kontroly urobia "Bu Bu Bu", padne zopár pokút, následne niekoľko dokladov pribudne ale výrazné zmeny sa očakávať nedajú.

Pre toho, kto "vyrobil, bezplatne daroval a trvale udržiava v prevádzke virtuálne pokladnice" to musí byť poriadne sklamanie. "Dáš im to zadarmo, stanovíš povinnosť používať to pod hrozbou pokuty" a oni to aj tak majú "na háku". Pozn. bežný podnikateľ, nedotovaný štátom, by na to to zareagoval tak, že by vypol server a povedal "nech si robia čo chcú, ja to udržiavať pre pár jedincov nebudem..."

Z uvedeného vyplýva nasledovné:

Cloudovú virtuálnu pokladnicu zriadenú Finančnou správou SR ľudia nepoužívajú alebo používajú len minimálne. Mnohí sa dodnes k jej používaniu nezaregistrovali ani neprihlásili. Firmy, ktorým vznikla povinnosť používať pokladnice od 1.4.2015 /lekári, právnici, notári, niektoré služby, taxikári... / virtuálnu pokladnicu nepoužívajú. Činnosť firiem je realizovaná bez vystavovania dokladov o príjme hotovosti a teda bez účtovnej evidencie z ktorej by mala byť odvedená daň. Problém je väčší o to, že tieto firmy ani v prípade, že by dodatočne chceli priznať takýto "príjem bez dokladu", toto nebudú môcť urobiť, pretože by im automaticky hrozila pokuta za nepoužívanie pokladnice.

Problém vidím v komplikovanosti jej používania a v tom, že Virtuálna pokladnica FS používateľom nič pozitívne neprináša. V praxi zapríčiňuje:

- vysoké prevádzkové náklady, / náklady na tlač, toner, papier, datové prenosy... /
- je pomalá a nepraktická, / odozvy servera sú pomalé, problémy s prihlásením, pomalá tlač na atramentových a laserových tlačiarňach zdržuje pri práci... /
- je amatérsky naprogramovaná, tvorila ju zrejme skupina programátorov, ktorá v segmete pokladníc nemá žiadne skúsenosti, / je možné, že sa jedná o "dohodený kšeft" konkrétnej firme pre generovanie trvalého zisku /
- má komplikované a nepraktické ovládanie,

Aktualizované 12.04.2015

10. 04. 2015: Finančná správa zverejnila nasledovný článok....

"Pokladničný doklad vystavený na dve miliardy, sto či štyri miliónov eur. Aj takéto prípady zaznamenala finančná správa po necelých dvoch týždnoch od začiatku prevádzky VRP. Tieto omyly vznikli zadaním čísla uhrádzanej faktúry do políčka určeného pre vypísanie sumy úhrady. Dotyční užívatelia si však svoju chybu po pár dnoch uvedomili a spomínané pokladničné doklady stornovali. Ďalšia úhrada faktúry na sumu 22 320 eur však ešte stornovaná nebola. "

Celý publikovaný článok je tu.

Z uvedeného článku, okrem dobre myslených a užitočných informácií, vyplývajú tieto fakty:
- program VRP-FS robil neskúsený programátor, dobre urobený program musí pri pokuse vytvoriť doklad s takými nezmyselnými hodnotami minimálne upozorniť používateľa alebo ho pozastaviť pred ukončením dokladu,
- niekto z FS neoprávnene pozoruje správanie sa používateľov, zneužíva prístup k tvoreným, finančne orientovaný dátam,
- niekto z FS zneužíva získané dáta, bez súhlasu používateľa informuje verejnosť a médiá o účtovaných hodnotách, počte prístupov, atď.
- VRP-FS musí byť upgradovaná a chyby musia byť opravené, FS musí reklamovať zakúpený produkt,
- VRP-FS nie je logicky ani právne pripravená pre prípad, že používateľ úmyselne zablokuje prístup k tvorbe dokladov chybým zadaním hesla, dokázať úmysel je ťažké,
- používateľ VRP-FS, ktorý vytvoril 22-tisícový doklad pravdepodobne o tom ani nevie, svoj podiel na tom má aj fakt, že VRP-FS "nepozná denné uzávierky", toto bolo prezentované ako výhoda VRP-FS, v skutočnosti je to fatálny omyl, logicky nasledujúce denné uzávierky sú nevyhnutné, pokladničný systém bez nich je "atrapou pokladnice",
- " intervalové uzávierky VRP " nemajú elektronický podpis a logickú väzbu, používatelia VRP si ich môžu "kreatívne vyrábať ", následne z nich odvádzať dane a odvody,
- VRP-FS neprešla dôslednou kontrolou a certifikačným procesom, ktorý by takéto chyby a riziká odhalil pred tým, ako takéto chyby vznikli na strane používateľov,
- takýchto a podobných chýb vo VRP-FS môžu byť ešte desiatky,
- VRP-FS vie tlačiť len na presne definované formáty papiera: A4, A5, A6, nie je známe, či tlačiarne bločkov /napr. tepelné/ budú vyhovovať formátu a zvládnu tlač potrebnej grafiky,

Aktualizované 06.03.2015

Reálna pokladnica, ktorá by bola parametrami a činnosťou podobná pokladnici VRP-FS, by
NIKDY NEDOSTALA CERTIFIKÁT. Nemohla by byť uvedená na trh a nemohli by ju používatelia používať. Aj napriek známym rizikám sa projekt VRP chystá na spustenie 1.4.2015.

Pozn. Predpokladám, že OnLine VRP-FS nebola analyzovaná z hľadiska rizík hromadného výpadku internetu spôsobeného živelnou pohromou, hackerskými útokmi, sabotážou alebo inou nepredvídanou udalosťou. Nemalo by sa to zanedbávať, aj keď to znie absurdne, používatelia musia vedieť ako majú "potom" pri priznávaní príjmov postupovať. Štát musí mať pripravené prostredie pre kontionálnu činnosť firiem. Ak "padne internet v BA", v Košiciach predsa všetko funguje normálne.

Riešenie problematiky vedenia účtovnej agendy firiem, klasických pokladníc, virtuálnej pokladnice FS, automatizácie týchto procesov vidíme tu: všetci a všetky doklady len v elektronickej podobe, viac tu. Následne dávkovo, v stanovenej periode, odosielať vytvorené dáta obchodným partnerom a Finančnej správe na automatické spracovanie.

Zaujímavé je napríklad aj to, prečo VRP ako výrobok tvorený pod "taktovkou finančnej správy a MFSR", nemá globálne poradové číslo vytvoreného dokladu. Takto úmyselne znemožnili triviálnu kontrolu zo strany zákazníkov, či dotyčná prevádzka aspoň ako tak vytvára pokladničné doklady. Zákazník, ktorý bol v prevádzke v pondelok, by mohol odhadnúť, koľko dokladov v pokladnici pribudlo do stredy. Na potrebu logickej väzby medzi tvorenými účtovnými dokladmi už roky upozorňujem. FS aj keď má možnosť takýto prvok do dokladov VRP vložiť, úmyselne to neurobí.
Zahmlievanie účtovnej evidencie takto priamo podporuje.

Internetom budú putovať medzi používateľmi tisícky *.PRN súborov s originálmi bločkov z VRP. Najhodnotnejšie budú tie v hodnote nad 100 EUR. 800 eurové bločky na "služby všeobecne použiteľného charakteru" pôjdu na dračku.
VRP sa stanú skutočnými tlačiarňami reálnych peňazí.

Skresľovanie účtovnej evidencie firiem "rozmnožovaním pokladničných dokladov", je z pohľadu možného spôsobovania ekonomických škôd
oveľa nebezpečnejšie ako manipulácia s registračnou pokladnicou. Ak používateľ alebo servisné stredisko manipuluje s pokladnicou, je tento jav ľahšie zistiteľný a preukázateľný ako to, či jeden pokladničný doklad má v nákladoch 50 rôznych firiem.

Do manipulácie s pokladnicou je vždy zapojená skupina subjektov, najčastejšie celý reťazec: výrobca pokladnice, servisné stredisko, výrobca riadiaceho programu a používateľ. Rozmnožovať pokladničné doklady je jednoduché a môže to vykonávať jedna osoba. V prípade dokladov z VRP na to bude stačiť obyčajná kopírka alebo skener. Identifikovať to, ktorý z dokladov je naozaj originál, je práca pre foréznych analytikov. Bežný daňový kontrolór je prakticky bez šance.

Je taktiež možný stav, kedy doklad rozmnoží prijímateľ dokladu bez toho, aby o tom jeho tvorca vedel. Pokladničné doklady za účelom zisku budú rozmnožovať účtovnícke firmy, ktoré majú ku dokladom neohraničený prístup. Rozsah škôd môže byť skutočne veľký. Zadávateľ projektu VRP by mal analyzovať situáciu a zvážiť, či napáchané škody, nebudú väčšie ako prínos z VRP. Škody totiž budú vznikať nielen vo firmách, ktorým povinnosť používať VRP vznikla, ale aj na strane tých, ktorí klasické pokladnice používajú už roky. Títo si budú tvoriť náklady a nárok na odpočet DPH z dokladov, ktoré im nepatria.

FS pripravila aplikáciu „Over doklad“ stačí nasnímať QR kód z dokladu a na "displeji mobilného zariadenia /resp. na webe/ sa zobrazí bloček v elektronickej podobe. Užívateľ si tak môže porovnať, či sú na vytlačenom doklade rovnaké údaje ako na elektronickom." Používateľ ale nemá žiadnu možnosť overiť to, či dodatočne jeho doklad nebol stornovaný. Systém overovania dokladov je síce efektný ale doklady nemajú logickú previzanosť. Ochranu pred
dodatočným stornovaním dokladov nie je možné cez VRP-FS efektívne vyriešiť. Takéto funkcie ochrany sú riešiteľné len cez účtovnú automatiku s OffLine prenosom všetkých tvorených dokladov v plnom znení medzi firmami a centrálou FS.

Nejasné zostáva to, kto ponesie zodpovednosť za škody spôsobené tým, že používateľ VRP-FS bude presmerovaný vírusom na simulované prostredie VRP. Je len otázkou času, kedy takéto prostredie niekto vyrobí a rozošle link nič netušiacim používateľom. Používateľ môže mesiace tvoriť pokladničné doklady vo falošnom prostredí a nebude tušiť, že tvorba aj overovanie dokladov je len simulované.

Predpokladám, že VRP-FS môže byť "upgradovaná" v priebehu najbližšieho roka aj 20 krát. Používatelia stratia prehľad o tom, či sú v upgradnutom alebo v simulovanom prostredí. Ešte zaujímavejšia situácia nastane, ak algoritmust tvorby overovacieho kódu dokladov nemá dostatočnú entropiu a bude dochádzať ku "kríženiu dokladov". Štatisticky to je možné, s pribúdajúcim počtom dokladov sa bude pravdepodobnosť kolízie zvyšovať.

Zaviesť povinnosť nahrávať do Kontrolného výkazu DPH aj pokladničné bločky, by bola neprimeraná záťaž pre fungovanie firiem. Proces musí byť automatizovaný tak ako sme to popisovali tu:

Schéma tvorby daňových dokladov použitím zdieľaného prístupu k zariadeniu FisBox.
Detailnejší popis filozofie tvorby finančných a evidenčných dokladov: Shared FisBox.
FisBox - Virtual cash register - USB device / USB 5V powered.
Schéma obsluhy dvoch riadiacich aplikácií jedným modulom FisBox.
Detailnejší popis činnosti zariadenia FisBox v klasických a prenosných pokladniciach.

Už v minulosti som upozorňoval na chybu certifikácie pokladníc v tom, že certifikačné úrady povolili používanie ihličkovch tlačiarní pre fiskálne tlačiarne. Tu si používatelia môžu dávať
"samoprepisnú rolku papiera", takto, v rozpore so zákonom 289/2008, sa im automaticky tvoria 2 "originály" pokladničných dokladov. Zákon to zakazuje. Dodnes na moje upozornenie kompetentní neodpovedali. Odhaliť takéto "rozmnožovanie dokladov" je veľmi ťažké. Myslieť si, že to neexistuje, je veľmi naivné. Používatelia ihličkových pokladničných fiskálnych tlačiarní ale aj používatelia VRP majú tovar navyše - bločky na predaj. Spoločnosť je bohužiaľ nastavená tak, že každý spôsob tvorby zisku, teda aj predaj pokladničných dokladov, je a bude využívaný.

Je divné, ža sa FS nepoučila z prípadov podobných tomu, keď si firma zo Žiliny sama vyrábala bločky za tisícky EUR na pohonné hmoty pre svoje kamióny. VRP takýmto firmám situáciu zjednoduší, vyrábať si "dokonalé" bločky bude oveľa jednoduchšie. Je naivné si myslieť, že sa "neoznačené kópie dokladov z VRP" nebudú zneužívať. Je hazardom s ekonomikou, spustiť takýto nedokončený projekt, ako v tejto fáze VRP je.

Túto analýzu VRP nepíšem preto, že sám som výrobcom fiskálnych zariadení, ale preto, že mám reálne obavy z toho, ako znova doplatia tí poctivejší podnikatelia, zamestnaci a občania, na chytrákov.

Prostredie VRP-FS:

VRP zriadená FS má v dokumentácii uvedené, "
názov tovaru/služby nie je možné zmeniť ", čo z programátorského pohľadu znamená, že VRP ukladá vytvorené doklady v relačnej databáze a nie ako "monolytické textové bloky". V praxi to znamená, že s pribúdajúcim časom a množstvom používateľov bude VRP čoraz pomalšia a relačné databázy budú exponenciálne rásť. Programátorský omyl, ktorý môže časom spôsobiť kolaps VRP.

Taktiež nepochopiteľným je prístup programátora resp. tvorcu zákona o VRP, ktorý určil, že kópia dokladu z VRP neobsahuje overovacie ID. Tým znemožnil dodatočné overenie dokladu, overiť je možné len originál dokladu. Bežne sa napríklad ku úhrade faktúry tlačí kópia dokladu, ktorá takto nebude overiteľná. Chybne definovaný princíp činnosti VRP v zákone, núti používateľov vytvárať si na kopírke "viacnásobne použiteľné" kópie dokladov. Odtiaľ je len krôčik k tomu, aby sa takéto naskenované kópie poslali známym.

TEST reálneho prostredia VRP:

- pri prvotnom teste prostredia VRP nebolo možné používať na PC klávesu TAB, čo núti používateľa použivať myš aj tam, kde to nie je potrebné,
- zdá sa, že používanie VRP je v prostredí PC bez myši nemožné a VRP je bez myši nepoužiteľná,
- vo výbere zo zonamu položiek /napr. PLU/ nefunguje výber klávesou šipka dole, používateľ nevie, na ktorej položke sa nachádza,
- nefunguje logicky správne tlačidlo "späť " /back/, prostredie vás vráti do inej pozície, ako by ste to očakávali, napr. pri zobrazení dokladu vás vráti na nastavenie... atp.

- doklady z VRP nemajú údaje, ktoré by zvýšili transparentnosť tvorby dokladov na VRP,
- doklady nemajú uvedené číslo uzávierky / účtovného dňa,
- doklady nemajú globálne poradové číslo dokladu od uvedenia VRP do prevádzky,
- tovarové položky nemajú možnosť skráteného prístupu cez číslo položky alebo kód,
- "zneplatňovanie tovarových položiek" je neštandarné a pracné, /relačne orientované/,
- chýba členenie tovarov na tovarové skupiny, /alkohol, tabak, potraviny, služby.../
- overovanie dokladov cez ID kód a jeho následné zobrazenie v plnom znení v náhľade, umožní komukoľvek vyrobiť si rovnaký doklad aj keď ho fyzicky nikdy nemal,
- fotografia dokladu z VRP-FS vyhotovená napr. telefónom, umožní vytvárať komukoľvek kópie dokladov, ktoré môžu byť následne viacnásobne použité ako odpočtová položka, ak sa budú vyskytovať doklady napr. v sume 900 EUR, spôsobené škody môžu byť vysoké,
- fotografie dokladov sa budú vyhotovovať napr. pri overovaní cez QR kód, overenie je elegantné ale práve fotografia dokladu môže byť deštrukčným prvkom,
- nie je zatiaľ známe, ako sú vypočítavané globálne kumulatívne obraty, GT+, GT-, GTx
- nie je možnosť využívať snímače čiarových kódov a váženého tovaru,
- nie je možnosť používať vernostný systém,
- nie je možnosť viesť stav zásob tovarov, /predaný počet kusov a obrat v hlavnej mene/
- nie je známe, koľko položiek PLU je v databáze najviac povolené,
- nie je známe ako má VRP klasifikovaný účtovný deň, niektoré prevádzky majú do 9:00,
- nie je známe, či VRP má automatický LogOut - TimeOut,
- nie je známe, či je možné súčasné prihlásenie viacerých používateľov cez jeden LogIn,
- nie je známe, či VRP má povinný LogOut ak sa chce prihlásiť iný používateľ,
// - informácia bola upresnená, vo VRP môže byť lognutý len jeden používateľ,
- VRP FS bude "ekologickým škodcom", zničí veľa lesov a spôsobí výrazné škody prírode,
- používanie papierov formátu A4, A5, A6 je veľmi nepraktické, rýchlosť tlače je nízka,
- pokladničné doklady s väčším počtom položiek budú zrejme tlačené na viac listov,
čo môže spôsobovať neprehľadnosť a chyby pri overovaní dokladov,

/info o činnosti VRP ešte doplníme/

Dĺžka ID kódu a nemožnosť použiť COPY/PASTE pri overovaní ID dokladu, výrazne komplikuje možnosti overovania dokladov. Zadať ručne 32 znakový ID kód bez chyby, je pre väčšinu používateľov zdĺhané a náročné. Bude vysoká chybovosť pri zadávaní.----
16.10.2014

Virtuálnou registračnou pokladnicou v zmysle novely zákona sa rozumie prostredie zriadené Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky na jeho webovom sídle komunikujúce prostredníctvom koncového zariadenia. Koncovým zariadením má byť počítač a tlačiareň. Virtuálna pokladnica bude bezplatne prístupná on-line podnikateľom a bude fungovať na zariadeniach schopných pripojenia na internet. Zákon nerieši, či to bude tlačiareň formátu A4 alebo tlačiareň bločkov. Zákon sa nezaoberá tým, či na tej istej tlačiarni bude možné tlačiť aj z iných aplikácií. V súčasnosti /10-2014/ nie je známy ani rozsah povolených činností OnLine virtuálnej pokladnice v prípade výpadku spojenia.

Pri virtuálnej pokladnici je mimo technickej kontrolovateľnosti napríklad aj to, koľko neoznačených kópií dokladov používateľ virtuálnej pokladnice vytlačí. Ak si používateľ nastaví v tlačiarni "Počet kópií = 3", z každého dokladu sa mu automaticky vytlačia 3 "originálne kópie". Všetky sú vizuálne daňovo akceptovateľné doklady. Ak si používateľ nastaví v PC "Povoliť združovanie tlačiarní do súbora", bude môcť vytlačiť takýchto kópií "nekonečne veľa" aj dodatočne. Tieto môžu byť následne zneužívané a "predávané ako tovar". S týmto problémom musia tvorcovia virtuálnej pokladnice počítať. Jedno riešenie sme v minulosti
navrhovali, detaily sú tu. Za lepšie riešenie považujeme prechod na automatickú učtáreň #1.

04.03.2015 "Virtuálna tlačiareň môže zničiť virtuálnu pokladnicu." Slabina virtuálnej pokladnice je v tom, že aplikácia virtuálnej pokladnice ani Finančná správa nevie o tom, že používateľ má nainštalovanú virtuálnu tlačiareň. Typickým predstaviteľom virtuálnej tlačiarne je PDF PRINTER. Používateľ nainštalovaním free programu simulujúceho tlačiareň, získava dokonalý replikovateľný archív všetkých vytvorených pokladničných dokladov z virtuálnej pokladnice.

Pred zneužitím uložených dokladov neochráni ani jedinečný ID kód dokladu. Všetky kópie dokladov úspešne prejdú testom overenia. Ako používateľ uložené pokladničné doklady použije, je na jeho dobrej vôli. V obchodnom styku veľa dobrej vôle nenájdete, rozhodujú peniaze a zisky.

Tablety a mobilné telefóny s OS Android majú štandartne nainštalovanú virtuálnu tlačiareň /Cloud Android printer/. Doklady z VRP tvorené cez mobilné zariadenie sa tak môžu skladovať v cloudovom prostredí a preposielať po vytlačení ostatným používateľom. Ak Android zariadenie štandartne cloudovú tlačiareň nainštalovanú nemá, je dostupná ako bezplatná aplikácia cez Play Store.

26.02.2015 Virtuálne pokladnice môžu byť kontraproduktívne. Ak sa systém tvorby dokladov logicky nedomyslí pred ich spustením, môžu poškodzovať konkurenčné prostredie. Môžu spôsobiť rozsiahle ekonomické škody obchodovaním s účtovnými dokladmi. Tieto škody sa následne celé roky nepodarí eliminovať, trh zaplavia neoznačené duplikáty dokladov. Projekt VRP nie je dotiahnutý do konca. V súčasnosti neexistuje účinný kontrolný mechanizmus, ktorý by odhalil to, či jeden doklad nebol vydaný viacerým používateľom a či ten istý doklad nebol použitý ako odpočítateľná položka vo viacerých firmách.

Kontraproduktívnosť VRP-FS sa môže prejaviť oneskorene aj tým, že firmy, ktoré by za normálnych okolností príjem priznali, toto neurobia ani dodatočne, na konci zdaňovacieho obdobia. Z dôvodu možného postihu príjmy radšej nepriznajú. Na konci roka vykážu stratu, to aj napriek tomu, že inak by "radšej niečo zaplatili". Teraz, keď musia na priznanie príjmov používať len VRP-FS alebo účet sa to jednoducho nedá.

Aké je z tohoto začarovaného kruhu východisko?
Všetci a všetky doklady len v elektronickej podobe, viac tu.

Vo forme, ktorá je pripravená na spustenie od 1.4.2015, používatelia virtuálnych pokladníc budú môcť
nekontrolovane tlačiť a rozmnožovať vytvorené pokladničné doklady. Nie je reálna šanca tomu technickými prostriedkami virtuálnej pokladnice zabrániť. Autor VRP o tomto musel vedieť a jeho povinnosťou bolo na to zadávateľa projektu VRP upozorniť. Viac tu.


11.03.2015
Zabezpečiť systém VRP pred zneužívaním kópií dokladov je možné napríklad povinnosťou uvádzania ID kódu dokladu v Kontrólnom výkaze DPH. Toto je však veľmi pracné a prostredie VRP to neumožnuje. Ochrana pred zneužitím dokladov by nefugovala aj preto, lebo neplátci DPH žiadne Kontrólne výkazy nepodávajú. Je jasné, že systém účtovnej evidencie smeruje k účtovnej automatike a elektronickej distribúcii dokladov medzi používateľmi a správcom dane v plnom znení. Systém sme navrhli a popísali v roku 2010. Popis filozofie automatickej účtárne je tu:
Automatická učtáreň #1,
Elektronický podpis #2,
Časová pečiatka #3,
Shared FisBox #4,
e-invoicing A #5,
e-invoicing B #6,
Autorské práva
-©-


Napísať všetkým verejne fakty o činnosti a možných rizikách VRP znamená, predísť zneužívaniu rizík len tou skupinou, ktorá má informácie a privilégiá.

Je potrebné, aby sa na veci pozerali ľudia z rôznych uhlov, pomôže to objektívnejšie poznať realitu.

Predstavené informácie sú subjektívneho charakteru, ak máte na vec iný pohľad, môžete ná o tom napísať na VRP@FisBox.euIng. Štefan Genšor25.04.2015

Len špekulatívne si položme otázky finančnej rentability VRP:
/ nie sú známe ceny za vyhotovenie VRP, ceny za prevádzku a preriodickú údržbu VRP /
Tipnime si, že cena za zhotovenie VRP +servery +SW licencie +HW bola 100 000 EUR, povedzme, že mesačne FS platí za údržbu celého systému 10 000 EUR.

Počítajme životnosť hardware 5 rokov, potom:
Pri terajšej kadencii vydávania bločkov, za každý vystavený bloček štát mesačne zaplatí:
mesačné náklady za prevádzku: (100 000/5/12)+10 000 = 1 666 EUR
náklady na každý jeden vystavený doklad: (1 666/125 000) =
0,0134 EUR
/ výpočet upravíme, keď budú známe reálne ceny, ktoré FS za celý systém zaplatila /-

 Info: www.FisBox.eu info@FisBox.eu